Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reindustrializacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-316-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zdobędą nowa, wielo- i interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, niezbędne do pracy w zespołach planujących i projektujących reindustrializację sektorów oraz regionów gospodarczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 długookresowe tendencje rozwojowe przemysłu na tle przemian gospodarki światowej ZIP1A_W01 Kolokwium
M_W002 analizę pozycji przedsiębiorstwa przemysłowego w globalnym otoczeniu konkurencyjnym. ZIP1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 pragmatycznie wykorzystać wiedzę w procesach planowania i projektowania restrukturyzacji. ZIP1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 uwzględnić społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, w szczególności wynikającą z kryteriów rozwoju trwałego i zrównoważonego. ZIP1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 długookresowe tendencje rozwojowe przemysłu na tle przemian gospodarki światowej + - - - - - - - - - -
M_W002 analizę pozycji przedsiębiorstwa przemysłowego w globalnym otoczeniu konkurencyjnym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 pragmatycznie wykorzystać wiedzę w procesach planowania i projektowania restrukturyzacji. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 uwzględnić społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, w szczególności wynikającą z kryteriów rozwoju trwałego i zrównoważonego. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Wprowadzenie do problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw
2. Restrukturyzacja jako czynnik rozwoju gospodarki
3. Techniczne i środowiskowe czynniki rozwoju cywilizacji
4. Kryzys gospodarki światowej w latach 2007-2009
5. Strukturalne zmiany gospodarczej mapy świata; nowe bieguny wzrostu i konkurencyjności
6. Liderzy restrukturyzacji w skali światowej
7. Strukturalne zmiany zużycia energii pierwotnej w świecie
8. Dostępność i koszty energii czynnikiem alokacji przemysłu w skali globalnej
9. Znaczenie rewolucji łupkowej dla gospodarki Stanów Zjednoczonych i świata
10. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
11. Reindustrializacja jako specyficzna forma restrukturyzacji gospodarki
12. Współpraca międzynarodowa w procesie restrukturyzacji; inwestycje zagraniczne
13. Rozwój infrastruktury technicznej i kompetencji dla Przemysłu 4.0 w Polsce
14. Finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Istota i cele procesów restrukturyzacji gospodarki
2. Płaszczyzny analizy restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw
3. Założenia projektu restrukturyzacji przedsiębiorstw
4. Plan i zasady prezentacji projektu; zagrożenia cywilizacyjne
5. Wyzwania stojące przed rozwojem gospodarki świata i Polski
6. Przełomowe wynalazki, techniki, technologie, innowacje, produkty
7. Inwestycje jako kluczowy czynnik rozwoju
8-14. Prezentacje studenckie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

arunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i z projektu wraz z jego prezentacją. Możliwe są dwa terminy poprawkowe dla kolokwium i jeden termin poprawkowy dla projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego i projektu wraz z jego prezentacją.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Brynjolfsson E., McAfee A., Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy, Wyd. Kurhaus Publishing, Warszawa 2015 2. Christensen C.M., Przełomowe innowacje. Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2014. 3. Pindór T., Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, [w:] Barometr Regionalny: Analizy i Prognozy, 2016 t. 14 nr 1 4. Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, (red.) R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
5. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pindór T., Technologie przełomowe w gospodarowaniu nieodnawialnymi zasobami naturalnymi, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, nr 491.

2. Pindór T., Innovative methods of natural gas exploitation as a factor of sustainable development of world economy, [w:] Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 4.

3. Pindór T., Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, [w:] Barometr Regionalny: Analizy i Prognozy; 2016 t. 14 nr 1.

4. Pindór T., Preisner L., Zagospodarowanie morskich zasobów mineralnych zgodnie z zasadami trwałości rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016.

Informacje dodatkowe:

brak