Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia działalności w krajach UE
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-412-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Wojciechowski Andrzej (awojciech@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć student zapozna się z najnowszymi trendami w UE w obszarze zarządzania środowiskowego, pozna podstawowe pojęcia z zakresu regulacji i strategii w obszarze ochrony środowiska, w tym zmian klimatu i ich wpływu na działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw różnych branż. Ponadto student zapozna się z ocenami monitorowania funkcjonowania przedsiębiorstw oraz potrzebami zmian w zakresie ekologicznej świadomości społeczeństwa (edukacja od podstaw).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE ZIP1A_W10, ZIP1A_W06, ZIP1A_W05, ZIP1A_W03, ZIP1A_W04 Udział w dyskusji
M_W002 Ewolucję przepisów dotyczących ochrony środowiska w UE; ZIP1A_W10 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku spełnienia wymagań środowiskowych oraz opracować wymagany raport (operat) środowiskowy ZIP1A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 dyskusji na temat minimalizacji negatywnych skutków rozwoju gospodarczego; ZIP1A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE + - - - - - - - - - -
M_W002 Ewolucję przepisów dotyczących ochrony środowiska w UE; + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku spełnienia wymagań środowiskowych oraz opracować wymagany raport (operat) środowiskowy - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 dyskusji na temat minimalizacji negatywnych skutków rozwoju gospodarczego; - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Ekologia

  Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE;
  – analiza i ocena instrumentów ekonomicznych stymulujących proekologiczną działalność podmiotów gospodarczych

 2. Ochrona środowiska

  Ewolucja przepisów dotyczących ochrony środowiska w UE;
  - Kluczowe ustawy i przepisy szczegółowe z zakresu ochrony środowiska;
  – Polityka ochrony środowiska w Polsce – obszary „Natura 2000”;
  – Ocena oddziaływania na środowisko i strategiczne oddziaływanie na środowisko jako
  narzędzia planistyczne i decyzyjne

 3. Ochrona środowiska

  Ograniczanie wpływu na środowisko – metody oceny i kierunki działań
  - Ślad węglowy
  - Gospodarka o obiegu zamkniętym
  - Przyjazny transport
  – Dostęp do informacji o wpływie podmiotu gospodarczego na środowisko;
  - Procedura i znaczenie konsultacji społecznych

 4. Wykład
  1. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE;
  – analiza i ocena instrumentów ekonomicznych stymulujących proekologiczną działalność podmiotów gospodarczych
  2. Ewolucja przepisów dotyczących ochrony środowiska w UE;
  - Kluczowe ustawy i przepisy szczegółowe z zakresu ochrony środowiska;
  - Polityka ochrony środowiska w Polsce – obszary „Natura 2000”;
  - Ocena oddziaływania na środowisko i strategiczne oddziaływanie na środowisko jako
  narzędzia planistyczne i decyzyjne
  3. Ograniczanie wpływu na środowisko – metody oceny i kierunki działań
  - Ślad węglowy
  - Gospodarka o obiegu zamkniętym
  - Przyjazny transport
  - Dostęp do informacji o wpływie podmiotu gospodarczego na środowisko;
  - Procedura i znaczenie konsultacji społecznych
  4. Minimalizacja negatywnych skutków rozwoju gospodarczego;
  - Opracowania spełniające wymagania środowiskowe na nowe przedsięwzięcia
  - Metody oceny i techniki oceny oddziaływania na środowisko
  - Wpływ lokalnych przepisów i uwarunkowań środowiskowych na oddziaływania na
  działalność przedsiębiorstwa;
  - Zarządzanie środowiskowe jako strategia konkurencyjna.
  - Odpowiedzialność przedsiębiorstwa płynąca z przedmiotowej działalności;
  - Marketing środowiskowy przedsiębiorstw
  5. Normy i sankcje, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów ochrony środowiska,

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. Ochrona srodowiska

  Minimalizacja negatywnych skutków rozwoju gospodarczego;
  - Opracowani prezentacji spełniające wymagania środowiskowe na nowe przedsięwzięcia
  – Metody oceny i techniki oceny oddziaływania na środowisko
  – Wpływ lokalnych przepisów i uwarunkowań środowiskowych na oddziaływania na
  działalność przedsiębiorstwa;
  – Zarządzanie środowiskowe jako strategia konkurencyjna.
  – Odpowiedzialność przedsiębiorstwa płynąca z przedmiotowej działalności;
  – Marketing środowiskowy przedsiębiorstw

 2. Prawo

  Normy i sankcje, odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów ochrony środowiska,

 3. Projekt

  Analiza wpływu na środowisko wybranego przedsiębiorstwa oraz zagrożeń z niej płynących, (Wpływ ochrony środowiska na zrównoważony rozwój firm oraz zmiany klimatyczne. Praktyczne ćwiczenia pozwolą studentowi dostrzec wpływ degradacji środowiska ukierunkowany na ochronę środowiska jak również wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na zmiany klimatyczne).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
– efekty wiedzy będą weryfikowane podczas prezentacji przygotowanej i wygłaszanej przez każdego
studenta
– efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą podczas ćwiczeń i kolokwium.
Warunki uczestnictwa w zajęciach:

– ćwiczenia są obowiązkowe (min. 80% obecności)

Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń a ta opiera się na wynikach kolokwium, oceny z projektu oraz aktywności studenta podczas ćwiczeń.
50% kolokwium, 30% projekt, 20% aktywność.
Oceny:
- podejście do zaliczenia w formie prezentacji wymaga pozytywnej oceny z aktywności i/lub kolokwium
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko raz
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana
jako średnia arytmetyczna.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów
Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.
Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowiedzi ustnej.
Możliwy jest jeden termin zaliczenia poprawkowego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Aktualne akty prawne odnoszące się do problematyki ochrony środowiska (wymienione w treści wykładów)
2. Becla A., Czaja S., Zielińska A.: Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego. Difin, Warszawa 2012.E. Pietrzyk-Sokulska, Leksykon ochrony środowiska, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2012.
3. J. Ickiewicz, Podatki składki opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.E. Kowal, A. Kucińska-Landwójtowicz, A. Misiołek Zarządzanie środowiskowe PWE 2013 http://www.pwe.com.pl/ochrona_srodowiska/zarzadzanie_srodowiskowe,p252494425
4. A. Matuszak-Flejszman, Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. KULCZYCKA, Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu, „Studia Rozprawy Monografie” z. 169, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2011.
2. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Doliński Adam. Dywersyfikacja źródeł energii z odzysku materiałowego poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych odpadów organicznych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ENERGIA I ŚRODOWISKO Produkcja – Logistyka – Zarządzanie”. 9-10.10.2014 r. w Lublinie. Wyd. Logistyka 5/2014.
3. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Dolińska Katarzyna. Zagospodarowanie wybranych materiałów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej. A. XII Konferencja Naukowo-Techniczna; Logistyka Systemy Transportowe Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2015, Szczyrk 20-23.04.2015. Wyd. Logistyka 3/2015.
4. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Łukasik Zbigniew, Doliński Adam, Dolińska Katarzyna. Redukcja emisji CO2, a zmiany klimatyczne. XII Konferencja Naukowo-Techniczna; Logistyka Systemy Transportowe Bezpieczeństwo w Transporcie. LogiTrans 2015, Szczyrk 20-23.04.2015. Wyd. Logistyka 3/2015.
5. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Doliński Adam, Wołosiak Marta, Pietrzak Krystyna. Material recovery as an opportunity of introduction of immediate eco-friendly transport system (vehicles). Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005 e-ISSN: 2354-0133 DOI: 10.5604/01.3001.0012.2519Vol. 25, No. 1 2018, s. 465-474
6. WOJCIECHOWSKI Andrzej. Rozkład termiczny odpadów organicznych dla potrzeb dywersyfikacji źródeł energii. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa; Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka. Kraków, 21-22 czerwca 2018. Materiały konferencyjne
7. Pietrzyk-Sokulska Elżbieta, Uberman Ryszard, KULCZYCKA Joanna, Wpływ górnictwa na środowisko w Polsce – mity i rzeczywistość, Gospodarka Surowcami Mineralnymi ISSN 0860-0953. – 2015 vol. 31 iss. 1,
8. KULCZYCKA Joanna, Wernicka Małgorzata, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyści, Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. – 2015 t. 18 z. 2,
9. KULCZYCKA Joanna, Wernicka Małgorzata, Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach w Polsce – bariery i korzyści, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne.

Informacje dodatkowe:

Brak