Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy analizy decyzji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-510-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł poświęcono teoretycznym podstawom i metodom analizy decyzji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi analizy decyzji oraz zasad i uwarunkowań ich stosowania. ZIP1A_W05, ZIP1A_W04 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi analizy decyzji. ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do analizy decyzji. ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi pracować w zespole przeprowadzającym analizę decyzji. ZIP1A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi analizy decyzji oraz zasad i uwarunkowań ich stosowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do analizy decyzji. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - - - - - - + - -
M_K002 Potrafi pracować w zespole przeprowadzającym analizę decyzji. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Zajęcia wprowadzające w realizację modułu.

 2. Rola i zastosowanie analizy decyzyjnej

  Określenie pojęcia i przeznaczenia oraz ogólna charakterystyka zastosowań analizy decyzji.

 3. Charakterystyka wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji.

  Omówienie budowy oraz zasad stosowania wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji.

 4. Drzewa decyzyjne i diagramy wpływu

  Zaprezentowanie zasad stosowania drzew decyzyjnych i diagramów wpływu.

 5. Zastosowanie symulacji w problemach decyzyjnych

  Przedstawienie zasad stosowania symulacji do rozwiązywania zagadnień decyzyjnych.

 6. Heurystyki i szacowanie prawdopodobieństwa

  Przedstawienie pojęcia, rodzajów i zasad stosowania heurystyk oraz praktycznych sposobów oceny prawdopodobieństwa.

 7. Decyzje podejmowane przez grupy osób

  Prezentacja zasad i wybranych narzędzi wspomagania decyzji grupowych.

 8. Formułowanie decyzji i inercja poznawcza

  Prezentacja zasad formułowania decyzji oraz zjawiska inercji poznawczej.

 9. Alternatywne systemy wspomagania decyzji

  Omówienie przykładowych alternatywnych możliwości wspomagania decyzji.

 10. Decyzje dotyczące wielu celów

  Wprowadzenie do wielokryterialnego wspomagania decyzji.

 11. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności

  Przedstawienie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach niedoskonałej informacji.

 12. Zmiana ocen w świetle nowych informacji

  Omówienie zagadnienia zamiany ocen w przypadku pojawienia się nowej informacji.

 13. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością

  Zaprezentowanie zasad i narzędzi zarządzania ryzykiem i niepewnością.

 14. Przydział zasobów i problemy negocjacyjne

  Przedstawienie ogólnych zasad i wybranych sposobów rozwiązywania zagadnień przydziału zasobów oraz problemów negocjacyjnych.

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wprowadzające w tematykę modułu.

 2. Analiza decyzji

  Przydzielenie oraz systematyczna realizacja tematów ćwiczeń projektowych, związanych z rozwiązywaniem określonych zagadnień decyzyjnych.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń projektowych

  Zajęcia podsumowujące ćwiczenia projektowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń warsztatowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń warsztatowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń warsztatowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w
terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią z pozytywnych ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń
warsztatowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Paul Godwyn, George Wright: Analiza decyzji, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i decyzjach pokrewnych. DWE, Wrocław 2015.
Kesra Nermend: Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji. WN PWN, Warszawa 2017.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Optimisation of service portfolio for a small company, [w:] Marek Karkula (red. nauk.) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2015, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015, s.21-30.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Nina Szklennik, Tomasz Wojtkiewicz: Weather Influence-Aware Robust Construction Project Structure, Procedia Engineering 57(2013):244-253.

Informacje dodatkowe:

Brak