Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kwalitologiczne podstawy inżynierii produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-414-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy oceny, modelowania i kształtowania jakości w produkcji i usługach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad modelowania, oceny i kształtowania jakości ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą metod wartościowania, modelowania i kształtowania jakości ZIP1A_W05 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę na temat istoty i potrzeb związanych z kształtowaniem jakości w pełnym cyklu życia produktów i usług ZIP1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do wartościowania, modelowania i kształtowania jakości produktów i procesów ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących ZIP1A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad modelowania, oceny i kształtowania jakości + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą metod wartościowania, modelowania i kształtowania jakości + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat istoty i potrzeb związanych z kształtowaniem jakości w pełnym cyklu życia produktów i usług + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do wartościowania, modelowania i kształtowania jakości produktów i procesów - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Przekazanie informacji na temat zajęć i zasad zaliczania modułu.

 2. Jakość życia

  Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z jakością życia.

 3. Ekonomia jakości

  Omówienie ekonomicznych aspektów kształtowania jakości.

 4. Kwalitologia konsumencka

  Przedstawienie konsumenckiej perspektywy jakości.

 5. Modelowanie jakości

  Omówienie zasad i sposobów modelowania jakości.

 6. Doradztwo projakościowe

  Przedstawienie problematyki doradztwa projakościowego.

 7. Pojęcie, geneza i rozwój tematyki jakości

  Przedstawienie podstawowych informacji na temat pojęć, genezy i rozwoju tematyki jakości.

 8. Podstawowe pojęcia

  Omówienie podstawowych pojęć związanych z jakością.

 9. Wartościowanie jakości

  Przedstawienie celu, zasad i sposobów wartościowania jakości.

 10. Przemiany jakościowe

  Omówienie rodzajów i sposobów realizacji przemian jakościowych.

 11. Jakość w problematyce gospodarczej

  Przedstawienie problematyki jakości w gospodarce.

 12. Podstawy inżynierii jakości

  Wprowadzenie do praktycznego kształtowania jakości.

 13. Metody inżynierii jakości

  Przedstawienie metod inżynierii jakości oraz zasad ich stosowania.

 14. Inżynieria jakości w cyklu życia produktów i usług

  Omówienie zagadnień związanych z kształtowaniem i oceną jakości na etapach projektowania, wytwarzania i użytkowania produktów i świadczenia usług.

Ćwiczenia projektowe (8h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zapoznanie z celem i zasadami przeprowadzania i zaliczania zajęć.

 2. Analiza, modelowanie, ocena i kształtowanie jakości

  Przydzielenie tematów ćwiczeń projektowych dotyczących analizy, modelowania, oceny i kształtowania jakości. Realizacja ćwiczeń.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

  Zajęcia zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń warsztatowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i
opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń warsztatowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń warsztatowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w
terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią z ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń warsztatowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Romuald Kolman: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Placet, Warszawa 2009.

James R. Thompson, Jacek Koronacki, Jacek Nieckuła: Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody "Six Sigma". AOW EXIT, Warszawa 2005.
Adam Hamrol: Zarządzanie jakością z przykładami. WN PWN, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Production engineering tools for civil engineering practice – the case
of FMEA. Czasopismo Techniczne (2017) vol.10, s.85-92.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Production engineering tools for civil engineering practice – the case
of QFD. Czasopismo Techniczne (2017) vol.10, s.79-84-92.

Informacje dodatkowe:

Brak