Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka z elementami statystyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-301-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi narzędziami statystyki opisowej i matematycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie standardowe metody opisu i analizy statystycznej danych ekonomicznych ZIP1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z narzędzi rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych. ZIP1A_U04 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zastosować standardowe metody opisu i analizy statystycznej danych ekonomicznych ZIP1A_U01, ZIP1A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu i prowadzeniu projektów ZIP1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie standardowe metody opisu i analizy statystycznej danych ekonomicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z narzędzi rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych. - + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować standardowe metody opisu i analizy statystycznej danych ekonomicznych - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu i prowadzeniu projektów - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 66 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Wprowadzenie do przedmiotu.
2. Statystyka opisowa, graficzna prezentacja danych.
3. Zmienna losowa i jej własności. Przegląd wybranych rozkładów (skokowe i ciągłe).
4. Przedziały ufności. Zasada konstrukcji testów istotności.
5. Przegląd wybranych testów parametrycznych oraz nieparametrycznych.
6. Związki korelacyjne między zmiennymi różnych typów.
7. Model regresji liniowej.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Wprowadzenie do przedmiotu.
2. Statystyka opisowa, graficzna prezentacja danych.
3. Zmienna losowa i jej własności. Przegląd wybranych rozkładów (skokowe i ciągłe).
4. Przedziały ufności. Zasada konstrukcji testów istotności.
5. Przegląd wybranych testów parametrycznych oraz nieparametrycznych.
6. Związki korelacyjne między zmiennymi różnych typów.
7. Model regresji liniowej.

Ćwiczenia projektowe (8h):

1. Wprowadzenie do przedmiotu.
2. Statystyka opisowa, graficzna prezentacja danych.
3. Zmienna losowa i jej własności. Przegląd wybranych rozkładów (skokowe i ciągłe).
4. Przedziały ufności. Zasada konstrukcji testów istotności.
5. Przegląd wybranych testów parametrycznych oraz nieparametrycznych.
6. Związki korelacyjne między zmiennymi różnych typów.
7. Model regresji liniowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i projektowych następuje na podstawie kolokwiów.
 • Do egzaminu w danym terminie można podejść wyłącznie wówczas, gdy ma się zaliczone ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia projektowe na min. 3.0.
 • Brak zaliczenia powoduje utratę terminu (tj. na I termin nie może przyjść osoba, która nie ma zaliczenia ćwiczeń w I terminie itp.)
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Pozytywną ocenę końcową wystawia się pod warunkiem zdania egzaminu, z wykorzystaniem średniej ważonej ocen: z egzaminu (60%), ćwiczeń audytoryjnych (20%) i ćwiczeń projektowych (20%).
 • Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę bierze się wszystkie uzyskane oceny z egzaminu/zaliczenia.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 • Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na zajęciach ćwiczeniowych i projektowych jest obowiązkowa.
 • Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać u prowadzącego ćwiczenia, z którym należy każdorazowo ustalić zakres materiału, jaki należy samodzielnie nadrobić.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie przedmiotu: Rachunek całkowy

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000
2. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 2000
3. Krysicki W., Bartos J. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 1986 i nast. wyd.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Jacek WOLAK, Zależności między wybranymi miarami płynności na przykładzie danych z GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2015, 11, s. 223–233.
 2. Marcin SUDER, Jacek WOLAK, Tomasz WÓJTOWICZ, Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich, Ekonomia Menedżerska, 2008, 3, s. 67–75.
Informacje dodatkowe:

nie dotyczy