Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria systemów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-509-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje podstawowe zagadnienia z dziedziny inżynierii systemów w zastosowaniu do praktycznego rozwiązywania problemów z dziedziny inżynierii produkcji, automatyzacji oraz rozwiązywania problemów inżynierskich. Porusza metody stosowane w analizie i syntezie systemów celem uzyskania i poprawy konkretnych rozwiązań systemowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady projektowania inzynierskiego ZIP1A_W01 Projekt
M_W002 zna i rozumie wybrane obiekty, zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania oraz modelowania i autmatyzacji w zakresie inżynierii systemów ZIP1A_W05 Projekt
M_W003 zna i stosuje metody i techniki stosowane przy rozwiązywania zadań inżynierski w zakresie inzynierii systemów ZIP1A_W04 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykorzystywac posaidaną wiedzę do rzwiązywania problemów inżynierskich ZIP1A_U03 Wykonanie projektu
M_U002 potrafi projektować proste systemy w oparciu o wiedzę z inżynierii systemów ZIP1A_U07 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady projektowania inzynierskiego + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie wybrane obiekty, zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania oraz modelowania i autmatyzacji w zakresie inżynierii systemów + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i stosuje metody i techniki stosowane przy rozwiązywania zadań inżynierski w zakresie inzynierii systemów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystywac posaidaną wiedzę do rzwiązywania problemów inżynierskich - - - - - - - - + - -
M_U002 potrafi projektować proste systemy w oparciu o wiedzę z inżynierii systemów - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Inżynieria systemów

  Zajęcia prezentują podstawowe zagadnienia z dziedziny inżynierii systemów – elementy systemu, inżyniering , wzajemne powiązania, techniki analizy i syntezy w systemach oraz ich formy aplikacyjne w zakresie inżynierii produkcji.

 2. Inżynieria systemów

  Zajęcia prezentują podstawowe zagadnienia z dziedziny inżynierii systemów – elementy systemu, inżyniering , wzajemne powiązania, techniki analizy i syntezy w systemach oraz ich formy aplikacyjne w zakresie inżynierii produkcji.

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. Inżynieria systemów

  Studenci realizują projekty z zakresu analizy i syntezy wybranych problemów systemu z zakresu inżyneirii produkcji

 2. Inżynieria systemów

  Studenci realizują projekty z zakresu analizy i syntezy wybranych problemów systemu z zakresu inżyneirii produkcji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie pracy końcowej oraz uzyskanie za nią oceny pozytywnej.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% – ocena z pracy semestralnej (projektu)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo — [Intelligent buildings – information, safety and security] / AUGUSTYN Grzegorz, [et al.], JURCZYK Krzysztof, KRZYWDA Magdalena, MATUSIK Mateusz, MIKULIK Jerzy, [et al.], PAWLIK Marcin, RUMIN Rafał, [et al.], SOLIŃSKI Ireneusz, SOLIŃSKI Bartłomiej, TUROŃ Kinga, WOŹNIAK Wojciech ; pod red. Jerzego MIKULIKA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner

Inteligentne budynki : nowe możliwości działania — [Intelligent buildings : innovative developments] / pod red. Jerzego MIKULIKA ; aut.: Derek Clements-Croome, DŁUGOSZ Marek, SKRUCH Paweł, PAWLIK Marcin, SOLIŃSKI Ireneusz, TUROŃ Kinga, Jurasz Jakub, Krzywda Magdalena, MIKULIK Jerzy, MATUSIK Mateusz, [et al.], AUGUSTYN Grzegorz, Celewicz Piotr, GRELA Jakub, OŻADOWICZ Andrzej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohne

Informacje dodatkowe:

Brak