Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunek kosztów dla inżynierów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-406-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje narzędzia rachunku kosztów, uzyskując umiejętność ich wykorzystania w swojej późniejszej praktyce, a poznając założenia rachunku kosztów buduje swoją świadomość kosztową.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów ZIP1A_W07 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
M_W002 rolę i funkcje rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Określa wpływ kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkować i objaśnić przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązywać problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów ZIP1A_U06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów ZIP1A_U06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 formułować i rozwiązywać typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów ZIP1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 krytycznej oceny posiadanej wiedzy z rachunku kosztów, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, według określonych priorytetów, a także przedstawienia swojego poglądu na zagadnienie w sposób zrozumiały dla innych, wyrażania swojego zdania w obszarze rachunku kosztów, zadawania pytań, kulturalnego uczestniczenia w dyskusji ZIP1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów + - - - - - - - - - -
M_W002 rolę i funkcje rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Określa wpływ kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 klasyfikować koszty według różnych kryteriów, porządkować i objaśnić przekrojowe zagadnienia rachunku kosztów, rozwiązywać problemy typowe dla różnych modeli rachunku kosztów - + - - - - - - - - -
M_U002 opisać metody kalkulacji, wskazać problemy związane z ich zastosowaniem oraz zaproponować ich rozwiązanie, dokonać kalkulacji kosztów - + - - - - - - - - -
M_U003 formułować i rozwiązywać typowe problemy decyzyjne w oparciu o informacje dostarczane przez rachunek kosztów - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 krytycznej oceny posiadanej wiedzy z rachunku kosztów, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, według określonych priorytetów, a także przedstawienia swojego poglądu na zagadnienie w sposób zrozumiały dla innych, wyrażania swojego zdania w obszarze rachunku kosztów, zadawania pytań, kulturalnego uczestniczenia w dyskusji + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Rola rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Podstawowe instrumenty rachunku
kosztów. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów.
2. Pojęcie kosztów. Strukturalizacja kosztów. Klasyfikacja kosztów dla celów
sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych
3. Koncepcje kosztów w rachunkowości finansowej. Układy ewidencyjne kosztów.
Rozliczenia kosztów w czasie. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat
4. Pomiar i wycena kosztów dla celów decyzyjnych i kontrolnych. Rachunek kosztów
pełnych a rachunek kosztów zmiennych. Wpływ na wynik finansowy rachunku kosztów
pełnych i zmiennych.
5. Analiza CVP
6. Kalkulacja kosztów
7. Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych.
8. Nowoczesne koncepcje modeli rachunku kosztów

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

1. Zadania stawiane przed rachunkiem kosztów.
2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych
3. Różne modele rachunku kosztów, a wynik finansowy. Wielostopniowy i wieloblokowy
model ustalania wyniku finansowego.
4. Kalkulacja kosztów. Cele, zadania i metody kalkulacji kosztów.
5. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjno-kosztowych.
6. Standardy kosztowe. Kontrola budżetowa kosztów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna oceny z kolokwium zaliczeniowego (zadania rachunkowe z zakresu omawianych tematów) oraz ocen związanych z aktywnością na zajęciach.
Student ma możliwość zaliczyć ćwiczenia przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje utratę danego terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (70%) i testu obejmującego zagadnienia teoretyczne (30%).
Uzyskanie oceny w innym terminie niż podstawowy powoduje obniżenie oceny końcowej (oceną końcowa jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich ocen Wirtualnej Uczelni).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, powinien zaliczyć opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stronczek A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010
2. Rachunkowość Finansowa. Podstawy i Ewidencje Szczegółowe, redakcja naukowa J. Sawicka i A. Stronczek, CeDeWu, 2017
3. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2009
4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, pod red. I. Sobańskiej, C.H. BECK, Warszawa 2006
5. Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów T.1-3, TNOIK Toruń, 2015
6. Świderska G., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stronczek A., Sawicka. J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. BECK, Warszawa 2010,
2. Krajewska S, Stronczek A., Wykorzystanie metod alternatywnych wobec tradycyjnego budżetowania na przykładzie jednostki gastronomicznej , [w:] Budżetowanie – dziś i jutro, pod red. Andrzeja Dury, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
3. Stronczek A., Sawicka J., Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej, [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka: aspekty teoretyczne, red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2014.
4. Stronczek A., Sprawozdawczość zarządcza w sieciach franczyzowych [w] Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza, red. nauk. Łada Monika, WOLTERS KLUWER, Warszawa, 2014
5. Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A., Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2014.
6. Stronczek A., Kalkulacja kosztów działalności [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2017
7. Stronczek A., Przychody i koszty ich uzyskania : wynik finansowy, [w:]: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek, CeDeWu, Warszawa, 2011.
8. Stronczek A., Rachunkowość zarządcza w kontekście zachowań członków organizacji, [w] Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2011.
9. Stronczek A., Informacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zeszyt Naukowy Nr 17, „Finanse i Bankowość” Nr 7, Kraków, 2010

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona absencja powyżej jednej nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia ustąpienia powodu nieobecności.

Podczas kolokwium piszący nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji oraz utrwalania obrazu i dźwięku. Ich posiadania nie usprawiedliwia chęć skorzystania z kalkulatora, zegarka itd.