Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-203-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł składa się z dwóch komponentów: programowanie w języku Visual Basic for Application (VBA) i relacyjne bazy danych w zastosowaniach inżynierskich (MS Access).
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z w/w komponentami oraz pokazanie obszarów ich zastosowań w rozwiązywaniu problemów zarządzania produkcją.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie zasady algorytmizacji zadań, zapisu algorytmów, zna zasady programowania strukturalnego ZIP1A_W09 Kolokwium
M_W002 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych inżynierskich i ekonomicznych ZIP1A_W09 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie napisać i uruchomić program VBA do obliczeń biznesowych i inżynierskich ZIP1A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji ZIP1A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności programistycznych, potrafi samodzielnie doskonalić umiejętności programowania oraz projektowania baz danych ZIP1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie zasady algorytmizacji zadań, zapisu algorytmów, zna zasady programowania strukturalnego + - - + - - - - - - -
M_W002 zna narzędzia baz danych służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych inżynierskich i ekonomicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie napisać i uruchomić program VBA do obliczeń biznesowych i inżynierskich + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi stosować bazy danych oraz wykorzystywać systemy informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności programistycznych, potrafi samodzielnie doskonalić umiejętności programowania oraz projektowania baz danych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

 1. Systemy informatyczne w organizacjach.
 2. Cykl życia systemów informatycznych.
 3. Relacyjne bazy danych.
 4. Pojęcie algorytmu. Cechy algorytmów, sposoby zapisu. Schematy blokowe.
 5. Zasady komputerowej realizacji algorytmów. Charakterystyka i klasyfikacja języków programowania.
 6. Zasady implementacji algorytmów w językach programowania: podstawowe elementy i konstrukcje języków algorytmicznych. Wyrażenia arytmetyczne, logiczne. Dane i ich komputerowa reprezentacja. Zmienne, typy zmiennych, stałe, zmienne tablicowe.
 7. Funkcje wbudowane i funkcje użytkownika. Zasady wydzielania funkcji. Funkcje iteracyjne i rekurencyjne.
 8. Testowanie i śledzenie działania programu.

Ćwiczenia projektowe (14h):

 1. Schematy blokowe dla wybranych problemów.
 2. Opanowanie umiejętności posługiwania się narzędziem programistycznym VBA: edycja kodu, identyfikacja błędów, uruchamianie programów, zapis kodu do pliku.
 3. Kodowanie i uruchamianie programów o wzrastającym poziomie trudności.
 4. Projektowanie relacyjnych baz danych.
 5. System zarządzania bazami danych MS Access.
 6. Tworzenie aplikacji w MS Access.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zdawaniu kolokwium w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczony projekt musi być uzupełniony w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych.
Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych z 2 kolokwiów oraz oceny projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwium i wykonania projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy informatyki. Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Carmen T. H., Leiserson C. E., Riverst R. L.:. Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 2002.
 2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN, Warszawa 2011.
 3. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów. Systemy Business Intelligence. PWN, Warszawa 2008.
 4. Jelen B., Syrstad T., Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela, Helion, Gliwice 2011.
 5. Mendrala D., Szeliga M., Access 2013 PL. Helion, Gliwice 2014.
 6. Osyczka A., Jankowski R., Skalna I., Krajewski P.: Visual Basic dla Aplikacji, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Macioł A., Stawowy A., Wrona R., Macioł P.: An attempt at formulation of ontology for technological knowledge comprised in technical standards, Archives of Metallurgy and Materials, 52(3), 2007, str. 381-388.
 2. Macioł A., Stawowy A., Wrona R.: Relational database as a basis for formalization of technological knowledge ontology, Archives of Foundry Engineering, 9(3), 2009, str. 79-82.#
 3. Stawowy A.: Evolutionary based heuristic for bin packing problem, Computers and Industrial Engineering, 55(2), September 2008, str. 465-474.
 4. Opiła J., Pełech-Pilichowski T., Problems with the storing and presentation of information, W: Information technology and law / ed. Wojciech Cyrul. — Kraków : Jagiellonian University Press, 2014. str. 27–40.
Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.