Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie informacją multimedialną
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-512-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
AUGUSTYN GRZEGORZ (gaugusty@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii zarządzania informacją mutliemdialną. Prezentuje spospoby jej tworzenia, przekazu oraz zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych, prezentuje rodzaje narzedzi, metody ich doboru oraz zastosowania w otaczającym nas świecie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady projektowania systemów zarządzania informacją multimedialną ZIP1A_W04, ZIP1A_W01 Wykonanie projektu
M_W002 zna metody i techniki stosowane przy tworzeniu i zarządzaniu informacją multimedialną ZIP1A_W04 Wykonanie projektu
M_W003 zna i rozumie znaczenie zarządzania informacją multimedialną w szerokich aspektach wielu dziedzin działalności człowieka ZIP1A_W10 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 zna i potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w stworzeni narzędzia komunikacyjnego z wykorzystaniem technik informacji do zarządzania informacją multimedialną ZIP1A_U03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady projektowania systemów zarządzania informacją multimedialną + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metody i techniki stosowane przy tworzeniu i zarządzaniu informacją multimedialną + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie znaczenie zarządzania informacją multimedialną w szerokich aspektach wielu dziedzin działalności człowieka + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 zna i potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w stworzeni narzędzia komunikacyjnego z wykorzystaniem technik informacji do zarządzania informacją multimedialną - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Zarządzanie informacją multimedialną

  1. Techniki przekazu informacji
  2. Informacja multimedialna
  3. Systemy digital signage
  4. Systemy interaktywne
  5. Interfejsy użytkownika
  6. System wielkoformatowe multimedialne
  7. Aplikacje, mobilność
  8. Projektowanie systemów
  9. Przykłady wdrożeń

 2. Zarządzanie informacją multimedialną

  1. Techniki przekazu informacji
  2. Informacja multimedialna
  3. Systemy digital signage
  4. Systemy interaktywne
  5. Interfejsy użytkownika
  6. System wielkoformatowe multimedialne
  7. Aplikacje, mobilność
  8. Projektowanie systemów
  9. Przykłady wdrożeń

Ćwiczenia projektowe (8h):
 1. Zarządzanie informacją mutlimedialną

  1. Projektowanie sytemu multimedialnego
  2. Projektowanie informacji w systemie digital signage
  3. Projekt interfejsu użytkownika

  Projekt semestralny

 2. Zarządzanie informacją mutlimedialną

  1. Projektowanie sytemu multimedialnego
  2. Projektowanie informacji w systemie digital signage
  3. Projekt interfejsu użytkownika

  Projekt semestralny

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład:
 • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie wykonania wszystkich projektów na zajęciach z wynikiem pozytywnym oraz oddanie i uzyskanie pozytywnej oceny pracy semestralnej.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% – średnia ocen z projektów na zajęciach
50% – średnia ocen z projektu semestralnego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zarządzanie informacją multimedialną w technologii SMART — Multimedia information management in SMART technology / Grzegorz AUGUSTYN // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika.

Informacje dodatkowe:

Brak