Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-305-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości, w tym proces zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie) wraz z procesem podejmowania decyzji (z uwzględnieniem specyfiki małych przedsiębiorstw), proces przedsiębiorczy (w tym identyfikowanie sposobności i ocena ryzyka), jak również wybrane koncepcje i problemy związane z organizacjami, zarządzaniem i przedsiębiorczością.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady funkcjonowania organizacji i jej związki z otoczeniem, zasady organizowania i struktury organizacyjne oraz zasady motywowania ZIP1A_W07 Egzamin
M_W002 proces zarządzania, w tym planowanie i kontrolowanie oraz proces podejmowania decyzji ZIP1A_W05 Egzamin
M_W003 zjawisko przedsiębiorczości i zasady funkcjonowania przedsiębiorczych organizacji oraz rozwijania przedsiębiorczych inicjatyw ZIP1A_W07 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 analizować organizację i jej otoczenie, zaprojektować organizację i jej zmiany oraz planować działania ZIP1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wykorzystania dostępnej wiedzy do opisu problemów organizacyjnych i proponowania rozwiązań ZIP1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady funkcjonowania organizacji i jej związki z otoczeniem, zasady organizowania i struktury organizacyjne oraz zasady motywowania + - - - - - - - - - -
M_W002 proces zarządzania, w tym planowanie i kontrolowanie oraz proces podejmowania decyzji + - - - - - - - - - -
M_W003 zjawisko przedsiębiorczości i zasady funkcjonowania przedsiębiorczych organizacji oraz rozwijania przedsiębiorczych inicjatyw + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 analizować organizację i jej otoczenie, zaprojektować organizację i jej zmiany oraz planować działania - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wykorzystania dostępnej wiedzy do opisu problemów organizacyjnych i proponowania rozwiązań - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 49 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1. Rodzaje, modele, atrybuty i zasoby organizacji.
2. Istota zarządzania i przedsiębiorczości.
3. Otoczenie organizacji. Identyfikacja sposobności. Ocena ryzyka.
4. Proces zarządzania. Planowanie strategiczne.
5. Proces zarządzania. Planowanie operacyjne.
6. Proces zarządzania. Organizowanie.
7. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
8. Proces zarządzania. Motywowanie. Style kierowania.
9. Proces zarządzania. Kontrolowanie.
10. Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie przedsiębiorcze.
11. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Proces podejmowania decyzji.
12. Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
13. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Infrastruktura wspierająca sektor MSP.
14. Współczesne koncepcje zarządzania.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

1. Analiza progu rentowności.
2. Zasoby organizacji.
3. Analiza otoczenia organizacji.
4. Formułowanie misji i planu strategicznego.
5. Metody planowania operacyjnego.
6. Projektowanie struktur organizacyjnych.
7. Doskonalenie struktur organizacyjnych.
8. Motywowanie.
9. Kontrolowanie.
10. Metody podejmowania decyzji.
11. Diagnoza i doskonalenie poziomu przedsiębiorczości organizacji.
12. Inicjowanie działań przedsiębiorczych i planowanie ich rozwoju.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach rozwiązują zadane problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów (każdy z wynikiem na poziomie min. 50%) oraz wykonanie zadań wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. W wyjątkowych przypadkach prowadzący zajęcia może dopuścić do egzaminu osobę, która nie uzyskała zaliczenia, przy czym do zaliczenia przedmiotu (uzyskania pozytywnej oceny końcowej), wymagane jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w terminie i na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium oraz wynikach zadań wykonanych indywidualnie lub grupowo, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: ocena (lub oceny) z ćwiczeń (45%) i ocena (lub oceny) z egzaminu (55%), przy czym wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):

1. Proces zarządzania w praktyce, M. Codogni, J. Duda, R. Kusa, M. Teczke, J. Wąchol, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
2. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, 2011
3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010
5. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001
6. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998
7. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
8. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
9. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, OWPW, Wrocław 2001
10. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
11. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003
12. Wach K., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
13. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:
1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2009
2. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
3. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo "Helion", Gliwice 2006
4. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008
6. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998
7. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
8. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J. (2014). Proces zarządzania w praktyce, Kraków: Wydawnictwa AGH.
2. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł. (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwa AGH.
3. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
4. Duda J. (2017). Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: Difin.
5. Kusa, R., Palacios Marques, D. & Ribeiro Navarrete, B. (2019). External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 31:1-2, 119-132.
6. Codogni M., Duda J., Kusa R.(2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region, „Managerial Economics” 18(1), 7-21.
7. Kusa, R. (2017). O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji. Przegląd Organizacji. Nr 5, 31-37.
8. Duda J., Kusa R. (2017). Koncepcja orientacji przedsiębiorczej w badaniach mikroprzedsiębiorstw. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 18 (z. 12 cz. 1), 389-403.
9. Kusa, R. (2016). Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości organizacyjnej, w: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy (s. 477-491), Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.
10. Peszko A. (2014). Regional institutions supporting entrepreneurship in Lesser Poland, w: J. Kaczmarek, K. Kolegowicz (eds.), Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis. Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.
11. Codogni M. (2010). Czy zaufanie jest jedną z cech przedsiębiorczych? w: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego: 24–25 listopada 2010, Warszawa.
12. Duda J. (2007). Bariery rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP w: M. Księżyk (red.), Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.