Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-506-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Trela Marisz (mtrela@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W module tym przedstawione są podstawowe zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym, respektującym kryteria ochrony zasobów i komponentów środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wpływ wybranych urządzeń i systemów technicznych na środowisko naturalne ZIP1A_W03 Kolokwium
M_W002 wpływ aspektów związanych z ochroną środowiska na zarządzanie przedsiębiorstwem ZIP1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 określić finansowe i środowiskowe aspekty wprowadzenia wybranych rozwiązań administracyjnych i/lub technicznych z zakresu ochrony środowiska ZIP1A_U06 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wymyślenia, zaplanowania i przedstawienia działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko ZIP1A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wpływ wybranych urządzeń i systemów technicznych na środowisko naturalne + + - - - - - - - - -
M_W002 wpływ aspektów związanych z ochroną środowiska na zarządzanie przedsiębiorstwem + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 określić finansowe i środowiskowe aspekty wprowadzenia wybranych rozwiązań administracyjnych i/lub technicznych z zakresu ochrony środowiska - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wymyślenia, zaplanowania i przedstawienia działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Wykłady:

  Przedmiot i definicje ekologii, holistyczna analiza problemów środowiskowych
  Zasoby środowiska jako czynnik rozwoju cywilizacyjnego
  Zasady i kryteria rozwoju zrównoważonego środowiskowo
  Odpowiedzialność prawna związana z gospodarowaniem zasobami środowiska
  Zasady i źródła międzynarodowego prawa ochrony środowiska
  Ramowa Konwencja NZ w sprawie Zmian Klimatu, Protokół z Kioto
  Ekonomiczne podstawy i instrumenty zarządzania środowiskowego
  Źródła finansowania przedsięwzięć środowiskowych
  Polityka ekologiczna państwa; polityka ekologiczna UE
  Systemy zarządzania środowiskowego, zintegrowane zarządzanie środowiskowe

 2. Świadomość ekologiczna społeczeństwa w Polsce i na świecie
 3. Koncepcja i zasady rozwoju zrównoważonego
 4. Cele i zasady polityki środowiskowej państwa
 5. Internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych
 6. Instrumenty ekonomiczne zarządzania ochroną środowiska
 7. Środowiskowe uwarunkowania działalności gospodarczej
 8. Zarządzanie środowiskowe jako strategia konkurencyjna
 9. Finansowanie przedsięwzięć środowiskowych
 10. Marketing środowiskowy
 11. Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej
Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. Ćwiczenia:

  Definicje podstawowych pojęć i ich interpretacja
  Funkcje i komponenty środowiska, kategorie kapitału środowiskowego
  Internalizacja kosztów środowiskowych
  Zbywalne uprawnienia do emisji zanieczyszczeń
  Audyty efektywności przemysłu i ochrony środowiska
  Kolokwium

 2. Definicje podstawowych pojęć i ich interpretacja
 3. Ochrona środowiska w transporcie drogowym
 4. Aspekty środowiskowe w energetyce odnawialnej
 5. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych
 6. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
 7. Źródła finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem. Studenci przedstawiają przygotowany projekt przy wykorzystaniu prezentacji audiowizualnej.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i z projektu wraz z jego prezentacją. Możliwe są dwa terminy poprawkowe dla kolokwium i jeden termin poprawkowy dla projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego i projektu wraz z jego prezentacją.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, (red.) A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2007.
2. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
3. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Trela M., Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowego [W:] Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 323.
2. Trela M., Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.
3. Dubel A., Trela M., Porównanie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce: zielone certyfikaty vs system aukcyjny, na przykładzie instalacji PV, Polityka Energetyczna, 2017 t. 20 z. 2, s. 105–116.
4.Dubel A., Koszty i korzyści funkcjonowania ubezpieczeń od skutków powodzi. W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. K.Górki, A.Thier ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. — Kraków : Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. s. 126–127.

Informacje dodatkowe:

brak