Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sterowanie dyskretnymi procesami produkcyjnymi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-601-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówienie podstawowych zagadnień planowania i podejmowania decyzji w dyskretnych systemach produkcyjnych i logistycznych, a także modeli, metod i narzędzi, wykorzystywanych do analizy i projektowania, oraz planowania i sterowania w takich systemach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wybrane rodzaje zadań decyzyjnych występujące w SPL oraz sposoby ich rozwiązywania ZIP1A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 podstawowe procesy oraz zjawiska w systemach produkcyjnych i logistycznych (SPL). ZIP1A_W09, ZIP1A_W05 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 sformułować matematyczny i/lub symulacyjny model dla SPL, zapisać i rozwiązać go na komputerze, sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski na podstawie otrzymanych wyników. ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Projekt,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 sformułować i rozwiązywać wybrane zadania decyzyjne w SPL za pomocą prostych algorytmów. ZIP1A_U03 Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozwiązywania zadań decyzyjnych w zespole. ZIP1A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 12 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wybrane rodzaje zadań decyzyjnych występujące w SPL oraz sposoby ich rozwiązywania + - - + - - - - + - -
M_W002 podstawowe procesy oraz zjawiska w systemach produkcyjnych i logistycznych (SPL). + - - + - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 sformułować matematyczny i/lub symulacyjny model dla SPL, zapisać i rozwiązać go na komputerze, sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski na podstawie otrzymanych wyników. + - - + - - - - + - -
M_U002 sformułować i rozwiązywać wybrane zadania decyzyjne w SPL za pomocą prostych algorytmów. + - - + - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozwiązywania zadań decyzyjnych w zespole. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

 1. Dyskretne procesy produkcyjne i logistyczne
 2. Zarządzanie zapasami:
  a) przy stałym popycie deterministycznym,
  b) przy zmiennym popycie deterministycznym,
  c) przy stacjonarnym popycie losowym,
  d) dla szczególnych rodzajów wyrobów,
  e) dla wielu wyrobów od jednego dostawcy,
  f) w systemach wielostadialnych,
 3. Harmonogramowanie produkcji
 4. Planowanie transportu i dystrybucji
 5. Procesy losowe i teoria kolejek
 6. Symulacja dyskretna – wykorzystanie w zarządzaniu operacyjnym
 7. Zmienność i procesy losowe w systemach produkcyjnych i logistycznych
 8. Systemy pchające i ciągnące: porównanie MRP, just-in-time i conWIP
 9. Sterowanie zorientowane na wąskie gardła – TOC / OPT®

Zajęcia warsztatowe (6h):

 1. Zarządzanie zapasami:
  a) przy stałym popycie deterministycznym,
  b) przy zmiennym popycie deterministycznym,
  c) przy stacjonarnym popycie losowym,
  d) dla szczególnych rodzajów wyrobów,
  e) dla wielu wyrobów od jednego dostawcy,
  f) w systemach wielostadialnych,
 2. Harmonogramowanie produkcji
 3. Procesy losowe i teoria kolejek
 4. Zmienność i procesy losowe w systemach produkcyjnych i logistycznych

Ćwiczenia projektowe (8h):

 1. Symulacja dyskretna – badanie systemów kolejkowych,
 2. Zmienność i procesy losowe w systemach produkcyjnych,
 3. Symulacja Monte Carlo:
  a) wyznaczanie normatywnych cykli produkcyjnych,
  b) zarządzanie zapasami przy stacjonarnym popycie losowym,

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Podczas wykładu, wykładowca opisuje i rozwiązuje różnorodne zagadnienia decyzyjne. Wykorzystuje w tym celu tablicę, prezentację multimedialną, arkusze kalkulacyjne, symulacje, i inne środki. Dla pobudzenia aktywności słuchaczy, wykładowca zadaje im pytania lub inicjuje dyskusję.
 • Zajęcia warsztatowe: Studenci najpierw próbują rozwiązać zadania samodzielnie przed zajęciami, a potem na ćwiczeniach rozwiązują te same zadania pod kierunkiem wykładowcy. W razie potrzeby, wykładowca podpowiada kolejne działania, koryguje błędy, zwraca uwagę na typowe pomyłki, wskazuje alternatywne rozwiązania, udziela dodatkowych wyjaśnień, inicjuje dyskusje nad wynikami.
 • Ćwiczenia projektowe: Wykonując zadania laboratoryjne studenci poznają różnorodne dostępne narzędzia. Natomiast wykonując projekty studenci uczą się samodzielnie formułować zadania decyzyjne, budować poprawne modele, dobierać odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązywania. W razie potrzeby wykładowca udziela wskazówek. Pracując w grupie nad projektami studenci uczą się m.in. podziału zadań i koordynacji pracy. Pisząc sprawozdania z zadań i projektów, studenci uczą się m.in. formułować obserwacje i wnioski.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Wszystkie oceny wyznaczane są według skali zgodnej z regulaminem studiów AGH.
 2. Aby zaliczyć ćwiczenia projektowe trzeba wykonać wszystkie zadania laboratoryjne i projektowe, przygotować sprawozdania, a także uzyskać pozytywną ocenę z każdego zadania. Ocena łączna wyznaczana jest jako średnia ważona ocen z wszystkich zadań.
 3. Aby zaliczyć ćwiczenia warsztatowe trzeba uzyskać pozytywną ocenę łączną z wszystkich sprawdzianów. Na wszystkich sprawdzianach obowiązuje cały materiał omawiany na ćwiczeniach od początku semestru. Ocena łączna wyznaczana jest jako prosta średnia ocen z wszystkich sprawdzianów. Odpowiedzi ustne pozwalają uzyskać dodatkowe punkty do oceny łącznej.
 4. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z jakiejkolwiek formy zajęć w wymaganym terminie, to przysługuje mu jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu trzeba zaliczyć ćwiczenia warsztatowe i projektowe. W wyjątkowych sytuacjach prowadzący moduł może odstąpić od tego warunku.
 6. Egzamin ma formę pisemną. Pierwszą połowę punktów można uzyskać za rozwiązanie zadań rachunkowych, podobnych do zdań rozwiązywanych na wykładzie i ćwiczeniach warsztatowych, a drugą za odpowiedzi na otwarte pytania o treści omawiane na wykładzie i ćwiczeniach.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci słuchają wykładu, a jeżeli czegoś nie rozumieją winni zadawać pytania. Jeżeli wykładowca zadaje im pytania lub inicjuje dyskusję, studenci powinni przedstawić swoją opinię. Podczas wykładu, studenci powinni sporządzać swoje własne notatki, zwłaszcza w trakcie rozwiązywania zadań na tablicy. Skrypt do każdego wykładu, w postaci pliku PDF, dostępny jest przed wykładem. Podczas omawiania jego treści, notatki mogą się ograniczać do obserwacji własnych studenta. Po wykładzie, a czasem przed, studenci powinni zapoznać się z zaleconymi lekturami. Bez zgody prowadzącego nie wolno nagrywać ani filmować wykładu.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Przed ćwiczeniami, studenci powinni przypomnieć sobie treść wcześniejszych wykładów i spróbować rozwiązać zaplanowane na nie zadania. Podczas ćwiczeń, gdy jeden ze studentów rozwiązuje zadanie przy tablicy, inni rozwiązują je równolegle w swoich zeszytach. Studenci powinni zgłaszać swoje wątpliwości, czy rozwiązanie przedstawione na tablicy jest poprawne, prosić o dodatkowe wyjaśnienia jeżeli nie zrozumieli metody rozwiązywania.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują zadania laboratoryjne pod kierunkiem prowadzącego lub samodzielnie w małych grupach wykonują odmienne projekty. Po wykonaniu zadania lub projektu studenci oddają napisane programy i uzyskane wyniki, a także sprawozdania, zawierające opis zadań, metod, obserwacje i wnioski.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia ocen z poniższymi wagami:

Ocena Waga
Ćwiczenia warsztatowe 30%
Ćwiczenia projektowe 10%
Egzamin 60%

Pozytywna ocena końcowa zostanie wystawiona dopiero po uzyskaniu pozytywnych ocen z ćwiczeń warsztatowych i projektowych, oraz egzaminu. Wcześniejsze wyliczanie oceny końcowej ma jedynie charakter informacyjny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu „Badania operacyjne”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura polska:

 1. Cecil Bozarth, Robert B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Onepress, 2007.
 2. Bogusław Filipowicz, Modelowanie i optymalizacja systemów kolejkowych, P.P. T. Rudkowski, 1995.
 3. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w planowaniu, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 4. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 5. Zdzisław Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2009.
 6. Tadeusz Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, AGH, Kraków, 1998.

Literatura angielskojęzyczna:

 1. Wallace J. Hopp, Mark L. Spearman, Factory physics, Irwin, Chicago, 1996.
 2. Edward A. Silver, David F. Pyke. Rein Peterson,Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley, 1998.
 3. Thomas E Vollmann, William Lee Berry, David Clay Whybark, F. Robert Jacobs,Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2004.

Pomoce naukowe:

 1. GNU Linear Programming Kit (GLPK) wraz z edytorem SciTE (home.agh.edu.pl/waldek/glpk/)
 2. OpenSolver (opensolver.org)
 3. Simul8 (pakiet dostępny w pracowniach komputerowych Wydziału Zarządzania, instrukcja instalacji jest dostępna dla studentów Wydziału Zarządzania na platformie e-learnigowej)
 4. Palisade @Risk (pakiet dostępny w pracowniach komputerowych Wydziału Zarządzania)
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane publikacje:

 1. Kaczmarczyk, W., 1995, Dwupoziomowa metoda harmonogramowania produkcji w pewnym przepływowym systemie produkcyjnym, Kwartalnik AGH, Elektrotechnika, tom 14, zeszyt 3, Kraków, str. 258 262.
 2. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T., 2003, Configuring and scheduling of surface mount technology lines, Automatyka, tom 7, zeszyt 1 2, str. 83-88.
 3. Waldemar Kaczmarczyk, 2009, Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services, 3 (1-2), pp. 15 35.
 4. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel Machines, International Journal of Production Research, 49 (9), pp. 2605-2623.
 5. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków.
 6. Gdowska K., Viana A., Pedroso J.P. 2018. Stochastic last-mile delivery with crowdshipping. Transportation Research Procedia, vol. 30, s. 90–100.
 7. Gdowska K. 2018. How to assess balancing public transportation. International Conference on Industrial Logistics : 15–17 May 2018, Beer-Sheva, Israel : conference proceedings / eds. Zilla Sinuany-Stern, Yuval Israel : Ben-Gurion University, S. 79–86.
 8. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Algorytmy heurystyczne wyznaczania wielkości produkcji dla znanego harmonogramu przezbrojeń dla zadania planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Logistyka, 2014, nr 4, CD nr 6 Logistyka – nauka, s. 4597–4608.
 9. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Budowa algorytmu genetycznego dla zadania CLSP planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnej, W: Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (dysk optyczny).
Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów