Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-204-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest nabycie podstawowych umiejętności projektowania przy wykorzystaniu oprogramowania CAD (Computer Aided Design) AutoCAD, SolidWorks, Inventor.
W ramach modułu student poznaje zasady rysunku technicznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady wykonywania przekrojów oraz wymiarowania obiektów ZIP1A_W01 Kolokwium
M_W002 metody rzutowania figur i brył ZIP1A_W01 Kolokwium
M_W003 zasady wykonywania rysunków technicznych ZIP1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 tworzyć i czytać różnego rodzaju dokumentację techniczną ZIP1A_U07 Projekt,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady wykonywania przekrojów oraz wymiarowania obiektów + - - - - - - - - - -
M_W002 metody rzutowania figur i brył + - - - - - - - - - -
M_W003 zasady wykonywania rysunków technicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 tworzyć i czytać różnego rodzaju dokumentację techniczną - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Wykład

Projektowanie obiektów i procesów jako podstawowy element działalności inżynierskiej.
Obiekty techniczne w ujęciu systemowym. Etapy istnienia wytworu technicznego.
Projektowanie techniczne i jego struktura: formułowanie i analiza problemu, poszukiwanie koncepcji, wymagania i ograniczenia, kryteria wartościowania, ocena i wybór rozwiązań.
Projektowanie zadaniowe i współbieżne.
Zasady sporządzania dokumentacji projektowej. Holistyczne ujęcie procesów projektowania.
Wpływ wzornictwa przemysłowego i ergonomii na rozwiązania projektowe.
Metody i techniki wspomagania różnych faz i etapów projektowania.
Wspomaganie graficzne w pracach inżynierskich. Narzędzia komputerowe CAD, CAM – wprowadzenie.
Formalizacja problemów inżynierskich dla potrzeb wspomagania komputerowego (problemy merytoryczne i techniczne, ekonomika wspomagania komputerowego).
Optymalizacja jako narzędzie formalne wspomagania prac inżynierskich: sformułowanie zadania optymalizacji: funkcje kryterialne i ich instrumentalny charakter, model procesu, ograniczenia. Metody optymalizacji (klasyfikacja). Optymalizacja jako wspomaganie projektowania inżynierskiego. Optymalizacja w planowaniu i w sterowaniu procesami produkcyjnymi.
Wprowadzenie zasad geometrii trójwymiarowej, euklidesowej (pojęcia, definicje, twierdzenia, wielokąty, wielościany, równoległość, prostopadłość).

Informacja o Polskich Normach – znaki graficzne: rodzaj linii, pismo, formaty, zasady wykonywania rysunków.
Geometryczne podstawy rysunku technicznego.
Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne – punkt, prosta, płaszczyzna, wielościan, powierzchnia, bryła.
Przekroje rysunkowe, półwidok-półprzekrój, kład miejscowy, kład przesunięty.
Zasady wymiarowania.
Schematy złożonych układów technicznych w różnych obszarach inżynierii.
Schematy kinetyczne, instalacje hydrauliczne, elektryczne, elektroniczne, cieplne, chemiczne, infrastruktura budowlana i drogowa.
Praktyczne czytanie rysunków i schematów maszyn, urządzeń i układów technicznych oraz tworzenie opisu ich budowy i działania.

Treść wykładu
1. Podstawowe informacje o Polskich Normach – znaki graficzne: rodzaje linii, pismo, formaty, zasady wykonywania rysunków.
2. Geometryczne podstawy rysunku technicznego.
3. Komputerowe wspomaganie projektowania.
4. Rzutowanie prostokątne.
5. Rzutowanie aksonometryczne.
6. Przekroje rysunkowe, półwidok-półprzekrój, kład miejscowy, kład przesunięty.
7. Zasady wymiarowania, pasowania, tolerancje.
8. Schematy układów technicznych w różnych obszarach inżynierii.
9. Podstawy druku 3D
10. Matlab – tworzenie wykresów

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):
Lab

Zajęcia 1: Wprowadzenie do AutoCAD

Zajęcia 2: Rysunek w 2D, podstawowe zasady rzutowania prostokątnego

Zajęcia 3: Modelowanie w 3D

Zajęcia 4: Wprowadzenie do Solidworks. Projektowanie bryłowe

Zajęcie 5 : Rysunek pojedynczej części 3D, rzutowanie

Zajęcia 6: Oddanie projektów i prezentacje

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskiwane jest na podstawie projektu i kolokwium weryfikującego nabyte umiejętności praktyczne oraz weryfikującym wiedzę nabytą w trakcie wykładów.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu w formie projektu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena z zaliczenia laboratorium uwzględnia oceny: z zrealizowanego projektu oraz kolokwium w części praktycznej i teoretycznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Branowski B., Wprowadzenie do projektowania. PWN. Warszawa 1998.
Dobrzański T. Rysunek techniczny maszynowy WNT, Warszawa 2007.
Gasparski W. i in., Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu. WNT Warszawa 1988.
Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej. WNT, Warszawa 2000.
Kubiński W., Inżynieria i technologie produkcji. UWND AGH. Kraków 2008.
Kubiński W., Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym. U WND AGH. Kraków 2006.
Pikoń A AutoCAD 2002. Pierwsze kroki Helion 2001.
Suseł M Komputerowa grafika inżynierska – zbiór zadań Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego. WSI w Koszalinie, Koszalin 1989.
Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. PWN. Warszawa 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Praca z oprogramowaniem AutoCAD, SolidWorks, Inventor.