Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiałoznawstwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-104-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą materiałów stosowanych w konstrukcjach inżynierskich oraz metodami ich badań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 metody, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich ZIP1A_W04 Kolokwium
M_W002 techniki i technologie wytwarzania materiałów oraz podstawowe ich struktury i właściwości. ZIP1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 wybierać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu doboru materiałów, metody, narzędzia analityczne, eksperymentalne i informatyczne oraz potrafi oceniać te rozwiązania pod względem zastosowanych materiałów. ZIP1A_U06, ZIP1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 samodzielnego kontynuowania, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz pełnienia ról zawodowych. ZIP1A_K03, ZIP1A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 metody, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W002 techniki i technologie wytwarzania materiałów oraz podstawowe ich struktury i właściwości. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wybierać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu doboru materiałów, metody, narzędzia analityczne, eksperymentalne i informatyczne oraz potrafi oceniać te rozwiązania pod względem zastosowanych materiałów. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 samodzielnego kontynuowania, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz pełnienia ról zawodowych. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Klasyfikacja materiałów w technice. Budowa wewnętrzna materiałów.

 2. Wady kryształów i mechanizmy odkształcenia materiałów krystalicznych.

 3. Klasyfikacja i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych oraz drewna.

 4. Budowa i właściwości materiałów kompozytowych.

 5. Materiały do pracy w obniżonych i podwyższonych temperaturach.

 6. Omówienie właściwości i technologii otrzymywania oraz modyfikacji wybranych stopów metali (stopów żelaza z węglem i stopów metali kolorowych).

 7. Zużycie korozyjne i ochrona przed korozją materiałów.

 8. Zużycie tribologiczne materiałów. Materiały ślizgowe i smary.

 9. Materiały do pracy w obniżonych i podwyższonych temperaturach.

Zajęcia warsztatowe (14h):

1. Cele i metody badania właściwości podstawowych materiałów. Badania nieniszczące materiałów.
2. Próby wytrzymałościowe statycznego rozciągania, zginania i ściskania.
3. Próby skręcania, wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na pełzanie oraz udarności.
4. Badania mikroskopowe materiałów i twardości materiałów.
5. Badania technologiczne metali – obrabialność, lejność, tłoczność, utwardzalność.
6. Zasady normalizacji dotyczące klasyfikacji i badania właściwości materiałów. Samodzielne opracowanie pisemne dotyczące badania materiału na podstawie wybranej normy.
7. Badania właściwości materiałów ceramicznych.
8. Badania właściwości materiałów polimerowych.
9. Badania właściwości drewna.
10. Badania właściwości cieplnych, elektrycznych i magnetycznych materiałów.
11. Badania właściwości trybologicznych (ciernych i ślizgowych) oraz odporności na korozję.
12. Badania właściwości smarów.
13. Zasady doboru materiałów w zależności od wymagań i cech materiałowych oraz stosowanie materiałów alternatywnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Kubiński W.: Materiałoznawstwo. T. 1, Podstawowe materiały stosowane w technice. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2010.

2. Kubiński W.: Inżynieria i technologie produkcji. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2017.

3. Kubiński W.: Materiałoznawstwo. T. 2. Materiały do określonych zastosowań w różnych dziedzinach techniki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2011.
4. Kubiński W.: Wybrane metody badania materiałów : badanie metali i stopów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Use of eddy currents effect in the research over tribological properties of strip mill rolls / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK Mariusz, KUBIŃSKI Wiktor // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 181. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7] poz. 3594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

2.Prognozowanie czasów przebudów walców w zespole walcowniczym dla potrzeb operacyjnego planowania produkcji — Prediction of rebuilding time of rolls in the team rolling in order to planning for operational production / Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 6, s. 379–384. — Bibliogr. s. 384.

3.Opracowanie procesu walcowania kształtowników prostokątnych w walcarce do rur z wykorzystaniem programów komputerowych 3D — The study of rolling process or ractangular of hollow sections in tube rolling mill by using 3D computer programs / Wiktor KUBIŃSKI, Krzysztof Stefański // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 466–480. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 480, Streszcz., Summ.

4.Komputerowe wspomaganie systemu produkcyjnego walcowni taśm stalowych na gorąco — Computer aided production system the hot rolling mill / Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 12, s. 839–846. — Bibliogr. s. 846.

5. Gospodarka walcami w ujęciu logistycznego systemu transportu technologicznego — Economy rolls in terms of the logistics system transport technology / Mariusz NIEKURZAK, Wiktor KUBIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 R. 81 nr 2, s. 105–110. — Bibliogr. s. 110.

Informacje dodatkowe:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.