Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe - wprowadzenie do badań naukowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-605-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia prowadzone w formie seminarium umożliwiają dyskusję stosowanych przez studentów metod realizacji projektu/badań (zawartych w projekcie inżynierskimj).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wymogi formalne, literaturowe i edycyjne pracy ZIP1A_W03 Prezentacja
M_W002 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych ZIP1A_W03 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać wkład własny do pracy ZIP1A_U01, ZIP1A_U02 Prezentacja
M_U002 Potrafi skonstruować logiczny układ pracy dyplomowej ZIP1A_U01, ZIP1A_U02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wymogi formalne, literaturowe i edycyjne pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać wkład własny do pracy - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować logiczny układ pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
W ramach modułu studenci:

- zapoznają się typologią badań naukowych,
- zapoznają się z zasadami i metodami prowadzenia badań naukowych,
- zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej,
- zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami pisania pracy dyplomowej,
- uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
- uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
- wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Ćwiczenia

W ramach zajęć studenci:
- uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
- uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
- wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wymaga przygotowania i przedstawienia dwóch prezentacji (treść pracy oraz główna metoda badawcza) oraz opracowania rozdziału pracy zawierającego state-of-the-art.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym przedstawieniu ww. tekstów (maksymalnie dwie próby).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych dwóch prezentacji i tekstu rozdziału pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności opracowania i przedstawienia wymaganych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura indywidualnie dobierana przez uczestników seminarium, zgodnie z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
http://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/dziekanat-studiow-stacjonarnych (Obrony prac dyplomowych/Dokumenty do pobrania/metodyka_pisania_prac_dyplomowych.xps)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak