Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Responsible Supply Chain Management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-610-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course aims at deening the basic idea of Corporate Social Responsibility (CSR), especially with
regard to manufacturing and supply chain management. The issues concerning basic CSR idea,
responsible production and consumption, fair trade, sustainable products design and transformation of
CSR in supplier based manufacturing will be discussed. We will also outline how globalisation reframes
the business relations, and examine the effect of MNC actions on overseas suppliers and competitors.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student understands the idea of Corporate Social Responsibility (CSR) and contrasts the multiple viewpoints – is able to recognize pros and cons that exist in the area of CSR. ZIP1A_W10 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student develops and demonstrates skills in applying theory and methods to solve problems in the field of Stakeholder management ZIP1A_U06 Studium przypadków ,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student explains the idea of Responsible Supply Chain Management and recognizes its scope and complexity ZIP1A_K02 Projekt
M_K002 Student recognizes and describes multiple stakeholder expectations due to corporate policies in area of supply chain ZIP1A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student understands the idea of Corporate Social Responsibility (CSR) and contrasts the multiple viewpoints – is able to recognize pros and cons that exist in the area of CSR. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student develops and demonstrates skills in applying theory and methods to solve problems in the field of Stakeholder management + - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student explains the idea of Responsible Supply Chain Management and recognizes its scope and complexity - - - - - - - - + - -
M_K002 Student recognizes and describes multiple stakeholder expectations due to corporate policies in area of supply chain - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. The new story about a business

  We discuss the current story about the business, its implications and try to understand what and why changes in globalized world.

 2. Evaluation and impact assessment

  We discuss the different standards and methods for evaluation and assessment of socio-economic impact, especially in the field of supply chain.

 3. What is a Corporation?

  We discuss the basic assumption about corporations and its conseguences for CSR
  We deepen into the concept of externalities and exercise critical thinking about business

 4. Ethical reasoning

  We try to understand how people thing and judge ethical things in corporations? We get to know the basic ethical theories (consequentialistic, deontological, virtue) and develope the ability in ethical reasoning.

 5. Basics of Corporate Social Responsibility

  Based on a case study we discuss the core elements and models of CSR

 6. Stakeholder Management

  We discuss the role of stakeholders in building corporate strategy and work on stakeholder map to understand the different expectations that these group might have toward organization
  • Introduction to Stakeholder theory
  • Theory of Stakeholder Identification and Salience

 7. Sustainable Supply Chain Management

  Based on a case study we discuss how to building sustainable supply chain strategy
  We discuss Standards for CSR in Supply Chain Management
  • Purchasing Social Responsibility
  • Sustainable Packaging
  • Sustainable Warehousing
  • Sustainable Transportation
  • Reverse Logistics

Zajęcia warsztatowe (14h):
 1. Working out a sustainable idea

  During the class we build teams which, while using creative methods develope the idea for project.
  Project is oriented towards developing a CSR strategy that aims at sustaining / greening supply chain or its parts. Project is prepared in teams partially online, partially at class.

 2. Developing CSR strategy
 3. Sustaining supply chain
 4. Evaluating and monitoring the outcomes
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a discussion, enriched with activating exercises relating to the issues presented.
 • Zajęcia warsztatowe: During the classes, the students solve different problems and work on a project related to the topic. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem. A part of the course is conducted online (blended learning)
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student should attend to the class, complete all the assignments, specified at the e-learning platform
(inluding final test), as well as prepare and present the final project.
In case student fail to keep the deadlines he/she can extend the deadline given for completing the task.
This may impact the final grade.
This needs to be in advanced agreed with the lecturer.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learn the content according to the course syllabus. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher’s consent.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students are obliged to come prepared to the class, read all the required materials and cases indicated each time by the teacher, upload the required tasks. The student’s work assessment can be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which according to the AGH study regulations translates into a final grade in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

•30 % Individual engagement (Class Discussion/Participation/Case studies) + 50% Group project and
presentation + 20% Final test.
•All tasks are evaluated from 1-100. The scale used for assigning the grades is: 0-50% 2.0; 51-60%
3.0; 61-70% 3.5; 71-80% 4.0; 81-90% 4.5; 91-100% 5.0. If student fail he/she should correct one or
more assignments, so to get the required level.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Max two absences are allowed. Every next unjustified absence may impact the student’s level of
‘individual engagement as an element of calculating the final grade. Student, who was absent during
classes should perform obligatory tasks in the e-learning platform. In case of longer – justified absence
student is obliged to discuss with the teacher the individual condition of passing the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

at least B2 level of english (modul: English B2 course )

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Nikolaos Panayiotou and Konstantinos G. Aravosis ;Supply Chain Management in: (eds.) Samuel O. Idowu,Celine Louche; Theory and Practice of Corporate Social Responsibility; Springer, Berlin-Heidelberg 2011.
2. Maurizio Bevilacqua, Filippo Emanuele Ciarapica, ;Design a Sustainable Supply Chain; in: Design for Environment as a Tool for the Development of a Sustainable Supply Chain; Springer London, 2012
3. Balkan Cetinkaya, Developing a Sustainable Supply Chain Strategy in: Sustainable Supply Chain Management.Practical Ideas for Moving Towards Best Practice, Springer Berlin Heidelberg 2011.
Additional:
1. Crane, D. Matten, L. Spence, Corporate Social Responsibility Readings and Cases in a Global Context, 2nd Edition, Routledge 2014.
M. Blowfield, A. Murray, Corporate Responsibility, Oxord University Press 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Klimkiewicz K., Oltra V., (2017) Does CSR Enhance Employer Attractiveness? The Role of Millennial Job
Seekers’ Attitudes. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 24/5, pp. 449–463.
• Klimkiewicz K., (2017) The role of ESG-based compensation in sustaining the supply chain. Journal of
Reverse Logistics, ISSN 2083-6422. 1, pp. 12–17.
• Klimkiewicz K. Nowak J.G. (2016) The sustainable supply chain management as the challenge for
global leadership. Journal of Reverse Logistics 2(19)
• Beck-Krala E. Klimkiewicz K., (2016) Occupational safety and health as an element of a complex
compensation system evaluation within an organization / International Journal of Occupational Safety
and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. vol. 22 no. 4, p. 523–531.
• Dubel A., Partycypacyjne opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. W:
Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, red. Maty Czyż, Wyd. AGH, Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

Students should come to class having done all readings and be prepared to actively participate in class.
It is obligatory to sign in the course web-side on e-learning platform, as part of your exercises you will
upload online.