Informacje ogólne:
Nazwa:
Język hiszpański B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy 75 godzin - semestr 3/3 (semestr 30 godzin) (Wydział Zarządzania)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-409-n
Wydział:
Studium Języków Obcych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Hiszpański
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Język hiszpański B-2 STUDIA NIESTACJONARNE – kurs obowiązkowy 75 godzin – semestr 3/3 (semestr 30 godzin) (Wydział Zarządzania)

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. Wypracowania pisane na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_U002 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. Wypracowania pisane na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - - - - - - - - - - +
M_U002 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. - - - - - - - - - - +
M_U003 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - - - - - - - - - - +
M_U004 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. - - - - - - - - - - +
M_U005 Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. - - - - - - - - - - +
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Lektorat (30h):
Język hiszpański B-2 STUDIA NIESTACJONARNE – kurs obowiązkowy 75 godzin – semestr 3/3 (semestr 30 godzin) (Wydział Zarządzania)

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (75 godzin).

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Rzeczownik
• Rzeczowniki odsłowne
• Rzeczowniki pochodzące od przymiotników

Zaimek osobowy: funkcje, pomijanie, szyk, forma
• Jako podmiot w celu osiągnięcia jednoznaczności, podkreślenia, wyrażenia opozycji
• Jako OD; dopuszczone formy; stosowanie w przypadku, kiedy OD poprzedza orzeczenie
• Jako OI; stosowanie mimo obecności rzeczownika, duplikacja w konstrukcjach wartościujących
• z przyimkiem (entre, excepto, salvo, incluso, hasta segun+ pron.pers. sujeto)
• szyk i forma OI+OD

Zaimek zwrotny: funkcje
• zastosowanie w wypowiedzeniach bezosobowych; znaczenie wzajemności; modyfikacja znaczenia niektórych czasowników (quedarse, irse, tomarse)

Przymiotnik
• Tworzenie przymiotników o znaczeniu przeciwstawnym
• Przymiotniki złożone
• Szyk przymiotnika i formy skrócone

Przyimek
• Stosowanie por i para
• Specyficzne użycie przyimków w połączeniu z niektórymi czasownikami i w wyrażeniach przyimkowych

Czasownik
• Funkcje form bezosobowych (infinitivo, infinitivo compuesto, participio, gerundio)
• Morfologia i zastosowania czasów trybu oznajmującego [presente, preterito perfecto, preterito indefinido, preterito imperfecto, preterito pluscuamperfecto, futuro simple i futuro compuesto de indicativo]
• Morfologia i zastosowania czasów trybu warunkowego [condicional simple, condicional compuesto] Morfologia i zastosowania trybu subjuntivo [presente, preterito perfecto, preterito imperfecto, preterito pluscuamperfecto de subjuntivo]
• Strona bierna [ser+ participio (+ por + agente)]
• Stosowanie konstrukcji peryfrastycznych [np.: Estar+participio, Estar+gerundio, acabar+ de+infinit., terminar + de + infinit., volver + a + infinit., llevar + gerundio, ir+ gerundio]
• Tworzenie konstrukcji bezosobowych
• Korelacja czasów w zdaniach podrzędnie złożonych
• Stosowanie czasowników ser, estar, haber
• Ważniejsze czasowniki zmieniające znaczenie w zależnści od strony (np.:poner/ ponerse, quedar/ quedarse) i wyrazu, który im towarzyszy (np.:ponerse + a, ponerse + de).

Wyrazy i wyrażenia
• wskazujące na związki logiczne pomiędzy częściami zdania (prostego, złożonego),
• zapewniające spójność wypowiedzi (ustnej lub pisemnej),
• odzwierciedlające stosunek mówiącego do prezentowanych treści (w dyskusji)

Przedstawianie własnej opinii, podawanie informacji pochodzącej z innych źródeł, uściślenie, organizacja wypowiedzi i dodawanie nowych argumentów, uwypuklanie wcześniej podanego argumentu, wprowadzanie nowych kontrargumentów, przeciwstawianie elementów, porządkowanie informacji, korygowanie informacji, przeformułowanie, podsumowanie, wyjaśnienie/ usprawiedliwienie, przytaczanie przykładów, przytaczanie przyczyn.
• wyrażające przypuszczenie, hipotezę, warunek, przyzwolenie, przyczynę, skutek
• określające relacje czasowe (następstwo, uprzedniość, jednoczesność, konkretny moment lub okres, moment początkowy lub końcowy, trwanie)

Mowa zależna
• transformacja poszczególnych elementów zdania/wypowiedzi; semantyka czasowników oznaczających akt komunikacji.
• Tworzenie porównań i superlativo absoluto

TEMATYKA I SŁOWNICTWO
Prezentowane poniżej zagadnienia odzwierciedlają różne aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i w sposób bezpośredni lub pośredni wpisują się w kształcenie słownictwa i frazeologii niezbędnych do osiągnięcia przez studenta sukcesu w środowisku akademickim lub zawodowym. Rozwijają umiejętność zrozumienia tekstu w formie pisemnej lub ustnej i świadomego, przemyślanego budowania wypowiedzi na tematy zawodowe i akademickie (z perspektywy własnego wykształcenia) oraz tematy ogólne, stanowiące uniwersalną bazę porozumienia w kręgu osób na danym poziomie wykształcenia.

• Praca zawodowa: wymagania, umiejętności, doświadczenia, oczekiwania i obawy, formy kontaktu z pracodawcą i zespołem
• Edukacja. Moja uczelnia, wydział i kierunek studiów, przedmioty i formy zajęć
• Życie studenckie, (nauka, normy, obowiązki i ograniczenia, rozrywka, dodatkowe możliwości rozwoju, praca indywidualna i grupowa)
• Projektowanie produktów spełniających określone wymagania (przedmiot, miejsce itp.)
• Środki i sposoby przekazywania informacji we współczesnym świecie
• Wydarzenia polityczne i historyczne
• Kultura: filmy, spektakle, lektury
• Problemy globalne i problemy lokalnych społeczności
• Miasta: historia, atrakcje, infrastruktura, kultura, gastronomia
• Zwyczaje, święta, tradycje lokalne i międzynarodowe
• Podróże, turystyka, przemysł turystyczny
• Stan środowiska naturalnego
• Zachowania prozdrowotne, aktywność fizyczna, sporty ekstremalne
• Relacje międzyludzkie i styl życia: rodzina, przyjaciele, grupy formalne i nieformalne, subkultury
• Reakcje psychologiczne na zdarzenia i wyzwania, stosunek do zjawisk niezrozumiałych

FUNKCJE JĘZYKOWE i INNE SPRAWNOŚCI
Prezentowane poniżej w sposób szczegółowy funkcje stanowią składowe dwóch szerokich działów: tworzenie dłuższych wypowiedzi indywidualnych (ustnych lub pisemnych, o charakterze informacyjnym, argumentacyjnym lub mieszanym) oraz udział w rozmowie z jednym lub wieloma partnerami (dyskusja, debata, narada, rozmowa kwalifikacyjna). W obydwu przypadkach celem jest kształcenie umiejętności wyważonego i fachowego prezentowania własnego profilu zawodowego i wiedzy oraz zajęcie aktywnej postawy w sytuacjach typowych dla środowiska akademickiego i zawodowego.

• Podawać informacje, wskazywać, precyzować, definiować, opisywać; prosić o informacje, podawać i uzupełniać informacje, prosić o potwierdzenie i odnosić się do udzielonych informacji
• Prosić o opinię/ocenę i wyrażać opinię/ocenę
• Wyrażać aprobatę/dezaprobatę, poparcie lub brak poparcia
• Wyrażać zgodę/niezgodę; pytać kogoś o zgodę, zachęcać do zgody
• Okazywać powątpiewanie
• Przedstawiać argumenty i kontrargumenty
• Wyrażać pewność/oczywistość lub ich brak
• Formułować hipotezy
• Wyrażać możliwość, prawdopodobieństwo
• Wyrażać warunki i wymagania
• Przedstawiać cele i przyczyny
• Wyrażać konieczność lub potrzebę lub ich brak
• Pytać o znajomość czegoś; wyrażać znajomość lub jej brak
• Pytać o umiejętności i doświadczenia i przedstawiać je rozmówcy
• Pytać o upodobania i zainteresowania i przedstawiać je
• Pytać o preferencje i określać preferencje; wyrażać obojętność lub brak preferencji
• Pytać o pragnienia/życzenia i przedstawiać je
• Pytać o plany i intencje i przedstawiać je
• Pytać o doznania emocjonalne i wyrażać radość, satysfakcję, smutek, znudzenie, przesyt, awersję, gniew, oburzenie, lęk, niepokój, troskę, współczucie, otuchę, nadzieję, rozczarowanie, rezygnację, wyrzuty sumienia, wstyd, zaskoczenie, zdziwienie, podziw i dumę
• Określać doznania fizyczne
• Wydawać polecenia lub wskazówki
• Prosić o uprzejmość, o przedmiot, pomoc; ofiarowywać pomoc w działaniu
• Zwracać się z prośbą/wnioskiem/podaniem i odpowiadać
• Prosić o pozwolenie, udzielać zgody/ nie udzielać zgody; zabraniać
• Proponować i sugerować rozwiązania, wspólne działania
• Częstować, proponować i zapraszać; przyjmować ofertę lub zaproszenie lub odmawiać
• Doradzać, ostrzegać, grozić
• Robić wyrzuty
• Składać obietnice i wyrażać zaangażowanie
• Uspokajać i pocieszać
• Przedstawiać cele i przyczyny
• Formułować warunki i wymagania
• Redagować teksty: maile i listy prywatne oraz oficjalne np. list motywacyjny, CV, wnioski, podania, zażalenia, sprawozdania
• Odnieść się pisemnie lub ustnie do tekstów oralnych (wywiadów, rozmów o treści ogólnej, a także wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym)
• Czytać ze zrozumieniem teksty o charakterze popularno-naukowym.
• Tworzyć i prezentować dłuższe wypowiedzi ustne związane z dziedziną studiów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Lektorat: Metoda eklektyczna obejmująca kształcenie 4 sprawności: mówienia, pisania, czytania i słuchania z uwzględnieniem wielorakich technik opartych na interakcji: nauczyciel-student, student-nauczyciel, student-student, pracy w grupach oraz pracy indywidualnej studenta.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

 • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
 • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
 • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
 • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
 • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz wykonywania prac domowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, prac domowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do więcej niż 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obowiązkowych semestrów lektoratu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Lektorat:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej. W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem. W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności. Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania. Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru, nawet jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej A-2.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Aula Internacional 4, nueva edición, Difusión
- Gramática de uso del español A1-B2 i B1-2, Ediciones SM
- https://campus.difusion.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

 • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
 • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
 • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
 • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
 • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

 • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
 • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
 • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz wykonywania prac domowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, prac domowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do więcej niż 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.