Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-103-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z mechaniką ruchów prostolinijnych i obrotowych.
W ramach modułu student poznaje kinematykę i dynamikę ruchu prostoliniowego bryły oraz kinematykę i dynamikę ruchu obrotowego bryły oraz charakterystykę ruchu drgającego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe pojęcia mechaniki klasycznej oraz zasady opisu wielkości i zjawisk fizycznych. ZIP1A_W02 Kolokwium
M_W002 fizyczne metody opisu ruchu punktu materialnego, układu punktów materialnych, bryły sztywnej. ZIP1A_W02 Kolokwium
M_W003 fizyczne metody opisu ruchu punktu materialnego ruchu obrotowego i drgającego ZIP1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 zastosować poznane fizyczne i matematyczne metody do opisu i analizy typowych zagadnień z zakresu fizyki ZIP1A_U03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe pojęcia mechaniki klasycznej oraz zasady opisu wielkości i zjawisk fizycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 fizyczne metody opisu ruchu punktu materialnego, układu punktów materialnych, bryły sztywnej. + - - - - - - - - - -
M_W003 fizyczne metody opisu ruchu punktu materialnego ruchu obrotowego i drgającego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 zastosować poznane fizyczne i matematyczne metody do opisu i analizy typowych zagadnień z zakresu fizyki - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 48 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Wstęp
Wprowadzenie do przedmiotu: działy fizyki ich wzajemne powiązania, wielkości fizyczne, układy jednostek, prawa i zasady, aparat matematyczny niezbędny w rozwiązywaniu wybranych problemów.

2. Kinematyka
Kinematyka punktu materialnego (położenie, prędkość, przyspieszenie). Ruch prostoliniowy i po okręgu. Układ odniesienia. Zasada niezależności ruchów.

3. Dynamika punktu materialnego
Zasady dynamiki Newtona. Masa i ciężar. Siły tarcia (tarcie statyczne i dynamiczne). Rozwiązywanie prostych równań ruchu. Układy inercjalne i nieinercjalne. Siły pozorne (siły bezwładności).

4. Praca i energia
Praca, energia, moc. Twierdzenie o pracy i energii kinetycznej. Energia potencjalna. Zasada zachowania energii. Pojęcie potencjału. Potencjalne pole sił. Zachowawcze pole sił.

5. Układy wielu punktów materialnych
Ruch układu środka masy, zasada zachowania pędu, układy o zmiennej masie. Kinematyka ruchu obrotowego (prędkość i przyspieszenie kątowe). Prawa Newtona dla ruchu obrotowego.

6. Dynamika bryły sztywnej
Moment bezwładności, moment siły, moment pędu. Zasada zachowania momentu pędu. Precesja. Żyroskop.

7. Ruch drgający
Oscylator harmoniczny prosty (sprężyna, wahadła). Drgania tłumione. Drgania wymuszone. Rezonans. Składanie drgań. Energia drgań. Dobroć oscylatora.

Zajęcia warsztatowe (8h):

Rozwiązywanie zadań z zakresu:
1. Rachunek wektorowy
2. Kinematyka
3. Dynamika punktu materialnego
4. Praca i energia
5. Układy wielu punktów materialnych
6. Dynamika bryły sztywnej
7. Ruch drgający

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie dwóch kolokwiów.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń oraz oceny uzyskanej z kolokwium weryfikującego nabytą wiedzę.
Ocena z ćwiczeń to średnia arytmetyczna z pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker “Fizyka”, tom 1-5, PWN Warszawa
2. J. Orear Fizyka, tom 1 i 2 – , WNT 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Concept of large scale PV-WT-PSH energy sources coupled with the national power system / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK, Magdalena KRZYWDA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 17 art. no. 00035, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/05/e3sconf_eko2017_00035.pdf [2017-05-26]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-24. — 9\textsuperscript{th} Conference on interdisciplinary problems in environmental protection and engineering EKO-DOK : Boguszów-Gorce, Poland, April 23-25, 2017,
2. Solar & wind hybrid power source for residential building mathematical model approach / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Architecture, Civil Engineering, Environment ; ISSN 1899-0142. — 2015 no. 4, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.

Informacje dodatkowe:

Brak