Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport Management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-611-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gdowska Katarzyna (kgdowska@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Sustainable transport and logistics are crucial for modern economy. This course provides a review of the most important problems of transport management together with analytical tools and methods used for support decision making process in transportation management. Students are provided with the set of tools used for typical transportation problems. Students prepare a project which consists of identification, description, analysis and original solution (optional) to a transportation problem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 managerial problems in transportation of people and goods ZIP1A_W05 Kolokwium
M_W002 processes, approaches, models, and tools used in transportation and logistics ZIP1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 use software tools to deal with transportation management problems ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 identify, describe, and solve transportation problems ZIP1A_U03, ZIP1A_U02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 acquire knowledge by oneself ZIP1A_K01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_K002 be a leader of small project teams and to collaborate with professionals of different fields ZIP1A_K03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 managerial problems in transportation of people and goods + - - - - - - - - - -
M_W002 processes, approaches, models, and tools used in transportation and logistics + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 use software tools to deal with transportation management problems - - - - - - - - + - -
M_U002 identify, describe, and solve transportation problems - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 acquire knowledge by oneself - - - - - - - - + - -
M_K002 be a leader of small project teams and to collaborate with professionals of different fields - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Lectures cover following subjects:
1. Introduction – transportation of people and goods
2. Optimization in transportation problems
3. Transportation of people
3a. Public transit systems
3b. Transit service planning
3c. Frequency and headways determination,
3d. Timetable development
4. Transportation of goods
4a. Transport systems – classification, requirements, network design and configuration
4b. Transport costs and pricing
4c. Vehicle routing
5. Sustainable transport and logistics
6. New trends in transportation of people and goods

Zajęcia warsztatowe (14h):

During classes students discuss and solve selected problems:
1 Warm-up – up-to date transportation problems described in substantial literature and professional journals – assignment
2. Combinatorial optimization models for transportation
3. Selected heuristics for transportation problems
4. Summary – presenting a transportation problem with own analysis and developed solutions
5. Final test – material presented during lectures and classes and assigned for self-study.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: lecture, presentation, disscusion, e-learning
 • Zajęcia warsztatowe: mini-lecture, case-study, presentation, team-work exercise, project, e-learning, disscusion, test
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. All grades are calculated according to the scale compliant with the regulations of the AGH studies. A score of 50% is required to obtain the lowest positive grade (satisfactory, 3.0).
2. To pass the auditorium classes students need to obtain 50% of the TOTAL score calculated as a weighted average of scores from the test (0-100), assignment (1-100), project (1-100), and presentation (0-100) with following weights – test 40%, assignment – 10%, project – 30%, and presentation – 20%. Oral answers allow students to get additional points for the overall assessment.
3. Final grade of the course is equal to the final grade from the auditorium classes.
4. If the student does not obtain positive grade from classes at the required date, he/she is entitled to write a retake in a form agreed with the lecturer.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance in lectures is not mandatory, but highly recommended. Students actively listen to the lecture, and in case of any doubts are invited to ask questions or express their opinions. Students are invited to initialize discussion on topics most interested to them as well as to participate in discussions initialized by the lecturer. During the lecture, students should make their own notes, especially when solving tasks on the board. Learning materials for each lecture are available on the Moodle platform after every lecture. Students may be asked to get familiarized with additional materials for self-study (materials are available on the Moodle platform). It is not allowed to record or film a lecture without the consent of the teacher.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Before the classes, students should prepare scheduled assignments and during the class present them to the group. Students are invited to participate actively in every task assigned to them during the class. Students are invited to consult any doubts on their choice of the project and presentation topics as well as their progress on the project execution. Students are invited to participate actively in 2 last classes in order to present their project and watch presentations of other teams.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as the average of grades with the following weights:
| Grade | Weight |
| Test | 40% |
| Assignment | 10% |
| Project | 30% |
| Presentation | 20% |

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence from lectures or exercises needs to be made up by studying the issues discussed in the classroom with the help of lecture notes available on the e-learning platform. If someone omits the test, then have to write it on the date agreed with the lecturer. If someone is absent during the presentation, need to discuss the project with the teacher on the agreed date.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Timm Gudehus, Herbert Kotzab, Comprehensive logistics, Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009.
Juan de Dios Ortúzar, Luis G. Willumsen, Modelling transport,Chichester : John Wiley & Sons, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Katarzyna Gdowska, Ana Viana, João Pedro Pedroso, Stochastic last-mile delivery with crowdshipping, Transportation Research Procedia ; ISSN 2352-1465. — 2018 vol. 30, s. 90–100. —
Katarzyna Gdowska, Roger Książek, Urban transit network timetabling problem in terms of sustainable urban transportation, Selected aspects of sustainable engineering [VIII Krakow conference of young scientists : 26–28 September 2013], Krakow : Wydawnictwa AGH, 2016, s. 85–98.

Informacje dodatkowe:

Brak