Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekologistyka i ekotechnologie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-321-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z projektowaniem i oceną zintegrowanych systemów gospodarki odpadami komunalnymi oraz strumieniami ich przepływu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zasady funkcjonowania, planowania i oceniania regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. ZIP1A_W05 Kolokwium
M_W002 zakres funkcjonowania systemów zbiórki odpadów komunalnych, transportu, sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych, zebranych selektywnie i zmieszanych. ZIP1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 poprawnie zdefiniować, scharakteryzować i ocenić region gospodarki odpadami, wraz z bilansami przepływu strumieni odpadów. ZIP1A_U01 Kolokwium
M_U002 wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu, analizowania i interpretacji przebiegu procesów związanych z selektywną gospodarką odpadami. ZIP1A_U03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zasady funkcjonowania, planowania i oceniania regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 zakres funkcjonowania systemów zbiórki odpadów komunalnych, transportu, sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych, zebranych selektywnie i zmieszanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 poprawnie zdefiniować, scharakteryzować i ocenić region gospodarki odpadami, wraz z bilansami przepływu strumieni odpadów. - - - - - - - - + - -
M_U002 wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu, analizowania i interpretacji przebiegu procesów związanych z selektywną gospodarką odpadami. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

WYKŁADY:

1. Definicja, klasyfikacja, wytwarzanie i charakterystyka odpadów komunalnych. Wytwarzanie odpadów komunalnych, źródła pochodzenia odpadów, czynniki wpływające na wytwarzanie odpadów komunalnych.
2. Hierarchia postępowania z odpadami, cele i planowanie w gospodarce odpadami.
3. Systemy gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Stan gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i UE
5. Systemy zbiórki i transportu odpadów komunalnych
6. Sortowanie odpadów komunalnych. Recykling surowców wtórnych z odpadów komunalnych.
7. Metody biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych.
8. System gospodarki odpadami opakowaniowymi
9. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów prawa. Systemy zbiórki i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych. Stan gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce, plany cele.
10. Gospodarka odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego
11. Recykling pojazdów wycofanych z użytkowania

Zajęcia warsztatowe (8h):

ĆWICZENIA:
1. Opis i ocena istniejącego systemu gospodarki odpadami.
Charakteryzowanie regionu. Bilans wytwarzanych odpadów. Instalacje gospodarki odpadami. Bilans przepływu strumieni odpadów. Ocena funkcjonującego systemu. Prezentacja systemu gospodarki odpadami w regionie.
2. Projektowanie systemu gospodarki odpadami w regionie.
Prognozowanie ilości i strumieni wytwarzanych odpadów. Ustalanie celów w gospodarce odpadami w regionie. Prognoza przepływu strumieni. Dobór przepustowości i technologii instalacji. Prezentacja projektowanego systemu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kubiński W.: Inżynieria i technologie produkcji. Wyd. AGH. Kraków 2008.
2. Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi. Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami. Silesia 2010. ekotechnologie.org/download/podrecznik.pdf‎.
3. Bilitewski B., Härdtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami – teoria i praktyka. Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa 2003.
4. Andrzej Jędrczak, Ryszard Szpadt: Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych. Opracowanie na zamówienie Ministra Środowiska. Kamieniec Wr. Zielona Góra, luty 2006 r.
5. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z późn. zm.).
6. Kpgo 2014 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 przyjęty uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183).
7. Strategie UE w zakresie odpadów: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm.
8. Managing municipal solid waste – a review of achievements in 32 European countries. EEA Report No 2/2013. http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste
9. Municipal waste management in Poland. European Environmental Agency. February 2013. Dostępny: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste.
10. Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
11. Siemiątkowski G. (red). Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych. Przewodnik po wybranych technologiach oraz metodach badań i oceny odpadów powstałych w tych procesach. Opole 2012.
12. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza porównawcza kosztów budowy oraz utrzymania betonowych i asfaltowych nawierzchni drogowych — Comparative analysis of building and maintenance costs for road surfaces of cement concrete and asphalt / Kamil Stajerski, Wiktor KUBIŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang
2. Gospodarka odpadami i logistyka utylizacji — Wast management and utilization logistics / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Lyubomyr PETRYSHYN // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193-341-7 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7193-342-4. — S. 197–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.
3. Kierunki rozwoju gospodarki odpadami i logistyki utylizacji — Ways of development of waste management and utilization logistics / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 142–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Summ.
4. Nowoczesne technologie bezprzewodowe w logistyce przedsiębiorstw — Instruction for preparation of papers for scientific conference proceedings / Wiktor KUBIŃSKI, Grzegorz Płonka, Ewa KUBIŃSKA-KALETA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2008 r. = Enterprise management : theory and practice : XI international scientific conference / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St . Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-242-2. — S. 83–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.
5. Wprowadzenie do techniki : rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym — [Introduction to techniques : the role and place of techniques in economy and social life] / Wiktor KUBIŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 229, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0216). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-077-4.
6. Zarządzanie gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie przemysłowym na przykładzie ArcelorMittal Poland — Waste management in an industrial enterprise based on ArcelorMittal Poland example / Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiktor KUBIŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.