Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-608-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje perspektywę socjologiczną w analizie zjawisk społecznych. Identyfikuje najważniejsze podejścia teoretyczne w badaniu zjawisk społecznych, podstawowe elementy struktury społecznej, rodzaje struktur społecznych oraz miejsce jednostki w strukturze społecznej (rola społeczna, pozycja społeczna). Przedmiot umożliwia poznanie klasyfikacji różnych typów organizacji społecznych oraz przedstawia potencjalne źródła zmian społecznych i modernizacyjnych w perspektywie socjologicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wyjaśnić mechanizmy kontroli społecznej w oparciu o wybrane teorie socjalizacji ZIP1A_W10 Kolokwium
M_W002 wytłumaczyć mechanizmy zróżnicowania społecznego w oparciu o wybrane teorie ZIP1A_W08, ZIP1A_W10 Kolokwium
M_W003 definiować cele oraz zakres socjologii oraz historyczne warunki jej powstania ZIP1A_W08 Kolokwium
M_W004 rozpoznać źródła zmian społecznych ZIP1A_W10 Kolokwium
M_W005 opisać wybraną organizacje społeczną z wykorzystaniem różnych perspektyw teoretycznych ZIP1A_W08 Kolokwium
M_W006 klasyfikować różne typy organizacji społecznych ZIP1A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 demonstrować samodzielnie analizę wybranego zjawiska społecznego w oparciu o zdobyta wiedzę i umiejętności ZIP1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 przedstawić samodzielnie analizę społecznych skutków innowacji technologicznych ZIP1A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wyjaśnić mechanizmy kontroli społecznej w oparciu o wybrane teorie socjalizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 wytłumaczyć mechanizmy zróżnicowania społecznego w oparciu o wybrane teorie + - - - - - - - - - -
M_W003 definiować cele oraz zakres socjologii oraz historyczne warunki jej powstania + - - - - - - - - - -
M_W004 rozpoznać źródła zmian społecznych + - - - - - - - - - -
M_W005 opisać wybraną organizacje społeczną z wykorzystaniem różnych perspektyw teoretycznych + - - - - - - - - - -
M_W006 klasyfikować różne typy organizacji społecznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 demonstrować samodzielnie analizę wybranego zjawiska społecznego w oparciu o zdobyta wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 przedstawić samodzielnie analizę społecznych skutków innowacji technologicznych - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Socjologia, jako nauka

  Socjologia, jako nauka – wiedza potoczna a wiedza naukowa w socjologii. Najważniejsze podejścia teoretyczne w badaniu zjawisk społecznych. Założenia dotyczące badanej rzeczywistości. Metody badań socjologicznych.

 2. Podstawowe elementy struktury społecznej

  Podstawowe elementy struktury społecznej – rodzaje struktur społecznych. Klasy, warstwy, zróżnicowanie społeczne. Miejsce jednostki w strukturze społecznej – rola społeczna, pozycja społeczna.

 3. Społeczeństwo w jednostce

  Społeczeństwo w jednostce – socjalizacja i kontrola społeczna. Kultura i jej wzory – zróżnicowanie kulturowe we współczesnym świecie.

 4. Organizacyjność, jako cecha charakterystyczna współczesnego społeczeństwa. Grupy, zbiorowości, organizacje społeczne.
 5. Nierówności społeczne – teorie zróżnicowania społecznego. Wykluczenie i jego objawy, problem marginalizacji we współczesnym świecie.
 6. Zmiana społeczna, nowoczesność, ponowoczesność – zjawiska globalizacji i glokalizacji z perspektywy socjologicznej.
Ćwiczenia audytoryjne (8h):
 1. Historyczne warunki powstania socjologii.
 2. Socjologia jako nauka – perspektywa socjologiczna w analizie zjawisk społecznych, główne problemy i podejścia w socjologii.
 3. Kultura – pojęcie i treść kultury, wzory kultury, rola społeczna, etnocentryzm vs. relatywizm kulturowy.
 4. Różnorodność kulturowa – zróżnicowanie kulturowe we współczesnym świecie.
 5. Socjalizacja i kontrola społeczna
 6. Podstawowe procesy grupowe
 7. Nierówności społeczne, różnice płci jako różnice społeczne
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest przygotowanie prezentacji, wykonanie projektu oraz pozytywna ocena z kolokwium obejmującego treści wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = pozytywna ocena z kolokwium obejmującego treści wykładów oraz ocena z przygotowania prezentacji i projektu (średnia arytmetyczna).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne przygotowanie referatu na temat zaproponowany przez prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sztompka P. (2005): Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak.
Szacka B. (2003): Wprowadzenie do socjologii”, Warszawa, Oficyna Naukowa.
Pawnik W. (2007), Organizacja. Zachowania organizacyjne. Perspektywa socjologiczna, Wyd. AGH, Kraków.
Aronson E. (1997): Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Zysk i S-ka.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pawnik W. (2017): Człowiek jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli paradoksy organizacyjne świata politycznej poprawności, (w:) Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie nr 25, tom 1/2017, s. 68-81.
Pawnik W. (2017): Aktorzy życia organizacyjnego – pomiędzy unifikacją a zróżnicowaniem, (w:) Walczak-Duraj D., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Humanizacja pracy, 4 (290), Płock (L), s. 61-78.
Pawnik W. (2016):Zaufanie społeczne – paradoks procesów modernizacyjnych, (w:) Borski M. (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie tom XVIII Zeszyt 3/2016, Sosnowiec 2016, s. 291-306.
Pawnik W. (2015): Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznych, (w:) Kulczycka J. (red.), Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 101-115
Pawnik W. (2012): Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, WZ AGH, Kraków
Pawnik W. (2009): Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społeczny, (w:) Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Zeszyt nr 15, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 28-36.
Pawnik W.(2008): Kapitalizm w Europie, czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii, Zakład Wydawniczy “NOMOS”, Kraków.

Informacje dodatkowe:

Brak