Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-108-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zna podstawowe pojęcia z mikro- i makroekonomii. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy różnymi kategoriami ekonomicznymi i rozumie skutki podejmowanych decyzji dla praktyki gospodarczej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe kategorie mikro- i makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, ZIP1A_W07 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju ZIP1A_W03, ZIP1A_W10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 zasady rachunku ekonomicznego ZIP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 powiązania pomiędzy głównymi podmiotami gospodarczymi w skali makro ZIP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe kategorie mikro- i makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, + + - - - - - - - - -
M_W002 czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju + + - - - - - - - - -
M_W003 zasady rachunku ekonomicznego + + - - - - - - - - -
M_W004 powiązania pomiędzy głównymi podmiotami gospodarczymi w skali makro + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 33 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 65 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Gospodarka rynkowa i jej cechy
2. Podstawowe podmioty gospodarcze i ich powiązania
3. Popyt i teoria wyboru konsumenta
4. Podaż, równowaga rynkowa, elastyczność
5. Teoria wyboru producenta i konkurencja doskonała
6. Monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol
7. Czynniki produkcji
8. Mierniki dochodu narodowego
9. Równowaga makroekonomiczna
10. Bank centralny, banki komercyjne, giełdy i inne instytucje finansowe
11. Pieniądz, inflacja, podatki
12. Bezrobocie, polityka pieniężna i fiskalna
13. Korzyści z handlu międzynarodowego

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Równowaga rynkowa i elastyczność
2. Teoria wyboru producenta, konkurencja doskonała
3. Monopol, konkurencja monopolistyczna i
oligopol
4. Mierniki dochodu narodowego
5. Równowaga makroekonomiczna
6. Pieniądz i inflacja/deflacja

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów jest uzyskiwane na podstawie kolokwium (testu).
Zaliczenie ćwiczeń jest uzyskiwane na podstawie kolokwium i aktywności na zajęciach.
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego, które będzie miało formę kolokwium. Zostanie ono ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się: ocena z zaliczenia wykładów (60%) oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- jedno kolokwium,
- aktywność na ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość).

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Czyż (red.), Ekonomia dla studentów studiów technicznych, Kraków, 2018.
2. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012.
3. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

CZYŹ M., Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering, red. nauk. R.Borowiecki, T.Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2011.
POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L.,.PINDÓR T., Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski, W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia, pod red. nauk. J. Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków 2010: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010;
WOŹNIAK M., Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce pod red. Andrzeja Dury, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010.

Informacje dodatkowe:

Brak