Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Encyklopedia techniki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-417-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą: projektowania, konstruowania i wytwarzania złożonych problemów technicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 cel i zakres różnych zagadnień z zakresu techniki. ZIP1A_W01 Kolokwium
M_W002 procesy i zjawiska zachodzące w technice oraz podstawowe technologie. ZIP1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 wybierać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich pod względem zastosowanych materiałów metody i narzędzia analityczne, eksperymentalne i informatyczne. ZIP1A_U01 Kolokwium
M_U002 kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w celu rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów inżynierskich. ZIP1A_U03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 cel i zakres różnych zagadnień z zakresu techniki. + - - - - - - - - - -
M_W002 procesy i zjawiska zachodzące w technice oraz podstawowe technologie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wybierać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich pod względem zastosowanych materiałów metody i narzędzia analityczne, eksperymentalne i informatyczne. - - - - - - - - + - -
M_U002 kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w celu rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów inżynierskich. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Pojęcie techniki i systemów technicznych.
2. Technika a cywilizacja.
3. Proces projektowo-konstrukcyjny i jego struktura.
4. Automatyzacja i robotyzacja maszyn, procesów i systemów maszynowych.
5. Korozja i jej aktywne oraz pasywne przeciwdziałanie.
6. Rola informatyki we współczesnej technice.
7. Technika a środowisko naturalne. Biomasa i biopaliwa.
8. Odpady przemysłowe i komunalne.

Zajęcia warsztatowe (8h):

ĆWICZENIA:
1. Techniki i technologie dotyczące energii. Rodzaje i źródła energii.
2. Omówienie głównych technologii wytwarzania w różnych dziedzinach techniki.
3. Rodzaje materiałów używanych w technice i ich podstawowe właściwości.
4. Technika a cywilizacja. Wpływ postępu technicznego na aspekty cywilizacyjne.
5. Zastosowanie techniki w bioenergetyce i inżynierii biomedycznej.
6. Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów przemysłowych.
7. Eksploatacja i użytkowanie, diagnostyka, niezawodność i monitoring.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kubiński W. Inżynieria i Technologie Produkcji. Wyd. AGH Kraków 2017.
2. Kubiński W. Wprowadzenie do techniki. Wyd. AGH Kraków 2006.
3. Kubiński W.: Technologie i inżynieria produkcji. WND AGH Kraków 2008.
4. Pr. zbior.: Technika. Encyklopedia PWN. PWN. Warszawa 2003.
5. Kubiński W.: Praktyka technologiczna. Skrypt AGH nr 1224. Kraków 1991.
6. Strzałko J.: Kompendium wiedzy o ekologii. PWN. Warszawa 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Use of eddy currents effect in the research over tribological properties of strip mill rolls / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK Mariusz, KUBIŃSKI Wiktor // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 181. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7] poz. 3594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.
2.Prognozowanie czasów przebudów walców w zespole walcowniczym dla potrzeb operacyjnego planowania produkcji — Prediction of rebuilding time of rolls in the team rolling in order to planning for operational production / Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 6, s. 379–384. — Bibliogr. s. 384.
3.Opracowanie procesu walcowania kształtowników prostokątnych w walcarce do rur z wykorzystaniem programów komputerowych 3D — The study of rolling process or ractangular of hollow sections in tube rolling mill by using 3D computer programs / Wiktor KUBIŃSKI, Krzysztof Stefański // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 466–480. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 480, Streszcz., Summ.
4.Komputerowe wspomaganie systemu produkcyjnego walcowni taśm stalowych na gorąco — Computer aided production system the hot rolling mill / Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 12, s. 839–846. — Bibliogr. s. 846.
5. Gospodarka walcami w ujęciu logistycznego systemu transportu technologicznego — Economy rolls in terms of the logistics system transport technology / Mariusz NIEKURZAK, Wiktor KUBIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 R. 81 nr 2, s. 105–110. — Bibliogr. s. 110.

Informacje dodatkowe:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.