Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Raportowanie niefinansowe w perspektywie zrównoważonego rozwoju
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-315-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje główne założenia raportowania niefinansowego z perspektywy idei zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności komunikacji i współpracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 cel, metody i zadania raportowania niefinansowego oraz główne korzyści płynące z raportowania niefinansowego, a także monitorowania danych niefinansowych ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu jednostki gospodarczej ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz efektywnie uczestniczyć w jego pracach ZIP1A_U05, ZIP1A_U04 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 przygotować wybrane obszary danych niefinansowych, z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju ZIP1A_U05, ZIP1A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 poszukiwania w różnych źródłach pogłębionych informacji potrzebnych do sporządzenia raportu niefinansowego w perspektywie zrównoważonego rozwoju ZIP1A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 cel, metody i zadania raportowania niefinansowego oraz główne korzyści płynące z raportowania niefinansowego, a także monitorowania danych niefinansowych + - - - - - - - - - -
M_W002 znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu jednostki gospodarczej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz efektywnie uczestniczyć w jego pracach - + - - - - - - - - -
M_U002 przygotować wybrane obszary danych niefinansowych, z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 poszukiwania w różnych źródłach pogłębionych informacji potrzebnych do sporządzenia raportu niefinansowego w perspektywie zrównoważonego rozwoju - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Istota zrównoważonego rozwoju.
2. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu
3. Cele zrównoważonego rozwoju zgodnie z Agendą 2030.
4. Szczególna rola jednostek gospodarczych w realizacji celów Agendy 2030.
5. Szczególne zagadnienia raportowania niefinansowego w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Geneza raportowania niefinansowego.
2. Podstawy prawne prezentacji danych niefinansowych.
3. Prezentacja danych niefinansowych – obowiązek czy prawo?
4. Zakres raportowania niefinansowego.
5. Problematyka zróżnicowania formy raportowania niefinansowego w praktyce gospodarczej (różnorodność standardów w tym zakresie).
6. Szczególne znaczenie sposobu prezentacji danych.

W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują wybrane fragmenty raportu zintegrowanego dla przykładowej firmy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Zajęcia w formie warsztatów (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków). Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest opracowanie i prezentacja projektu, polegającego na przygotowaniu w grupach wybranych elementów sprawozdania niefinansowego oraz zaliczenie testu obejmującego zagadnienia teoretyczne.
W przypadku braku opracowania i prezentacji projektu, moduł nie zostanie zaliczony. Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przestawiając projekt w jednym, dodatkowym terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych (prezentacja projektu) i pisemnych (w formie testu), co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana przez prowadzącego wykład jako 100% oceny z zaliczenia ćwiczeń po uprzednim zaliczeniu testu z materiału wykładowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Śnieżek, E., Krasodomska, J., Szadziewska, A. (2018). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw. Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Nieoczywiste
2. Śnieżek, E. (2016). Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu: studium przypadku Lasów Państwowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
3. Standard Informacji Niefinansowych (SIN), https://standardy.org.pl/sin/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stronczek, A., Marcinkowska, E., Sawicka, J., (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP. Studia Ekonomiczne, 299, 207-221.
2. Krajewska, S., Stronczek, A. (2015). BSC AS A TOOL TO ACHIEVE SOCIAL AND ECONOMIC GOALS OF A UNIVERSITY-PROBLEM OF PUBLIC TRUST ORGANISATION. European Scientific Journal, ESJ, 11(10).
3. Stronczek, A., Krajewska, S. (2015). BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, nr 875, s. 377–388
4. Krajewska, S., Stronczek, A. (2015). Balanced Scorecard jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, 82(138)
5. Krajewska S., Stronczek A., 2016, Balanced Scorecard w raportowaniu społecznej odpowiedzialności jednostek zainteresowania publicznego, [w:] M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego, Difin, Warszawa

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona absencja powyżej
jednej nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.