Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-501-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Łebkowski Piotr (plebkows@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje różne metody projektowania dyskretnych układów automatyki na przykładzie spotykanych w praktyce inżynierskiej układów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe pojęcia dotyczące mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji ZIP1A_W05 Egzamin
M_W002 elementy automatyki i robotyki, które można zastosować, by rozwiązać różne problemy syntezy technicznej. ZIP1A_W04 Egzamin
M_W003 podstawowe metody automatyzacji procesów dyskretnych ZIP1A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 rozwiązywać wybrane zagadnienie syntezy systemów sztywnej automatyzacji. ZIP1A_U03 Kolokwium,
Projekt,
Egzamin
M_U002 posługiwać się programowalnymi sterownikami PLC. ZIP1A_U05 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe pojęcia dotyczące mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji + - - - - - - - - - -
M_W002 elementy automatyki i robotyki, które można zastosować, by rozwiązać różne problemy syntezy technicznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 podstawowe metody automatyzacji procesów dyskretnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 rozwiązywać wybrane zagadnienie syntezy systemów sztywnej automatyzacji. - - - - - - - - + - -
M_U002 posługiwać się programowalnymi sterownikami PLC. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 49 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Ogólne pojęcia dotyczące mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji. Struktura układów numerycznego sterowania i automatycznej regulacji. Sygnały ciągłe i dyskretne w układach sterowania i automatycznej regulacji.
2. Techniczne środki realizacji układów automatyki.
3. Typowe układy w systemach automatyki.
4. Podstawy projektowania układów dyskretnych. Funkcje przełączające. Metody minimalizacji funkcji przełączających.
5. Projektowanie kombinacyjnych układów sterowania. Analiza układów kombinacyjnych.
6. Projektowanie układów sekwencyjnych.
a. Minimalizacja stanów wewnętrznych.
b. Kodowanie stanów przy pomocy elementów pamięci.
7. Synteza modułowa i mikroprogramowanie.
a. Składnia sieci jednostki taktującej i sieci Grafcet.
b. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą Grafcet.
8. Synteza systemowa.
a. Budowa sterowników PLC
b. Programowanie sterowników PLC
9. Budowa i rodzaje robotów przemysłowych. Sterowanie ruchem i programowanie robotów.

Zajęcia warsztatowe (8h):

1. Techniczne środki realizacji układów automatyki.
2. Podstawy projektowania układów dyskretnych. Funkcje przełączające. Metody minimalizacji funkcji przełączających.
3. Projektowanie kombinacyjnych układów sterowania. Analiza układów kombinacyjnych.
4. Projektowanie układów sekwencyjnych.
a. Minimalizacja stanów wewnętrznych.
b. Kodowanie stanów przy pomocy elementów pamięci.
5. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą Grafcet.
6. Programowanie sterowników PLC
7. Budowa i rodzaje robotów przemysłowych. Sterowanie ruchem i programowanie robotów.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

1. Techniczne środki realizacji układów automatyki.
2. Typowe układy w systemach automatyki.
3. Projektowanie kombinacyjnych układów sterowania. Analiza układów kombinacyjnych.
4. Projektowanie układów sekwencyjnych.
a. Kodowanie stanów przy pomocy elementów pamięci.
5. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą Grafcet.
6. Programowanie sterowników PLC
7. Budowa i rodzaje robotów przemysłowych. Sterowanie ruchem i programowanie robotów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń warsztatowych i ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie z ćwiczeń warsztatowych uzyskiwane jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z projektu i kolokwium.
Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskiwane jest na podstawie oceny z kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona ocen pozytywnych z egzaminu (60%), ćwiczeń warsztatowych (20%) oraz z ćwiczeń laboratoryjnych (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułów: algebra i rachunek różniczkowy, informatyka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jęrzykiewicz Z., Węgierski Ł., Łebkowski P., Bober M.: Wprowadzenie do projektowania i komputerowo wspomagane projektowanie elementów i układów automatyki. Wyd. AGH, Kraków 1994.
2. Kowal J.: Podstawy Automatyki, tom I, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003
3. Kowal J.: Podstawy Automatyki, tom II, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
4. Łebkowski P., Węsierski Ł.: Podstawy projektowania układów dyskretnych, Wyd. AGH, Kraków 1991.
5. Mikulczyński T., Samsonowicz Z.: Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa 1997.
6. Siwiński J.: Układy przełączające w automatyce, WNT, Warszawa 1980.
7. Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2003.

8. Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł.: Automatyzacji i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł.: Automatyzacji i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2013.

Informacje dodatkowe:

Brak