Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszynoznawstwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-105-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami teoretycznymi związanymi z budową i zasadą działania maszyn.
W ramach modułu student poznaje problematykę dotyczącą budowy maszyn, m.in:
a) przepływowych,
b) wyporowych,
c) siłowników,
d) kotłów,
g) sprzęgła.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 klasyfikację maszyn ZIP1A_W01 Egzamin
M_W002 podstawowe prawa hydromechaniki i termodynamiki w układach maszynowych ZIP1A_W02 Egzamin
M_W003 pojęcie cyklu życia urządzeń i obiektów technicznych oraz podstawowe procesy w nim zachodzące ZIP1A_W03 Egzamin
M_W004 podstawowe prawa mechaniki w układach maszynowych ZIP1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 pozyskiwać informacje z katalogów branżowych oraz Polskich Norm dotyczące konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych oraz wykonać podstawowe obliczenia wynikające z zastosowania wybranych elementów mechanicznych. ZIP1A_U04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 klasyfikację maszyn + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe prawa hydromechaniki i termodynamiki w układach maszynowych + - - - - - - - - - -
M_W003 pojęcie cyklu życia urządzeń i obiektów technicznych oraz podstawowe procesy w nim zachodzące + - - - - - - - - - -
M_W004 podstawowe prawa mechaniki w układach maszynowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 pozyskiwać informacje z katalogów branżowych oraz Polskich Norm dotyczące konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych oraz wykonać podstawowe obliczenia wynikające z zastosowania wybranych elementów mechanicznych. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 46 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Wprowadzenie do inżynierii systemów maszynowych

1. Wprowadzenie do inżynierii systemów maszynowych
2. Podstawy projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn
3. Wybrane problemy mechaniki i wytrzymałości materiałów
4. Wprowadzenie do termodynamiki technicznej
5. Wprowadzenie do hydromechaniki
6. Przegląd typowych rozwiązań systemów maszynowych
a) łożyska,
b) sprzęgła,
c) przekładnie mechaniczne,
d) urządzenia dźwigowe i transportowe,
e) silniki pneumatyczne i hydrauliczne,
f) pompy, sprężarki i chłodziarki,
g) wentylatory i dmuchawy,
h) silniki spalinowe.

Zajęcia warsztatowe (8h):

1. Wprowadzenie
2. Tolerancje i pasowanie
3. Rysunek techniczny
4. Hydrostatyka i hydrodynamika
5. Silniki wodne
6. Pompy wodne
7. Silniki cieplne
8. Kotły parowe
9. Sprężarki

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: W trakcie zajęć warsztoatowych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć warsztatowych.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zrealizowanie projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: dczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy i implementują je do wykonywanego projektu. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień, moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem i koryguje błędy projektowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z pozytywnej oceny z egzaminu oraz oceny z zaliczenia zajęć warsztatowych.
Ocena z zaliczenia zajęć warsztatowych jest oceną z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Biały W., Maszynoznawstwo, WNT, Warszawa 2004 r.
2.Dziama A., Metodyka konstruowania maszyn, PWN, Warszawa 1985 r.
3.Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. Warszawa: WNT 2004.
4.Kurmaz L.W., Podstawy konstrukcji maszyn, projektowanie, PWN, Warszawa 1999 r.
5.Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Warszawa: PWN 1999.
6.Poradnik inżyniera mechanika – tom II, WNT Warszawa, 1994 r.
7. Podstawy maszynoznawstwa – Witold Biały, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak