Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie jakością
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-507-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu problematyki zarządzania jakością w organizacjach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Definiować pojęcia związane z zarządzaniem jakością ZIP1A_W07 Kolokwium
M_W002 Zastosować metody i techniki zarządzania jakością ZIP1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zaproponować działania doskonalące ZIP1A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Pracować w grupie ZIP1A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Definiować pojęcia związane z zarządzaniem jakością + - - - - - - - - - -
M_W002 Zastosować metody i techniki zarządzania jakością + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zaproponować działania doskonalące + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Pracować w grupie - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Wykłady

  Zarządzanie Jakością

  Istota jakości, jej znaczenie. Ewolucja w podejściu do problematyki jakości
  Filozofia i zasady zarządzania jakością (Deming, Juran, Crosby Ishikawa itd.)
  Podstawowe metody i techniki zarządzania jakością
  Normalizacja, certyfikacja i akredytacja
  Koszty jakości – klasyfikacja, wyznaczanie
  Modele doskonałości organizacji i nagrody jakości
  System oceny bezpieczeństwa produktu – dyrektywy nowego podejścia (CE)
  System zarządzania jakością – wdrażanie i standardy (ISO 9000, ISO 14000, PN-N 18000, QS 9000, ISO/TS 16949, HAACP, GMP, GHP)

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):
Metody zarzadzania jakośćią

Diagram Ischikawy
Analiza Pareto
Dokumentacja systemu zarządzania jakością
Podstawy SPC – karty kontrolne Shewharta
FMEA
QFD

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz wykonanie i przygotowanie zadań i projektów realizowanych na ćwiczeniach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen:
- oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (zajęć projektowych)
- oceny z kolokwium (teoria z wykładów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy skontaktować się z prowadzącym w celu uzgodnienia terminu i sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza i umiejętności z realizowanych modułów: Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adam HAMROL: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008
Robert KARASZEWSKI: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009
Tadeusz SIKORA, Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniw. Ekonom., Kraków 2010
Czasopismo „Problemy jakości”
Normy ISO 9000, ISO 14000, PN-N 18000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych . // Zarządzanie Jakością, ISSN 1734-3534. — 2010 nr 3–4, s. 65–75.
Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Ewaluacja wdrażania modelu CAF. Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2011 R. 43 nr 10, s. 9–13.

Informacje dodatkowe:

Brak