Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy produkcyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-205-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi procesami towarzyszącymi działalności produkcyjnej. Student realizuje treści programowe mające na celu identyfikację technik i technologii produkcji i ich wpływ na dalsze fazy organizacji działalności produkcyjnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 definicje i klasyfikacje procesów produkcyjnych oraz podstawowe technologie wytwarzania ZIP1A_W05 Egzamin
M_W002 podstawowe rodzaje i cechy wyrobów i materiałów używanych do ich wytworzenia ZIP1A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 określać podstawowe parametry procesu technologicznego ZIP1A_U03 Projekt,
Kolokwium
M_U002 identyfikować technologie wytwarzania oraz odwzorowywać elementy procesu produkcyjnego ZIP1A_U03 Projekt
M_U003 wybierać najkorzystniejszą technologię wytwarzania dla danych warunków ekonomiczno-technicznych ZIP1A_U06 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 14 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 definicje i klasyfikacje procesów produkcyjnych oraz podstawowe technologie wytwarzania + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe rodzaje i cechy wyrobów i materiałów używanych do ich wytworzenia + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 określać podstawowe parametry procesu technologicznego - - - + - - - - + - -
M_U002 identyfikować technologie wytwarzania oraz odwzorowywać elementy procesu produkcyjnego - - - + - - - - + - -
M_U003 wybierać najkorzystniejszą technologię wytwarzania dla danych warunków ekonomiczno-technicznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 58 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Pojecie technologii i systemu wytwarzania.

  Proces produkcyjny: procesy technologiczne a procesy produkcyjne, procesy podstawowe i pomocnicze. Klasyfikacja procesów produkcyjnych ze względu na problemy modelowe i opisu.

 2. Procesy statyczne i dynamiczne

  Przykłady procesów dynamicznych i statycznych.Źródła właściwości dynamicznych procesów procesów ( magazyny, bufory międzyoperacyjne), znaczenie dynamiki procesów w nadzorowaniu i zarządzaniu; procesy quasi-statyczne i statyczne. Możliwości automatyzacji procesów.

 3. Proces wytwórczy wyrobu

  Jakość wyrobu. Proces wytwórczy wyrobu prostego i złożonego. Materiały do produkcji wyrobów.

 4. Współczesne technologie wytwarzania

  Technologiczność, kryteria i zasady wyboru optymalnego procesu technologicznego.

 5. Pojecie technologii i systemu wytwarzania.

  Proces produkcyjny: procesy technologiczne a procesy produkcyjne, procesy podstawowe i pomocnicze. Klasyfikacja procesów produkcyjnych ze względu na problemy modelowe i opisu.

 6. Procesy statyczne i dynamiczne

  Przykłady procesów dynamicznych i statycznych.Źródła właściwości dynamicznych procesów procesów ( magazyny, bufory międzyoperacyjne), znaczenie dynamiki procesów w nadzorowaniu i zarządzaniu; procesy quasi-statyczne i statyczne. Możliwości automatyzacji procesów.

 7. Proces wytwórczy wyrobu

  Jakość wyrobu. Proces wytwórczy wyrobu prostego i złożonego. Materiały do produkcji wyrobów.

 8. Współczesne technologie wytwarzania

  Technologiczność, kryteria i zasady wyboru optymalnego procesu technologicznego. Opis ogólnych trendów i rozwój.

 9. Przykłady wybranych procesów produkcyjnych

  Opis technik wytwarzania stosowanych w przemyśle elektro-maszynowym. Podstawy odlewnictwa, obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, obróbki wykańczające, technologie powłok

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. Proces wytwórczy i cechy go charakteryzujące

  Identyfikacja elementów składowych procesu technologicznego. Określenie struktury procesu technologicznego

 2. Przykłady procesów wytwórczych

  Prezentacja przykładów procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i wymagania stawiane przez proces wytwórczy

 3. Wybór procesu wytwarzania

  Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami produkcyjnymi. Program produkcji wyrobów złożonych – rozwiązywanie zadań.

 4. Proces wytwórczy i cechy go charakteryzujące

  Identyfikacja elementów składowych procesu technologicznego. Określenie struktury procesu technologicznego

 5. Przykłady procesów wytwórczych

  Prezentacja przykładów procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i wymagania stawiane przez proces wytwórczy

 6. Wybór procesu wytwarzania

  Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami produkcyjnymi. Program produkcji wyrobów złożonych – rozwiązywanie zadań.

Ćwiczenia projektowe (8h):
 1. Proces wytwórczy

  Cele realizowane w procesie wytwórczym: nadawanie kształtu, uzyskiwanie pożądanej struktury materiału, uzyskiwanie własności warstwy wierzchniej, uzyskiwanie efektów estetycznych, uzyskiwanie określonych właściwości fizycznych lub chemicznych.

 2. Procesy produkcyjne

  Przykłady wybranych procesów produkcyjnych w różnych dziedzinach techniki.Prezentacja przykładów procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i wymagania stawiane przez proces wytwórczy

 3. Procesy dymamiczne i statyczne

  Przykłady procesów dynamicznych i statycznych (ciepłownictwo, oczyszczanie ścieków, procesy montażu, procesy obróbki, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej). Procesy statyczne i dynamiczne: źródła właściwości dynamicznych procesów ( magazyny, bufory międzyoperacyjne), znaczenie dynamiki procesów w nadzorowaniu i zarządzaniu; procesy quasi-statyczne i statyczne.

 4. Proces wytwórczy

  Cele realizowane w procesie wytwórczym: nadawanie kształtu, uzyskiwanie pożądanej struktury materiału, uzyskiwanie własności warstwy wierzchniej, uzyskiwanie efektów estetycznych, uzyskiwanie określonych właściwości fizycznych lub chemicznych.

 5. Procesy produkcyjne

  Przykłady wybranych procesów produkcyjnych w różnych dziedzinach techniki.Prezentacja przykładów procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i wymagania stawiane przez proces wytwórczy

 6. Procesy dymamiczne i statyczne

  Przykłady procesów dynamicznych i statycznych (ciepłownictwo, oczyszczanie ścieków, procesy montażu, procesy obróbki, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej). Procesy statyczne i dynamiczne: źródła właściwości dynamicznych procesów ( magazyny, bufory międzyoperacyjne), znaczenie dynamiki procesów w nadzorowaniu i zarządzaniu; procesy quasi-statyczne i statyczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i ćwiczeń warsztatowych.
Do zaliczenia z ćwiczeń projektowych niezbędne jest zrealizowanie projektu.
Do zaliczenia ćwiczeń warsztatowych niezbędne jest zaliczenie kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie umiejętności zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnej oceny z egzaminu (60%), oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych (20%) oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń warsztatowych (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułów: Maszynoznawstwo oraz Materiałoznawstwo

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Berliński J., Mazur Z., Sas Jan. Techniki Wytwarzania. Wydawnictwo AGH. Kraków 1992.
2. Chlebus E. Techniki komputerowe Cax w inżynierii produkcji. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2000.
3. Erbl J.; Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym Tom I i II . Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2001.
4. Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT. Warszawa 2007.
5. Honczarenko J.,: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000.
6. Kubiński W., Inżynieria i technologie produkcji. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2008.
7. Lowe P.; Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe. Katowice 1999.
8. Szucki T. Podstawy technologii wytwarzania elementów maszyn Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999.
9. T. Karpiński: Inżynieria produkcji. WNT, Warszawa 2004.#

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zarzadzanie produkcja : zagadnienia wybrane (Production management : selected problems), Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Marek DUDEK, Jacek OBRZUD. Kraków :Scriptorium „TEXTURA”, 2001.
2. Standaryzacja procesu pracy w komórce produkcyjnej Standarization work in manufacturing cell Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Challenges for the management of the contemporary enterprise oprac. I red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009.
3. Szczupła produkcja jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwa Chosen conditioning of lean manufacturing Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie strategia analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management strategy analysis oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : UE KEiOP, cop. 2010.
4. Tendencje rozwoju nowoczesnych systemów wytwórczych The growth trend of modern productive systems development Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008
5. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym [Theoretical and practical aspects of process management in manufacturing enterprise] Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji red. nauk. Arkadiusz Potocki. Warszawa : Difin SA, cop. 2009.

Informacje dodatkowe:

Brak