Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka energetyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-313-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania rynku energii. Umożliwia zapoznanie się z rodzajami wykorzystywanych technologii w energetyce, w tym odnawialnymi źródłami energii. Ukazuje ich wpływ na środowisko oraz prezentuje aspekty związane zarządzaniem energią.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna systemy energetyczny i jego podsystemy ZIP1A_W03 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat klasyfikacji zagrożeń ekologicznych w procesach pozyskiwania i konwersji energii oraz przedstawić sposoby im przeciwdziałania ZIP1A_W03 Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W003 Student zna wzajemne relacje i klasyfikacje podmiotów działających na rynku energii oraz zna bilanse energetyczne. ZIP1A_W10 Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określać istotne składniki kosztów i dochodów wpływające na wyniki analiz ekonomicznych wykorzystania odnawialnych źródeł energii ZIP1A_U01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi określić funkcje instytucji regulujących oraz giełdy energii elektrycznej ZIP1A_U01 Udział w dyskusji,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie rolę energii w rozwoju ludzkości ZIP1A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu ryzyka rynku energii i jego segmentów ZIP1A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna systemy energetyczny i jego podsystemy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat klasyfikacji zagrożeń ekologicznych w procesach pozyskiwania i konwersji energii oraz przedstawić sposoby im przeciwdziałania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wzajemne relacje i klasyfikacje podmiotów działających na rynku energii oraz zna bilanse energetyczne. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określać istotne składniki kosztów i dochodów wpływające na wyniki analiz ekonomicznych wykorzystania odnawialnych źródeł energii + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić funkcje instytucji regulujących oraz giełdy energii elektrycznej + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie rolę energii w rozwoju ludzkości - + - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu ryzyka rynku energii i jego segmentów - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Rola energii w rozwoju ludzkości. Energetyka a środowisko – zagrożenia ekologiczne w procesach pozyskiwania i konwersji energii oraz sposoby im przeciwdziałania. Bilanse energetyczne. Krajowy system energetyczny i jego podsystemy. Skojarzona gospodarka cieplno-elektryczna, racjonalizacja użytkowania energii i akumulacja energii. Rynek energii i jego segmenty (monopol naturalny, deregulacja, prawo energetyczne, segmentacja rynku, instytucje regulujące, giełda energii elektrycznej). Charakterystyka i podział technologii konwersji energii (w tym energetyki odnawialnej). Potencjał i możliwości wykorzystania energii odnawialnej.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

Tworzenie i interpretacja bilansów energetycznych, Analiza kosztów wytwarzania energii. Taryfowanie cen energii. Wyznaczanie efektów środowiskowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zajęć jest obowiązkowa obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz zrealizowanie przydzielonych tematów ćwiczeń.
Końcowe zaliczenie modułu ma charakter sprawdzianu wiedzy. Można do niego przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen:
- oceny z ćwiczeń
- oceny z kolokwium (teoria z wykładów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy skontaktować się z prowadzącym w celu uzgodnienia terminu i sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobroczyńska A., Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Biblioteka regulatora Warszawa 2003
Łucki Z. Misiak W. Energetyka a społeczeństwo – Aspekty socjologiczne, PWN Warszawa 2010
Mejro C., Podstawy gospodarki energetycznej. WNT, Warszawa 1980.
Pyka J., Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym. WAE, Katowice 2004.
Leszczyński T., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030 roku, Biblioteka regulatora Warszawa 2009
Soliński B., Zarządzanie hybrydowymi systemami wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującymi odnawialne źródła energii, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zarządzanie hybrydowymi systemami wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującymi odnawialne źródła energii — [Management of hybrid systems electricity generation using renewable energy sources] / Bartosz SOLIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2015. — 179, 1 s.. — Bibliogr. s. 171–180. — ISBN: 978-83-7464-853-0

Modelowanie funkcjonowania hybrydowych wiatrowo-słonecznych systemów wytwarzania energii elektrycznej / Bartosz SOLIŃSKI, Mateusz MATUSIK, Jacek OSTROWSKI, Kinga TUROŃ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 143, 1 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-798-4

Efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne bilansowania hybrydowej mikroinstalacji wiatrowo-słonecznej — Energetic, economic and ecological effects of balancing solar-wind hybrid microinstallation / Bartosz SOLIŃSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 102, s. 65–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak