Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektrotechnika i elektronika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-302-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z obwodami prądu stałego i zmiennego, jednofazowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe metody analizy obwodów elektrycznych i ich klasyfikacje ZIP1A_W06 Egzamin
M_W002 podstawowe zasady budowy obwodów prądu stałego i przemiennego ZIP1A_W02 Egzamin
M_W003 podstawowe elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych ZIP1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 rozpoznawać podstawowe elementy elektryczne i elektroniczne ZIP1A_U06 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 dobrać metodę analizy obwodów elektrycznych do rozwiązania prostego zadania ZIP1A_U06 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 wyjaśnić i przedstawić wyniki przeprowadzonych eksperymentów ZIP1A_U06 Sprawozdanie
M_U004 zbudować prosty obwód prądu stałego i przemiennego oraz dobrać właściwe elementy ZIP1A_U07 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe metody analizy obwodów elektrycznych i ich klasyfikacje + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe zasady budowy obwodów prądu stałego i przemiennego + - - - - - - - - - -
M_W003 podstawowe elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 rozpoznawać podstawowe elementy elektryczne i elektroniczne - - + - - - - - + - -
M_U002 dobrać metodę analizy obwodów elektrycznych do rozwiązania prostego zadania - - + - - - - - + - -
M_U003 wyjaśnić i przedstawić wyniki przeprowadzonych eksperymentów - - + - - - - - - - -
M_U004 zbudować prosty obwód prądu stałego i przemiennego oraz dobrać właściwe elementy - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Elektrotechnika i elektronika

1. Wprowadzenie – zjawiska fizyczne, jednostki, elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych,
2. Sygnały elektryczne
3. Metody analizy obwodów elektrycznych,
4. Obwody prądu stałego, obliczanie prądów, napięć i mocy,
5. Obwody 1-fazowe prądu przemiennego, metoda rachunku symbolicznego, obliczanie prądów, napięć i mocy,
6. Metody rozwiązywania obwodów elektrycznych,

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):
Elektrotechnika i elektronika

1. Badanie rozgałęzionego obwodu prądu stałego
2. Badanie jednooczkowego obwodu prądu przemiennego

Zajęcia warsztatowe (6h):
Elektrotechnika i elektronika

1. Zadania z obwodów prądu DC
2. Zadania z obwodów prądu AC

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń warsztatowych i ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie z ćwiczeń warsztatowych uzyskiwane jest na podstawie kolokwium
Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskiwane jest na podstawie ocen cząstkowych z przygotowywanych sprawozdań z zajęć.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa oblicza jest jako średnia ważona z ocen pozytywnych: 50% ocena z egzaminu, 30% ocena z ćwiczeń warsztatowych oraz 20% ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.
Każda ocena ndst z kolejnego terminu egzaminu powoduje obniżenie oceny końcowej o 1 stopień, przy czym tak kalkulowana ocena końcowa nie może być niższa niż 3.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułów Fizyka oraz Procesy Elektromagnetyczne

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Bolkowski – Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa, 1995,
2. Z. Cichowska, M. Pasko – Zadania z elektrotechniki teoretycznej, PWN, Warszawa, 1995,
3. P. Ciechanowicz, J. Dziedzic – Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej, PWN, Warszawa, 1999,
4. P. Hempowicz – Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 1999,
5. Z. Majerowska – Elektrotechnika ogólna w zadaniach, PWN, Warszawa, 1984,
6. C. Rajski – Teoria obwodów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1987,
7. H. Tunia, M. Kaźmierkowski – Automatyka napędu przekształtnikowego, PWN, Warszawa, 1997,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennej — Stability of energy generation from a photovoltaic installation – spatial distribution impact / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2015 R. 23 nr 11, s. 35–37.
2. Współpraca zwielokrotnionych odnawialnych źródeł energii elektrycznej z siecią zasilającą Inteligentnego Budynku — [Cooperation of multiplied renewable electrical energy sources with an intelligent building power supply network] / Jerzy MIKULIK, Marcin PAWLIK // W: Inżynieria elektryczna w budownictwie : VI krajowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 22 października 2015 / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, [et al.]. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, 2015. — ISBN: 978-83-61702-09-2. — S. 89–92.

Informacje dodatkowe:

Brak