Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing przemysłowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-405-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia przygotowują studentów do wykorzystywania narzędzi marketingowych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami działającymi na rynku przemysłowym (business-to-business marketing). Zajęcia przygotowują do identyfikowania interesariuszy organizacji, pomiaru ich wartości oraz oceny relacji między organizacją a jej interesariuszami. Wskazują jak kreować wartość dla interesariuszy. Treści teoretyczne są uzupełniane studiami przypadku oraz ćwiczeniami praktycznymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 pojęcia dotyczące zarządzania marketingowego na rynku przemysłowym ZIP1A_W10 Kolokwium
M_W002 zastosowanie narzędzi i procedur marketingowych właściwych dla specyficznej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego ZIP1A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 gromadzić samodzielnie informacje na temat przedsiębiorstwa przemysłowego i dokonywać interpretacji pozyskanych danych dla potrzeb zarządzania marketingowego ZIP1A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 zaprojektować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego na podstawie materiałów informacyjnych z wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego ZIP1A_U03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozważania wybranych problemów etycznych w zarządzaniu marketingiem przemysłowym i uzasadniania swojego stanowiska ZIP1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 identyfikowania w otoczeniu marketingowym czynników wpływających na działalność przedsiębiorstwa, syntetyzować uzyskane rezultaty dzieląc się wiedzą z innymi ZIP1A_K01 Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 pojęcia dotyczące zarządzania marketingowego na rynku przemysłowym + - - - - - - - - - -
M_W002 zastosowanie narzędzi i procedur marketingowych właściwych dla specyficznej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 gromadzić samodzielnie informacje na temat przedsiębiorstwa przemysłowego i dokonywać interpretacji pozyskanych danych dla potrzeb zarządzania marketingowego - + - - - - - - - - -
M_U002 zaprojektować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego na podstawie materiałów informacyjnych z wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozważania wybranych problemów etycznych w zarządzaniu marketingiem przemysłowym i uzasadniania swojego stanowiska - + - - - - - - - - -
M_K002 identyfikowania w otoczeniu marketingowym czynników wpływających na działalność przedsiębiorstwa, syntetyzować uzyskane rezultaty dzieląc się wiedzą z innymi - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):
Marketing Przemysłowy

• Istota marketingu i specyfika działań marketingowych na rynku przemysłowym.
• Fazy procesu zarządzania marketingowego.
• Relacje pomiędzy podmiotami na rynku przemysłowym.
• Proces zakupów konsumentów i zakupów instytucjonalnych. Zachowania nabywcze klientów. Popyt na dobra przemysłowe.
• Proces segmentacji rynku. Wybór rynku docelowego.
• Elementy marketingu-mix: produkt w marketingu przemysłowym. Zarządzanie marką. Wprowadzanie na rynek nowych produktów.
• Elementy marketingu-mix: ceny produktów przemysłowych. Ustalanie warunków transakcyjnych.
• Elementy marketingu-mix: zarządzanie kanałami dystrybucji. Pośrednicy marketingowi
• Elementy marketingu-mix: komunikacja marketingowa. Narzędzia komunikacji na rynku przemysłowym.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Marketing przemysłowy – ćwiczenia

• Różnice pomiędzy marketingiem dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych
• Analiza wpływu otoczenia marketingowego na działalność przedsiębiorstw.
• Analiza popytu na dobra przemysłowe.
• Badanie procesu zakupu w przedsiębiorstwie przemysłowym.
• Tworzenie oferty dla klienta przemysłowego.
• Proces i kryteria segmentacja rynku produktów przemysłowych.
• Aspekty etyczne w marketingu przemysłowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na przygotowanych przez prowadzącego kartach pracy; powierzonych lub własnych arkuszach papieru rozwiązują zadane wcześniej problemy lub prezentują rezultaty przygotowanych uprzednio projektów i zadań. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem. moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń i zaliczenia ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru.
Podczas ćwiczeń ocenie podlegają zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach projektowych.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z zaliczenia ćwiczeń (40%) i oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć w grupach oraz zadań indywidualnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Golik-Górecka G., Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004
Gołębiowski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003
Kotler P., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Olczak A., Urbaniak M., Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006
Witczak O., Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business, CedeWu 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adam RYŚ, Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klienta, Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — S. 227–246

Marek DUDEK, Małgorzata MATERNOWSKA, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ ; praca pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO, Marketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową, ,Kraków : Zakład Marketingu Wydziału Zarządzania AGH ; Scriptorium „TEXTURA”, 2002.

Adam RYŚ, Planowane postarzanie produktów – analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiego, Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku. — 2015 R. 61 nr 6, s. 142–151

Adam RYŚ, Planowane postarzanie produktu – wyniki badań, Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 473–482

Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadku, Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 158–167

Ustalenie i wybór struktury przemysłowych kanałów dystrybucji — Establishment and selection of industrial channel structure / Ewa PRYMON-RYŚ // W: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji : monografia = Marketing and logistics determinants of organizations development / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-64-6. — S. 349–369

Informacje dodatkowe:

Podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań może podlegać ocenie podczas egzaminu.
Egzamin uwzględnia treści wykładów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.