Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-206-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Magiera Marek (mmagiera@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Cele: nabycie ogólnej wiedzy i umiejętności z zakresu mechanicznej i wytrzymałości materiałów, posługiwanie się wielkościami mechanicznymi i ich jednostkami, sporządzenie dokumentacji technicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe terminy dotyczące statyki, kinematyki, dynamiki i wytrzymałości materiałów oraz podstawowe jednostki dotyczące wielkości mechanicznych ZIP1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Kolokwium
M_W002 Zna zasady projektowania inżynierskiego dotyczące wybranych elementów konstrukcyjnych. ZIP1A_W01 Projekt,
Kolokwium
M_W003 Zna wybrane metody stosowane w rozwiązywaniu wybranych zadań inżynierskich - dotyczących wytrzymałości materiałów. ZIP1A_W04 Projekt,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie analizować wyniki badań (obliczeń) dotyczących wytrzymałości materiałów, jak i również uwzględniać pozatechniczne aspekty. ZIP1A_U03 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Potrafi sformułować (matematycznie) i rozwiązać wybrane problemy dotyczące mechaniki i wytrzymałości materiałów. ZIP1A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi wybrać rodzaj badań do oceny stanu technicznego obiektu i przeprowadzić badania dotyczące wytrzymałości materiałów. ZIP1A_U01, ZIP1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do dzielenia się wynikami badań (doświadczeń), prezentowania swojej wiedzy oraz do współpracy w grupie. ZIP1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Jest gotów do kompletowania danych i informacji niezbędnych do obliczeń dotyczących różnych rodzajów odkształceń. ZIP1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 14 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe terminy dotyczące statyki, kinematyki, dynamiki i wytrzymałości materiałów oraz podstawowe jednostki dotyczące wielkości mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady projektowania inżynierskiego dotyczące wybranych elementów konstrukcyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna wybrane metody stosowane w rozwiązywaniu wybranych zadań inżynierskich - dotyczących wytrzymałości materiałów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie analizować wyniki badań (obliczeń) dotyczących wytrzymałości materiałów, jak i również uwzględniać pozatechniczne aspekty. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować (matematycznie) i rozwiązać wybrane problemy dotyczące mechaniki i wytrzymałości materiałów. - - + - - - - - + - -
M_U003 Potrafi wybrać rodzaj badań do oceny stanu technicznego obiektu i przeprowadzić badania dotyczące wytrzymałości materiałów. - - + - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do dzielenia się wynikami badań (doświadczeń), prezentowania swojej wiedzy oraz do współpracy w grupie. - - + - - - - - + - -
M_K002 Jest gotów do kompletowania danych i informacji niezbędnych do obliczeń dotyczących różnych rodzajów odkształceń. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 70 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Elementy statyki

  a) Wektor i jego własności. Działania na wektorach. Siła, siła reakcji.
  b) Płaski zbieżny układ sił.
  c) Moment siły względem punktu. Para sił.
  d) Dowolny płaski układ sił. Wyznaczanie reakcji belek.
  e) Przestrzenny układ sił. Środek ciężkości.
  f) Tarcie (ślizgowe, na równi pochyłej, w łożyskach ślizgowych, toczenia).

 2. Wytrzymałość materiałów

  a) Podział odkształceń. Naprężenia normalne i styczne.
  b) Zginanie. Obliczenia wytrzymałościowe na zginanie.
  c) Rozciąganie, ściskanie, ścinanie, skręcanie, wyboczenie.
  d) Wytrzymałość złożona.
  e) Wytrzymałość zmęczeniowa.

 3. Elementy kinematyki.

  a) Kinematyka punktu. Ruch obrotowy bryły. Opis ruchu punktu we współrzędnych: prostokątnych, walcowych oraz sferycznych. Wyznaczanie parametrów kinematycznych przekładni.
  b) Ruch płaski ciała sztywnego.
  c) Składanie ruchów.

 4. Elementy dynamiki.

  a) Dynamika punktu. Prawa Newtona. Zadanie proste i zadanie odwrotne dynamiki.
  b) Praca. Energia. Moc. Sprawność. Zasada pracy i energii.
  c) Dynamika ruchu obrotowego ciała sztywnego.

 5. Elementy mechaniki płynów.

  a) Elementy statyki i kinematyki płynów.
  b) Równanie Bernoulliego.
  c) Przepływy laminarne i turbulentne.
  d) Przepływy przez kanały zamknięte i otwarte.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):
 1. Problemy diagnostyki technicznej w aspekcie wytrzymałości elementów urządzeń technicznych. Diagnostyka techniczna jako element systemu zarządzania
 2. Możliwości wykorzystania metod nieniszczących w ocenia stanu technicznego.Wykorzystanie metod numerycznych w analizie wytrzymałościowej. Wykorzysta
 3. Wytrzymałość lin stalowych – ocena stopnia zużycia metodą magnetyczną. Badania niszczące lin stalowych – próba zrywania, skręcania i przeginania dr
Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. Statyka

  Działania na wektorach. Siła reakcji, siła tarcia. Płaski zbieżny oraz płaski dowolny układ sił.

 2. Wytrzymałosć materiałów.

  Moment zginający i siła tnąca. Obliczanie elementów konstrukcyjnych na ścinanie. Obliczenie belek na zginanie – obliczanie przekrojów belek. Omówienie projektu i wydanie tematu projektu.

 3. Kinematyka

  Opis ruchu punktu we współrzędnych: prostokątnych, walcowych oraz sferycznych. Wyznaczanie parametrów kinematycznych przekładni.

 4. Dynamika, kolokwium

  Zadanie proste oraz odwrotne dynamiki. Praca, moc, energia, sprawność. Kolokwium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia warsztatowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w terminie I jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
 2. W przypadku ćwiczeń laboratoryjnych zaliczenia poprawkowe odbywają się w uzgodnionym dodatkowym terminie (dot. kolokwium końcowego). Liczba terminów zaliczeń poprawkowych i terminy są zgodne z regulaminem studiów AGH.
 3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń warsztatowych w terminie I jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie co najmniej 50% liczby punktów, które mogą być przyznane studentowi w czasie wszystkich zajęć. Ocena wyznaczana jest na podstawie liczby uzyskanych punktów zgodnie z regulaminem studiów AGH. Obowiązkowe jest zaliczenie projektu.
 4. Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń warsztatowych jest na podstawie kolokwium obejmującego tematykę ćwiczeń warsztatowych oraz wykładów. Należy uzyskać co najmniej 50% punktów. Jeżeli nie został zaliczony projekt, należy wtedy wykonać projekt. Pozytywna ocena projektu jest drugim warunkiem dotyczącym zaliczenia poprawkowego ćwiczeń warsztatowych. Liczba terminów zaliczeń poprawkowych i terminy są zgodne z regulaminem studiów AGH.
 5. Obowiązuje regulamin studiów AGH, w którym jest informacja o obowiązkowej obecności na ćwiczeniach warsztatowych oraz ćwiczeniach laboratoryjnych. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach obowiązkowych mogą skutkować wpisem “nieobecny” w protokole dotyczącym zajęć.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową otrzymuje student, który ma zaliczone ćwiczenia warsztatowe i ćwiczenia laboratoryjne na oceny pozytywne. Ocena wyznaczana jest na podstawie średniej ważonej. Do oceny z ćwiczeń warsztatowych przypisana jest waga 0,6, ocenie z ćwiczeń laboratoryjnych przypisano wagę 0,4.
W przypadku uzyskania oceny negatywnej w terminie podstawowym z ćwiczeń warsztatowych (lub ćwiczeń laboratoryjnych) do średniej ważonej brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna ocen otrzymanych w poszczególnych terminach dotyczących ćwiczeń warsztatowych (lub ćwiczeń laboratoryjnych) – jednakże w przypadku uzyskania pozytywnych ocen (z ćwiczeń warsztatowych i ćwiczeń laboratoryjnych – w wymaganym terminie) ocena końcowa jest nie niższa niż dostateczny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 1. Usprawiedliwioną nieobecność studenta na ćwiczeniach warsztatowych należy nadrobić przez samodzielną naukę lub w miarę możliwości w ramach zajęć dla innej grupy pod kierunkiem tego samego prowadzącego (zajęcia muszą dotyczyć tej samej tematyki).
 2. Sposób wyrównywania zaległości dotyczących ćwiczeń laboratoryjnych, wynikających z nieobecności na zajęciach, jest następujący:
  - zajęcia można “odrobić” w danym tygodniu z inną grupą niż grupa macierzysta;
  - jeżeli powyższa forma wyrównania zaległości jest niemożliwa, to zajęcia można “odrobić” poprzez wykonanie wyznaczonego dodatkowego zadania z zakresu problematyki poruszanej na opuszczonych zajęciach – DOTYCZY TO TYLKO JEDNYCH ZAJĘĆ. Należy przedstawić prowadzącemu usprawiedliwienie i niezwłocznie poprosić prowadzącego zajęcia o wydanie tematu dodatkowego zadania.
 3. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach obowiązkowych mogą skutkować wpisem “nieobecny” w protokole dotyczącym zajęć.
 4. W pozostałych przypadkach dotyczących nieobecności studenta na zajęciach, decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z regulaminu studiów AGH.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana wiedza dotycząca modułów:
1) Algebra i rachunek różniczkowy (rozwiązywanie układów równań liniowych, obliczanie pochodnej funkcji jednej zmiennej);
2) Materiałoznawstwo (zasady doboru materiałów);
3) Maszynoznawstwo (przekładnie mechaniczne, łożyska, sprzęgła).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Misiak J.: Mechanika ogólna (tom I i II), WNT, 2007.
2. Niezgodziński Tadeusz: Mechanika ogólna. PWN, 2007.
3. Skalmierski Bogdan: Mechanika z wytrzymałością materiałów. PWN.
4. Osiński Zbigniew: Mechanika ogólna – część I i II. PWN.
5. Prosnak Włodzimierz J.: Równania klasycznej mechaniki płynów. PWN, 2006
6. Mały poradnik mechanika – tom I i II. Praca zbiorowa. WNT.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza cech stanu taśm z linkami stalowymi i możliwości ich diagnozowania — [Conveyor belt
with wire rope characteristic and diagnosis ability analysis] / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon
MOLSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2013 nr 3,
s. 40–45.
brak Impact Factor punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 0.000
2. Analiza źródeł niepewności pomiarowej w defektoskopii magnetycznej lin stalowych — Analysis of
reasons of measurement uncertainty in magnetic crack detection of steel ropes / Jerzy
KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA, Józef Grzybowski // W: Transport
szybowy : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. — Gliwice :
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2013. — ISBN: 978-83-60708-73-6. — S. 385–394. —
Bibliogr. s. 394, Streszcz., Summ.
brak Impact Factor punktacja MNiSW (2013): 4.000
3. Application of the wavelet analysis to inspection of compact ropes using a high-efficiency device —
Analiza falkowa efektywnym narzędziem diagnostyki lin kompaktowanych / Jerzy
KWAŚNIEWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. —
2013 vol. 58 no. 1, s. 159–164. — Bibliogr. s. 164
0.608 punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 20.000
4. Badania magnetyczne lin stalowych o klasycznej konstrukcji oraz lin o powierzchniowym styku
drutów (kompaktowanych) — [Magnetic testing of standard and surface contact (compact) wire
ropes] / Jerzy KWAŚNIEWSKI // W: Nieniszczące badania materiałów : XIX seminarium :
Zakopane, 12–15 marca 2013 r. : referaty / IPPT PAN, PTBN. — [S. l. : s. n.], 2013 +
CD-ROM. — S. 5–13. — Bibliogr. s. 13
brak Impact Factor brak punktacji MNiSW
5. Diagnostyka techniczna lin kompaktowych — Technical diagnostics of compacted ropes / Jerzy
KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA, Tomasz KRAKOWSKI // Transport &
Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN
1451-107X. — 2012 č. 10 mimoriadne = spec. iss., s. 309–322.. — Wymagania systemowe:
Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 321–322, Abstr.. — W czasopiśmie
pełne teksty konferencji. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie. — Abstrakt W: Výskum, výroba a použitie ocel’ových lán, dopravníkov a
t’ažných zariadení 2012 = Investigation, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting
machines 2012 : zborník abstraktov = book of abstracts : 17.medzinárodnej konferencie = 17th
international conference : 18.–21. september 2012 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická
univerzita v Košicach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. — [S. l. : s. n., 2012].
— S. 64
brak Impact Factor brak punktacji MNiSW
6. Ekspertowy system monitorowania stanu technicznego taśm z linkami stalowymi — An expert
system designed to monitor technical condition of conveyor belts with steel cords / Jerzy
KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych
w górnictwie : VII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 8–10 listopada 2011 r. : streszczenia
referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny :
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH [07.09.2015; 13:44] [1/2]
Jerzy Kwaśniewski, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
CBiDGP], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W:
Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : VII
miedzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2011r. : referaty : prezentacja CBiDGP. — Wersja
do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa podziemnego Sp. z o. o.
— [Lędziny : CBiDGP, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe
Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 6,
Streszcz., Abstr. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
brak Impact Factor brak punktacji MNiSW
7. Metrologiczne aspekty w projektowaniu obwodów magnetycznych — The design of magnetic
circuits taking into account measuring application / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Hubert RUTA //
Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN
0033-2097. — 2011 R. 87 nr 9a, s. 60–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.. — tekst:
http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=62312
0.244 punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 15.000
8. Preparatyka cięgien stalowo-poliuretanowych — [Replicas method for polyurethane coated steel
belts inspection] / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz KRAKOWSKI // W:
Problemy bezpieczeństwa dźwigów i schodów ruchomych : konferencja naukowo-techniczna
organizowana w ramach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT / Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich. Ośrodek Doskonalenia Kadr we Wrocławiu. — Wrocław :
SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN:
978-83-87982-38-6. — S. 63–72. — Bibliogr. s. 72. — Jerzy Kwaśniewski, Tomasz Krakowski –
afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Transportu Linowego ; Szymon
Molski – brak afiliacji AGH
brak Impact Factor brak punktacji MNiSW
9. Symptomy w ocenie stanu technicznego taśm z linkami stalowymi — Symptoms in the assessment
of the technical condition of conveyor belts with steel cord / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon
MOLSKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy,
maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN
1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2012 nr 4, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30,
10. Magiera M.: Komputerowy system generowania sekwencji demontażowych; w: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, pod redakcją naukową W. Waszkielewicza, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2000, s. 133-142
11. Magiera M.: Metoda planowania montażu i konfiguracji dla elastycznych linii montażowych z maszynami równoległymi; w: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu, pod red. J.T. Dudy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, s. 269-278.
12. Magiera M.: Monolityczna a hierarchiczna metoda harmonogramowania montażu wielowariantowych produktów – porównanie dwóch koncepcji. Technologia i Automatyzacja Montażu; 2018, nr 3, str. 13–18.

Informacje dodatkowe:

Brak