Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-102-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Duda Jan Tadeusz (jtduda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu przestawione zostaną zagadnienia zwiazane z opisem procesów i zjawisk chemicznych oraz technologii wykorzystywanych w procesach chemicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Istotę procesów chemicznych i fizykochemicznych, ich powiązania z procesami hydrodynamicznymi oraz z konstrukcją aparatury technologicznej. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów i instalacji technologii chemicznej. ZIP1A_W03, ZIP1A_W04, ZIP1A_W02 Egzamin
M_W002 Rozumie źródła zagrożeń generowanych przez procesy technologii chemicznej dla środowiska naturalnego i ma podstawową wiedzę na temat możliwości technologicznych redukcji tych zagrożeń. ZIP1A_W10, ZIP1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie przeliczać stężenia roztworów i wykonywać proste obliczenia stechiometryczne. Zna zasady bezpieczeństwa wykorzystywania toksycznych substancji chemicznych. ZIP1A_U02, ZIP1A_U07, ZIP1A_U01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_U002 Umie posługiwać się terminologią technologii i inżynierii chemicznej w zakresie umożliwiającym współpracę z zespołami specjalistów technologów. ZIP1A_U02, ZIP1A_U07 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi samodzielnie przygotować (na podstawie literatury) i zaprezentować opracowanie omawiające szczegółowo aspekty chemiczne i aparaturowe wybranych procesów technologii chemicznej lub chemicznych technik ochrony środowiska. ZIP1A_U02, ZIP1A_U04 Udział w dyskusji,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do dalszego kształcenia i samokształcenia się w zakresie materiałoznawstwa, gospodarki energetycznej, ekologii i zarządzania środowiskiem oraz sterowania ciągłymi procesami produkcyjnymi. ZIP1A_K02, ZIP1A_K01 Udział w dyskusji,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 20 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Istotę procesów chemicznych i fizykochemicznych, ich powiązania z procesami hydrodynamicznymi oraz z konstrukcją aparatury technologicznej. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów i instalacji technologii chemicznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie źródła zagrożeń generowanych przez procesy technologii chemicznej dla środowiska naturalnego i ma podstawową wiedzę na temat możliwości technologicznych redukcji tych zagrożeń. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przeliczać stężenia roztworów i wykonywać proste obliczenia stechiometryczne. Zna zasady bezpieczeństwa wykorzystywania toksycznych substancji chemicznych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Umie posługiwać się terminologią technologii i inżynierii chemicznej w zakresie umożliwiającym współpracę z zespołami specjalistów technologów. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi samodzielnie przygotować (na podstawie literatury) i zaprezentować opracowanie omawiające szczegółowo aspekty chemiczne i aparaturowe wybranych procesów technologii chemicznej lub chemicznych technik ochrony środowiska. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do dalszego kształcenia i samokształcenia się w zakresie materiałoznawstwa, gospodarki energetycznej, ekologii i zarządzania środowiskiem oraz sterowania ciągłymi procesami produkcyjnymi. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Tematyka wykładów

1. Chemia i technologia chemiczna: chemia organiczna. nieorganiczna, fizyczna i analityczna; procesy chemiczne a technologie przemysłowe (etapy opracowywania nowych technologii – problemy badawcze i ekonomiczne), efekt skali – procesy ciągłe i wsadowe. Chemia wobec ewolucji celów technologii chemicznej – uwarunkowania rynkowe i ekologiczne (odpowiedzialność za pełny cykl życia produktów, energooszczędność, bezodpadowość, oszczędność materiałów).
2. Podstawowe prawa rządzące procesami chemicznymi oraz fizykochemicznymi i ich rola w technologii przemysłowej:
– Budowa materii: pierwiastek, związek chemiczny, mieszanina, struktura atomu – orbitale, układ okresowy pierwiastków, prawo Avogadro, wiązania chemiczne – typy wiązań, reaktywność substancji, kataliza,
– Klasyfikacja związków chemii nieorganicznej i organicznej,
– Typy oddziaływań międzycząsteczkowych: fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne; równowagi termodynamiczne, energie oddziaływań,
– Stany skupienia: prawa stanu płynów, ciepła przemiany, roztwory,
– Transport masy: ruch płynów – straty energii, wymuszenie przepływu – pompy.
– Transport ciepła i aparatura wymiany ciepła,
– Procesy chemiczne: ogólne równania kinetyk reakcji, wpływ katalizatorów,
– Procesy fizykochemiczne: adsorpcja, absorpcja i ich rola w technologiach przemysłowych i ochronie środowiska.
3. Rozdział mieszanin i jego rola w technologii: równowagi termodynamiczne ciecz-para: destylacja i rektyfikacja – kolumny rektyfikacyjne; metody adsorpcyjne PSA/TSA.
4. Podstawowe zagadnienia technologii chemicznej: procesy jednostkowe, aparatura i instalacje; czynniki wpływające na ekonomikę i ekologiczność procesów: dobór technologii (know-how), aparatura i dynamika procesu.

Zajęcia warsztatowe (8h):

Zajęcia prowadzone w różnych formach (dyskusja, prezentacje, zadania tablicowe) zgodnie z tematyką wykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego (np. warsztaty) student może się odwołać do prowadzącego moduł, a od decyzji prowadzącego moduł do właściwego Dziekana..
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie w wymaganych terminach zaliczeń z pozostałych form zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez osobę odpowiedzialną za moduł jako średnia z ćwiczeń warsztatowych z wagą 0.45, z egzaminu końcowego testowego (waga 0.55). Ocenę zaokrągla się zależnie od obecności na wykładach, z możliwością podniesienia (maks. o 1.0) na podstawie dodatkowego kolokwium ustnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

podstawowa:
1. Banaś J., Solarski W. (red.): Chemia dla inżynierów. Materiały do kształcenia w systemie otwartym – praca zbiorowa. UWND AGH, Kraków 2003.
2. Banaś J., Solarski W. e-Chemia – podstawy. Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 2002. http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/
3. Molenda J.:. Technologia chemiczna, WSziP, Warszawa 1997.

uzupełniająca:
1. Kafarow W.W.: Metody cybernetyki w chemii i technologii chemicznej, WNT, Warszawa 1979.
2. Taniewski M.: Przemysłowa synteza organiczna. Kierunki rozwoju. PWN. Warszawa 1999.
3. Sawicka J., Janik-Kilian A., Cejnar W., Urbańczyk G.: Tablice chemiczne, Wyd. Podkowa, Gdańsk 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kwiatkowski M., Duda J.T., Milewska-Duda J.: Application of the LBET class models with the original fluid state model to an analysis of single, double and triple carbon dioxide, methane and nitrogen adsorption isotherms. Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects 2014, vol. 457, s. 449–454.

2. Duda J.T., Milewska-Duda J., Kwiatkowski M., Ziółkowska M.: A geometrical model of random porous structures to adsorption calculations. Adsorption: Journal of the International Adsorption Society 2013 vol.19 iss. 2–4, s. 545–555.

3. Kwiatkowski M., Duda J.T.: Szybka wielowariantowa analiza izoterm adsorpcji ditlenku węgla i metanu. Przemysł Chemiczny 2014 t. 93 nr 6, s. 878–881.

Informacje dodatkowe:

Brak