Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
DEMATEL. Teoria i zastosowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-504-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań metody DEMATEL.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania metody DEMATEL do rozwiązywania problemów praktycznych. ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości metody DEMATEL i sposobów ich poszerzania. ZIP1A_W05 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań metody DEMATEL. ZIP1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi odpowiednio zastosować metodę DEMATEL. ZIP1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi odpowiednio dostosować szczegółową postać metody DEMATEL do potrzeb związanych z jej specyficznym zastosowaniem. ZIP1A_U03 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_K002 Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. ZIP1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat zasad stosowania metody DEMATEL do rozwiązywania problemów praktycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą możliwości metody DEMATEL i sposobów ich poszerzania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat przeznaczenia i możliwych zastosowań metody DEMATEL. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi odpowiednio zastosować metodę DEMATEL. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi odpowiednio dostosować szczegółową postać metody DEMATEL do potrzeb związanych z jej specyficznym zastosowaniem. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi twórczo współpracować z pozostałymi członkami zespołu, proponując właściwy sposób adaptacji metody do potrzeb związanych z realizacją określonego zadania. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Zajęcia wprowadzające.

 2. Geneza i oryginalna wersja metody

  Omówienie okoliczności opracowania metody i jej oryginalnego przeznaczenia. Przedstawienie jej oryginalnej postaci.

 3. Modyfikacje metody

  Zaprezentowanie zmian i rozszerzeń w metody w odniesieniu do jej kształtu.

 4. Współczesne sposoby stosowania metody

  Omówienie wspólczesnych, niestandardowych – prostych i złożonych zastosowań metody.

 5. Charakterystyka i przeznaczenie metody DEMATEL

  Omówienie charakteru metody i klas jej zastosowań.

 6. Zastosowania metody

  Przedstawienie przykładów zastosowań metody.

Ćwiczenia projektowe (8h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wstępne.

 2. Zastosowanie metody DEMATEL

  Realizacja ćwiczeń projektowych związanych z praktycznym zastosowaniem metody.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

  Podsumowanie ćwiczeń projektowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Instruktaż i konsultacje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i
opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń projektowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w
terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach, odpowiednio i systematycznie przygotowując się do nich. W trakcie zajęć dokonywana jest kontrola stopniowo realizowanych tematów ćwiczeń projektowych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią z pozytywnych ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń
projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE, Wrocław 2015.

Emilio Fontela, Andre Gabus: DEMATEL Observer. DEMATEL 1976 Report. Batelle Research Institute, Geneva 1976.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Miejsce metody DEMATEL Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Miejsce metody DEMATEL w rozwiązywaniu złożonych zadań
decyzyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (2015) nr 5(15), s.631-644.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Modelling a decision map and Bayesian networks by means of
DEMATEL. [W:] Marek Karkula (red. nauk.) Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015, s.11-
20.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Redukcja złożoności modelu zagadnienia decyzyjnego. Materiały
budowlane (2016) nr 6, s.92-93.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Tomasz Wojtkiewicz: Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji
złożonych przedsięwzięć budowlanych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2011) vol.2, no.4, s.481-
485.
Grzegorz Ginda, Mariusz Maślak: Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie
parametrów determinujących bezpieczeństwo w pożarze. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.w rozwiązywaniu złożonych zadań
decyzyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (2015) nr 5(15), s.631-644.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Modelling a decision map and Bayesian networks by means of
DEMATEL. [W:] Marek Karkula (red. nauk.) Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015, s.11-
20.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Redukcja złożoności modelu zagadnienia decyzyjnego. Materiały
budowlane (2016) nr 6, s.92-93.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Tomasz Wojtkiewicz: Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji
złożonych przedsięwzięć budowlanych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2011) vol.2, no.4, s.481-
485.
Grzegorz Ginda, Mariusz Maślak: Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie
parametrów determinujących bezpieczeństwo w pożarze. Politechnika Krakowska, Kraków 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak