Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Niezawodność systemów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-502-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu przedstawione zostana podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii niezawodności. Omówione zostaną sposoby określania niezawodności obiektów naprawialnych i nienaprawialnych oraz struktur niezawodnościowych. Przedstawine zostaną wspołczesne koncepcje zapewnienia niezawodności różnych obiektów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe pojęcia teorii i inżynierii niezawodności. ZIP1A_W03 Sprawozdanie,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 opisać i rozróżnić rodzaje polityki remontowej i koncepcje utrzymania ruchu. ZIP1A_U03 Wykonanie projektu,
Egzamin
M_U002 planować i realizować własne uczenie się analizując trendy w niezawodności ZIP1A_U05 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 tłumaczyć działania realizowane w ramach zajęc oraz poszukiwać rozwiązań problemów przy realizacji projektu. ZIP1A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe pojęcia teorii i inżynierii niezawodności. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 opisać i rozróżnić rodzaje polityki remontowej i koncepcje utrzymania ruchu. + - - + - - - - - - -
M_U002 planować i realizować własne uczenie się analizując trendy w niezawodności + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 tłumaczyć działania realizowane w ramach zajęc oraz poszukiwać rozwiązań problemów przy realizacji projektu. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Ewolucja pojęcia niezawodności. Wektorowa koncepcja niezawodności, jako gotowości (availability), nieszkodliwości (safety) oraz ochranialności (security). Modele niezawodnościowe systemów technicznych. Podstawowe miary niezawodności. Struktury niezawodnościowe systemów. Zasady projektowania niezawodnych struktur systemów. Metody analizy niezawodności systemów: FTA, ETA, HAZOP, FMEA, FMECA oraz hybrydowe metody ekspertowe. Niezawodność w eksploatacji systemów – metody CM, PM, RCM, TPM. Metody alokacji nieuszkadzalności i nadmiarowości. Metody wyznaczania niezawodnościowej istotności elementów. Teoria zbiorów rozmytych i ich zastosowanie w niezawodności.

Ćwiczenia projektowe (14h):
Projekt

Analiza danych eksploatacyjnych. Wyznaczanie podstawowych miar niezawodnościowych obiektów naprawialnych i nienaprawialnych. Modelowanie i symulacji systemów prostych i złożonych. Określanie istotności niezawodnościowej elementów systemu. Alokacja nieuszkadalności i nadmiarowości. Analiza drzewa niezdatności systemu produkcyjnego. Analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń procesu i wyrobu. Dobór odpowiedniej polityki remontowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady zaliczania zajęć:
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego ćwiczenia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot, a od decyzji prowadzącego przedmiot do Dziekana. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pozostałych form zajęc. Oceny pozytywnej z każdej z form zajęc nie poprawia się (RS).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych (egzamin, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne). Ocena z ćwiczeń to ocena z przygotowanego projektu oraz aktywności na zajęciach.
Granice średniej:
>=4,76 – bdb (5,0)
>= 4,26 – +db (4,5)
>= 3,76 – db (4,0)
>= 3,26 +dst (3,5)
>= 3,0 dst (3,0)
Ocena końcowa jest średnią z pozytywnych ocen cząstkowych z poszczególnych form zajęć. Ocena z egzaminu to wynik testu wielokrotnego wyboru realizowanego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Ocena z egzaminu, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w pierwszym i kolejnym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dotychczas uzyskanych ocen z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Student, który ma nieobecność usprawiedliwioną, może zaliczać opuszczone zajęcia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student, który ma nieobecność nieusprawiedliwioną, nie ma takiej możliwości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bucior J.: „Podstawy teorii i inżynierii niezawodności”, OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004
Dwiliński L.: „Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów”, OW Politechniki Warszawskiej, W-wa 2000
Normy serii PN-EN 60 300
Kececioglu D., “Reliabiliy engineering handbook”, 1, 2, Prentice Hall PTR Engelwood Cliffs, New Jersey 1991

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ocena niezawodnościowej istotności elementów w systemie logistycznym — Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA, TLM 2011 Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011
Ocena niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych z wykorzystaniem zbiorów rozmytych — Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS, Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-77-6. — S. 175–189.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.
Wykład ma charakter dyskusji, do której student powinien się przygotować samodzielnie. Dodatkowe informacje na platformie e-learningowej.