Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy elektromagnetyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-202-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje podstawowe zjawiska elektromagnetyczne

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe zjawiska z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu ZIP1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 raportować i interpretować wyniki pomiarów ZIP1A_U06 Kolokwium
M_U002 zinterpretować i rozpoznać zjawiska elektromagnetyczne. ZIP1A_U06 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 rozwiązywać proste zadania z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu ZIP1A_U06 Kolokwium,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe zjawiska z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 raportować i interpretować wyniki pomiarów - - - - - - - - + - -
M_U002 zinterpretować i rozpoznać zjawiska elektromagnetyczne. - - - - - - - - + - -
M_U003 rozwiązywać proste zadania z zakresu elektrostatyki oraz magnetyzmu - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 49 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Procesy elektromagnetyczne

1. Wprowadzenie – zjawiska ogólne w polu elektromagnetycznym,
2. Definicja ładunku elektrycznego i własności elektryczne materii,
3. Pojęcie pola elektrycznego,
4. Prawo Gaussa dla elektryczności,
5. Pojęcie potencjału elektrycznego,
6. Definicja pojemności i własności dielektryków,
7. Zjawisko prądu elektrycznego i jego parametry,
8. Definicja siły elektromotorycznej,
9. Pojęcie pola magnetycznego,
10. Prawo Ampera
11. Prawo Fradaya,
12. Zjawisko indukcyjności
13. Magnetyczne własności materii,

Zajęcia warsztatowe (8h):
Procesy elektromagnetyczne

1. Zadania z elektryczności
2. Zadania z magnetyzmu
3. Zadania z elektromagnetyzmu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen pozytywnych z egzaminu (60%) oraz z pozytywnego zaliczenia ćwiczeń (40%).
Każda ocena ndst z kolejnego terminu egzaminu powoduje obniżenie oceny końcowej o 0.5 stopnia (nie dotyczy: ocena z cw. 3.0 i ocena z 3 terminu egzaminu 3.0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu Fizyka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Brański W., Herman M., Widomski W. – Zbiór zadań z fizyki. Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa, 1979,
2. Holiday D, Resnick R. – Fizyka, tom2, Elektryczność i magnetyzm, WNT, Warszawa 2001,
3. Herman M., Kaletyński A., Widomski L. – Podstawy fizyki, PWN, Warszawa 1999,
4. Hennel A., Szuszkiewicz W. – Zadania i problemy z fizyki, tom 2, PWN, Warszawa, 1981,
5. Massalski J., Massalska M. – Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, część 1, WNT, Warszawa 2005,
6. Pointon A.J. – Fizyka dla inżynierów, Biblioteka Naukowa Inżyniera, Warszawa, 1997,
7. Piekara A.H. – Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa, 1990,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Solar & wind hybrid power source for residential building mathematical model approach / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Architecture, Civil Engineering, Environment ; ISSN 1899-0142. — 2015 no. 4, s. 5–10.
2. A method for static CCTV image analysis to improve biometric security systems / Jerzy MIKULIK // International Journal of Biometrics ; ISSN 1755-8301. — 2013 vol. 5 no. 3/4, s. 306–320.

Informacje dodatkowe:

Brak