Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy informatyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-107-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z użytkowaniem aplikacji biurowych i pokazanie roli informatyki w zarządzaniu firmą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie: metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące ZIP1A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie: kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji ZIP1A_W09, ZIP1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi: posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi i narzędziami informatycznymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotowy do: uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych wymagających technik informatycznych oraz do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zmieniających się technologiach informatycznych, a także w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji ZIP1A_K02, ZIP1A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie: metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie: kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi: posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi i narzędziami informatycznymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotowy do: uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych wymagających technik informatycznych oraz do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zmieniających się technologiach informatycznych, a także w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Wykłady

Wprowadzenie do informatyki
Systemy operacyjne
Graficzny interfejs użytkownika
Przetwarzanie tekstów
Arkusze kalkulacyjne
Dokumenty złożone
Grafika prezentacyjna
Sieci komputerowe ich typologia i zasady działania
Internet: struktura i zawartość informacyjna
Zastosowanie informatyka w zarządzaniu

Ćwiczenia projektowe (8h):
Ćwiczenia projektowe

Przetwarzanie tekstu: formatowanie, posługiwanie się stylami, nagłówki i stopki, spis treści, przypisy.
Arkusz kalkulacyjny: zaawansowane metody analizy danych, sumy częściowe, filtry, tabele przestawne, optymalizacja, graficzna prezentacja wyników, wykorzystanie zaawansowanych formul i funkcji
Prezentacja wyników: Przygotowanie prezentacji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ważona:
• znajomości materiału weryfikowanej w postaci sprawdzianu na ćwiczeniach – waga 0.8
• oceny z prezentacji/projektu – waga 0.2

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student ma prawo do dwóch dodatkowych zaliczeń przedmiotu w postaci sprawdzianu organizowanych przez prowadzącego przedmiot pierwszy sprawdzian w terminie sesji egzaminacyjnej, a drugi w sesji poprawkowej.

Wszystkie oceny ustalane są zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia z oceny wykonanych zadań z wykładu oraz oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie nieobecności usprawiedliwionej wymaga ustnego zaliczenia materiału w trakcie godzin konsultacji. Nieobecność usprawiedliwiona na sprawdzianie wymaga napisania kolokwium w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia sprawdzianu.
Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą terminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura

1 Durka P.J. Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja. PWN, Warszawa 2000. Wersja sieciowa książki: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC/index.html.
2. Janowski J. Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin, 2009.
3. M. Lewandowski, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Ćwiczenia. Helion, Gliwice 2014.
4. Smogur Z. Excel w zastosowaniach inżynieryjnych. Helion, Gliwice 2008.
5. Turban E., Volonino L., Wood G.R. <a href="http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118961269.html" target="_blank">Information Technology for Management</a>. Wiley, 2015.
6. www.kis.zarz.agh.edu.pl – strona Katedry Informatyki Stosowanej z materiałami dydaktycznymi.

Oprogramowanie
1. System operacyjny MS Windows
2. Visual Basic for Application
3. Arkusz kalkulacyjny
4. Bazy danych
5. Przeglądarka

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Development of a support system for managing the cyber security of information and communication environment of transport / Valeriy Lakhno, Alexander PETROV, Anton Petrov // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 2 / eds. Jerzy Świątek, Leszek Borzemski, Zofia Wilimowska. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 656). — ISBN: 978-3-319-67228-1 ; e-ISBN: 978-3-319-67229-8. — S. 113–127. — Bibliogr. s. 125–127, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-07

2. Web-based capable to promise system / Adam STAWOWY, Jerzy DUDA, Andrzej OSYCZKA, Rafał JANKOWSKI // W: Information technologies in economics and innovative management = Technologie informacyjne w ekonomii i innowacyjnym zarządzaniu / ed. Jan Tadeusz Duda. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007. — ISBN: 978-83-7464-155-5. — S. 42–56. — Bibliogr. s. 56, Summ.

3. Filling assessment model of strategic cost management system (SCMS) / Oleksandr PETROV, Yevheniia Minina // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2018 nr 14, s. 260–276. — Bibliogr. s. 275–276, Summ., Streszcz.. — Błędny zapis imienia autora: Okeksandr Petrov. — tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf

4. An application of advanced information technology in foundry engineering / A. MACIOŁ, R. WRONA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

5. Models, methods and information technologies of protection of corporate systems of transport based on intellectual identification of threats — Modele, metody i technologie w ochronie informatycznych systemów transportu w oparciu o inteligentną identyfikację zagrożeń / Valerie Lahno, Alexander PETROV // W: Strategiczne i operacyjne doskonalenie procesów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji – zagadnienia wybrane / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015. — ISBN: 978-83-65182-39-5. — S. 29–50. — Bibliogr. s. 49–50, Summ.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.