Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Proekologiczne źródła energii odnawialnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CTCH-2-404-n
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Jurzecka-Szymacha Maria (maria@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentom uzyskanie wiedzy w zakresie proekologicznych źródeł energii odnawialnej. Moduł zapoznaje studenta z tematyką odnawialnych źródeł energii takich jak: wiatr, fale morskie, promieniowanie słoneczne, geotermia, biomasa. Zastosowanie ogniw paliwowych, pomp ciepła oraz

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz metod ich pozyskiwania TCH2A_W01, TCH2A_W03, TCH2A_W02 Prezentacja
M_W002 Student posiada wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii TCH2A_W01, TCH2A_W03, TCH2A_W02 Referat
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę konieczną do zrozumienia wybranych procesów produkcji energii z odnawialnych źródeł energii TCH2A_W03, TCH2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi porównać zalety i wady współczesnych i dawnych rozwiązań w zakresie alternatywnej energetyki. Student potrafi dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla poruszanego problemu proekologicznych źródeł energii TCH2A_U01, TCH2A_U04, TCH2A_U03 Udział w dyskusji
M_U002 Student posiada umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii TCH2A_U05, TCH2A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne skutki działania człowieka w poszukiwaniu, wykorzystaniu i eksploatacji złóż z zakresu odnawialnych źródeł energii TCH2A_K02, TCH2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz metod ich pozyskiwania - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę konieczną do zrozumienia wybranych procesów produkcji energii z odnawialnych źródeł energii - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi porównać zalety i wady współczesnych i dawnych rozwiązań w zakresie alternatywnej energetyki. Student potrafi dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla poruszanego problemu proekologicznych źródeł energii - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne skutki działania człowieka w poszukiwaniu, wykorzystaniu i eksploatacji złóż z zakresu odnawialnych źródeł energii - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (18h):

Zagadnienia seminaryjne
Energetyka konwencjonalna i jej wpływ na środowisko. Energetyka jądrowa. Energia wód oceanicznych. Energia wiatru. Energia promieniowania słonecznego. Energia geotermalna. Biomasa-paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Ogniwa paliwowe. Pompy ciepła.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustana na wybrany temat wskazany przez prowadzącego. Ważnym elementem kształcenia jest aktywny udział w dyskusji nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. W ramach zajęć studenci realizują program zajęć seminaryjnych i uczestniczą w obowiązkowych zajęciach pokazowych jednego z etapu otrzymywania ogniw fotowoltaicznych. Wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań student zostanie zobligowany do wygłoszenia prezentacji w innym czasie.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
-obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach,
-przygotowanie i przedstawienie prezentacji wybranego przez siebie tematu referatu,
-uczestniczenie w dyskusji nad referowanym tematem.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: zajęcia seminaryjne: - obecność obowiązkowa: Tak - studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz biorą czynny udział w dyskusji nad tym tematem
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu są uzyskane przez studenta oceny w trakcie trwania semestru. Brane są pod uwagę oceny za przygotowanie i wygłoszenie referatu, wartość merytoryczna prezentacji, uczestniczenie w dyskusji, aktywność studenta w trakcie trwania zajęć, jak i tzw. kompetencje miękkie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student przygotowuje prezentacje na wybrany temat i prezentuje ją w innym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W.M. Lewandowski, Proekologiczne źródła energii odnawialnej,
R. Tytko, Odnawialne źródła energii, Skrypt ZSE nr 1, Kraków
G.Jastrzębska, Odnawialne źródła energii i pojazdy poekologiczne, WNT, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M.Jurzecka, S. Kluska, S.Jonas, H. Czternastek, K. Zakrzewska, RF PECVD deposition of amorphousa-SixNy:H layers forapplication in solar cells, Vacuum 82 (2008) 1128-1132
M. Jurzecka-Szymacha, P. Boszkowicz, K. Tkacz-Śmiech, Silicon nitride layers of various n-content: technology, properties and structure, Thin Solid Films 520 (2011) 1308–1312

Informacje dodatkowe:

Brak