Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie bezpieczeństwem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-604-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje zagadnienia związane z zarzadzaniem bezpieczeństwem pracy

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 czynniki pracy negatywnego oddziaływania na człowieka ZIP1A_W08 Kolokwium
M_W002 akty prawne dotyczące ochrony pracy ZIP1A_W08 Kolokwium
M_W003 metody badania wypadków przy pracy ZIP1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 formułować rozwiązania zapobiegające wypadkom w pracy ZIP1A_U04 Projekt
M_U002 oszacować ryzyko zawodowe ZIP1A_U04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 czynniki pracy negatywnego oddziaływania na człowieka + - - - - - - - - - -
M_W002 akty prawne dotyczące ochrony pracy + - - - - - - - - - -
M_W003 metody badania wypadków przy pracy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 formułować rozwiązania zapobiegające wypadkom w pracy - - - - - - - - + - -
M_U002 oszacować ryzyko zawodowe - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Zarzązanie bezpieczeństwem

1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Metody oceny ryzyka zawodowego
3. Zapobieganie wypadkom przy pracy
4. Obowiązki pracodawcy

Zajęcia warsztatowe (8h):

1. Przepisy prawne dotyczące BHP
2. Metody oceny ryzyka zawodowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń warsztatowych uzyskiwane jest na podstawie projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń warsztatowych oraz oceny uzyskanej z kolokwium weryfikującego nabytą wiedzę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kodeks pracy
2. Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem w pracy, WPŁ, Łódź 2000,
3. Pietrzak L.: Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2007,
4. Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie, WPŚ, Gliwice, 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ekspercka metoda oceny bezpieczeństwa systemów technicznych w inteligentnym budynku — [Expert method for safety assessment of technical systems in intelligent building] / Monika Klaś, Jerzy MIKULIK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2016 R. 18 nr 6, s. 100–104.
2. Ocena ryzyka systemu technicznego w budynku inteligentnym — [Risk estimation of technology system in intelligent building] / Monika Klaś, Jerzy MIKULIK // W: Budmika’15 [Dokument elektroniczny] : II ogólnopolska studencka konferencja budowlana : [22–24 kwietnia 2015, Poznań] : pełne referaty / eds. Tomasz Garbowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : AR COMPRINT, 2015. — ISBN: 978-83-89333-63-6. — S. 136–141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0B-xol8F0sf5jU0FBTWFyc0FkWEE/view?pref=2&pli=1 [2016-01-13].

Informacje dodatkowe:

Brak