Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-411-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje się sprawnym i skutecznym kierowaniem ludźmi w organizacji uwzględniając becne wyzwania stojące przed tymi procesami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania ZIP1A_W08 Projekt
M_W002 Student rozumie zróżnicowane narzędzia i procedury zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego ZIP1A_W10 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Opisuje wybrane procesy i narzędzia zarządzania personelem ZIP1A_U04 Wykonanie projektu
M_U002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi ZIP1A_U05 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach ZIP1A_K01 Wykonanie projektu
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń ZIP1A_K03 Udział w dyskusji
M_K003 Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia ZIP1A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zróżnicowane narzędzia i procedury zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Opisuje wybrane procesy i narzędzia zarządzania personelem - - - - - - - - + - -
M_U002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach - - - - - - - - + - -
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń - - - - - - - - + - -
M_K003 Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. 1. Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
  2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
  3. Nowoczesne koncepcje Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
  3. Planowanie i dobór pracowników
  4. Planowanie rozwoju pracowników.
  5. Oceny pracowników.
  6. Szkolenie i doskonalenie pracowników.
  7. Ruch kadrowy.
  8 Motywowanie pracowników w organizacji
  9. Etyczne aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji.

 2. 1. Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
  2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
  3. Nowoczesne koncepcje Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
  3. Planowanie i dobór pracowników
  4. Planowanie rozwoju pracowników.
  5. Oceny pracowników.
  6. Szkolenie i doskonalenie pracowników.
  7. Ruch kadrowy.
  8 Motywowanie pracowników w organizacji
  9. Etyczne aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji.

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. 1. Planowanie strategiczne zatrudnienia – studium przypadku.
  2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna – studium przypadku
  3. Selekcja pracowników:
  - analiza aplikacji;
  - przygotowanie i symulacje rozmów kwalifikacyjnych;
  - metoda środka ( Assessment Centre ).
  4. Ocenianie pracowników – studium przypadku.
  5. Szkolenie i doskonalenie pracowników – studium przypadku.
  6. Wynagradzanie pracowników w organizcji

 2. 1. Planowanie strategiczne zatrudnienia – studium przypadku.
  2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna – studium przypadku
  3. Selekcja pracowników:
  - analiza aplikacji;
  - przygotowanie i symulacje rozmów kwalifikacyjnych;
  - metoda środka ( Assessment Centre ).
  4. Ocenianie pracowników – studium przypadku.
  5. Szkolenie i doskonalenie pracowników – studium przypadku.
  6. Wynagradzanie pracowników w organizcji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji klasycznej.
 • Zajęcia warsztatowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- ocena z projektu;
- ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład nie jest obowiązkowy
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia są obowiązkowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są następujące są następujące elementy:
- ocena z projektu (50%);
- ocena z kolokwium zaliczeniowego (50%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw z zakresu zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolter Kluwer Polska, Wyd.5, Kraków 2011

Laundy O., Cowling A, Strategiczne zarządzanie zasobami Ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod Red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer,
Kraków 2006

Zarządzanie pracownikami, od red. L.Zbiegień-Maciąg, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków2002.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Guca S. : Wpływ zmian w zarządzaniu organizacją na stosunki interpersonalne [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, część 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania,
A. Podobiński (red), Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004

Guca S. : Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki. Pod red. LidiiZbiegień-Maciąg,
D. Lewickiej, Wydawnictwa AGH, kraków 2010

Informacje dodatkowe:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości w sposób ustalany indywidualnie w każdym przypadku.