Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane metody wieloatrybutowej analizy decyzji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-511-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł poświęcono podstawom, wybranym metodom i zagadnieniom wieloatrybutowej analizy decyzji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę na temat istoty wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_W04 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą zasad stosowania wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać i właściwie zastosować odpowiednie narzędzia wielokryterialnej analizy decyzji. ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest gotowy do twórczej współpracy w ramach zespołu realizującego wielokryterialną analizę decyzji w celu adaptacji stosowanych narzędzia do aktualnych potrzeb. ZIP1A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad wielokryterialnej analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat istoty wielokryterialnej analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą zasad stosowania wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i właściwie zastosować odpowiednie narzędzia wielokryterialnej analizy decyzji. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotowy do twórczej współpracy w ramach zespołu realizującego wielokryterialną analizę decyzji w celu adaptacji stosowanych narzędzia do aktualnych potrzeb. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Zajęcia wprowadzające w tematykę modułu.

 2. Przeznaczenie i ogólna charakterystyka wieloatrybutowego wspomagania decyzji

  Omówienie przeznaczenia i przedstawienie ogólnej charakterystyki wieloatrybutowego wspomagania i wieloatrybutowej analizy decyzji.

 3. Wykorzystanie relacji przewyższania

  Zaprezentowanie idei relacji przewyższania i reprezentujących ją metod wielokryterialnej analizy decyzji.

 4. Wykorzystanie celów, poziomów referencyjnych i aspiracyjnych

  Prezentacja pojęć celu, poziomu referencyjnego i aspiracyjnego oraz wykorzystujacych je wybranych metod wieloatrybutowej analizy decyzji

 5. Zastosowania wieloatrybutowego wspomagania decyzji

  Wybrane przykłady zastosowań wieloatrybutowej analizy decyzji.

 6. Rodzaje metod wieloatrybutowej analizy decyzji

  Przedstawienie klasyfikacji metod wieloatrybutowej analizy decyzji.

 7. Wykorzystanie wieloatrybutowej agregacji

  Przedstawienie idei wieloatrybutowej teorii wartości i wieloatrybutowej teorii użyteczności oraz wykorzystujących je metod wielokryterialnej analizy decyzji.

 8. Integracja metod w wieloatrybutowym wspomaganiu decyzji

  Przedstawienie możliwości integracji metod w celu rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień decyzyjnych. Zintegrowane systemy do wieloatrybutowej analizy decyzji.

Ćwiczenia projektowe (8h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wprowadzające w realizację modułu.

 2. Zastosowanie wieloatrybutowego wspomagania decyzji

  Przydzielenie tematów ćwiczeń projektowych. Systematyczne opracowywanie przydzielonych tematów ćwiczeń.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

  Zajęcia podsumowujące ćwiczenia projektowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Instruktaż. Dyskusja, Konsultacje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i
opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń projektowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w
terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Aktywny udział w zajęciach. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz przygotowywanie opracowania przydzielonych tematów ćwiczeń.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią z ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kesra Nermend: Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji. WN PWN, Warszawa 2017.
Alessio Ishizaka, Philippe Nemery: Multi-Criteria Decsion Analysis. Methods and Software. Wiley, Chichester 2013.

Mirosław Dytczak: Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie. Politechnika Opolska, Opole 2010.
Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. DWE, Wrocław 2015.
Salvatore Greco, Matthias Ehrgott, Jose Rui Figueira: Multiple Criteria Decision Analysis. State of the Art Surveys. Springer, New York 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Benefits and costs in selecting fuel for municipality heating systems with the Analytic Hierarchy Process. Journal of Systems Science and Systems Engineering (2006) 15(2):165-177.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Common input data structure for multiple mada methods application for objects evaluation in civil engineering. [W:] 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, 2.399-402.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Barbara Jastrząbek: Usprawnianie podejmowania decyzji w budownictwie dzięki zróżnicowaniu sposobów wykorzystywania porównywania parami. Materiały budowlane, (2016) nr 6, s.94-96.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Barbara Jastrząbek: Wieloskładnikowa metoda zrównoważonego wyboru dostawców. Logistyka (2015) nr 4, s.3101-3110.

Informacje dodatkowe:

Brak