Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sprawozdanie finansowe i jego analiza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-317-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych jako najważniejszego źródła informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Przybliża również zasady ich analizy i interpretacji. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności komunikacji i współpracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 istotę i zasady sporządzania sprawozdań finansowych ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 istotę i zakres analizy finansowej, opisuje i wskazuje rolę analizy finansowej w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 dokonać interpretacji sprawozdania w kierunku ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa ZIP1A_U05, ZIP1A_U04 Kolokwium,
Projekt
M_U002 dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich ZIP1A_U04 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 poszukiwania w różnych źródłach pogłębionych informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy sprawozdania finansowego wybranej jednostki gospodarczej ZIP1A_K01 Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 istotę i zasady sporządzania sprawozdań finansowych + - - - - - - - - - -
M_W002 istotę i zakres analizy finansowej, opisuje i wskazuje rolę analizy finansowej w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dokonać interpretacji sprawozdania w kierunku ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
M_U002 dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 poszukiwania w różnych źródłach pogłębionych informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy sprawozdania finansowego wybranej jednostki gospodarczej - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1.Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej.
2. Pojęcie analizy finansowej i jej miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.
3. Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego.
4. Zastosowanie wskaźników ekonomiczno-finansowych w analizie finansowej jednostki
gospodarczej: analiza płynności, rotacji, rentowności oraz zadłużenia.
5. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa. Średni ważony koszt kapitału.
6. Metody oceny efektywności procesów inwestycyjnych (NPV, IRR).

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Konstrukcja elementów sprawozdania finansowego.
2. Analiza i interpretacja wskaźników struktury oraz dynamiki elementów sprawozdania finansowego.
3. Obliczanie wskaźników ekonomiczno-finansowych: płynności, rotacji, rentowności i zadłużenia oraz ich interpretacja.
4. Wycena kapitału własnego i zobowiązań. Obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału na przykładach z zastosowaniem różnych źródeł finansowania.
5. Obliczanie NPV, IRR dla projektów inwestycyjnych.
6. Samodzielna analiza finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego w oparciu o sprawozdanie finansowe wybranej jednostki gospodarczej (projekt).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia to średnia ważona ocen z kolokwium oraz projektu (waga kolokwium 60%, waga projektu 40%).
Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia (poza terminem podstawowym) przystępując do kolokwium oraz przestawiając projekt w jednym, dodatkowym terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana przez prowadzącego wykład to 100% oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
Gabrusewicz W. Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer SA, Kraków 2015.
Nowak, E., Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 91(1), 87-94, Szczecin 2018.
Nowak, E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Rachunkowość finansowa – ewidencje i sprawozdawczość, CeDeWu, Warszawa, 2018.
2. Basiura B., Krajewska S., Marcinkowska E., Paliński A., Sawicka J., Stronczek A., Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014.
3. Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016 nr 2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi cz. 1.
4. Sawicka J., Stronczek A., Rola audytu finansowego w wykrywaniu celowych zniekształceń wyniku finansowego, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, pod red. Marty Czyż, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
5. Stronczek A., Krajewska S., Ryzyko jako element kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, red. Bronisław Micherda i Mariusz Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona absencja powyżej
jednej nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.