Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy rachunkowości finansowej dla inżynierów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-312-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zaproponowany moduł pozwala studentowi pozyskać wiedzę niezbędną dla inżyniera w obszarze rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady i podstawy rachunkowości finansowej podmiotów gospodarczych. ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 podstawowe przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek gospodarczych. ZIP1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych. ZIP1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności ZIP1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady i podstawy rachunkowości finansowej podmiotów gospodarczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek gospodarczych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa.
Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia.
Konto księgowe, jego rodzaje i zasady funkcjonowania.
Koszty i ich ewidencja. Koszt wytworzenia w działalności produkcyjnej.
Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

Rozwiązywanie zadań dotyczących tematów prezentowanych na wykładach, tj:

- Aktywa gospodarcze i ich źródła finansowania.
- Konto księgowe. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych na kontach bilansowych, wynikowych i pozabilansowych.
- Koszty i ich ewidencja. Koszt wytworzenia w działalności produkcyjnej.
- Ustalenie i ewidencja wyniku finansowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych to ocena uzyskana z kolokwium.
W przypadku niezaliczenia kolokwium do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do dwóch kolokwiów poprawkowych.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje utratę danego terminu.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem kolokwium, większa ilość powoduje niezaliczenie ćwiczeń. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona jak ocena niedostateczna. Nieobecność student zobowiązany jest usprawiedliwić na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych następujących po ustaniu przyczyny nieobecności, poprzez okazanie prowadzącemu zwolnienia lekarskiego poświadczającego niezdolność studenta do uczestnictwa w zajęciach.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rachunkowość finansowa : ewidencje i sprawozdawczość — Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Elżbieta MARCINKOWSKA. — Warszawa : CeDeWu, 2018. — 368 s.. — Bibliogr. s. 367-368. — ISBN: 978-83-8102-061-9
2. Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe — Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC. — Wyd. 2 zaktualizowane i uzup.. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2017. — 290 s.. — Bibliogr. s. 289–290. — ISBN: 978-83-8102-030-5
3. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw część I. Pod redakcją K. Sawicki, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo,Wrocław 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
2. Materiały, towary i produkty pracy. Anna SUROWIEC, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011.
3. KSP Polonia Warszawa’s financial problems – analysis of liquidity and debt / Elżbieta MARCINKOWSKA // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation ; 2013 vol. 19.
4. Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego: Beata BASIURA, Sylwia Krajewska, Elżbieta MARCINKOWSKA, Andrzej PALIŃSKI, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 99, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 4 (88) cz. 1, s. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.
6. Otoczenie instytucjonalne w zawodzie księgowego a offshoring rachunkowości / Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 369, s. 124–136. — Bibliogr. s. 134–136,

Informacje dodatkowe:

Brak