Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
VRP and Supply Chain Optimization Models
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-612-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sawik Bartosz (BSawik@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course will consist of two parts.
The first part includes introduction to optimization models for transportation: classification and different types of Vehicle Routing Problems (VRP). Presentation of typical applications for Vehicle Routing Problems.
In the second part includes introduction to optimization models for supply chain: classification and different types of models with considering disruptions risk: risk-neutral models, risk-averse models, mean-risk models.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. ZIP1A_U02, ZIP1A_W07 Kolokwium
M_W002 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. ZIP1A_U02, ZIP1A_W07 Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. ZIP1A_W07 Wykonanie projektu
M_U002 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. ZIP1A_U02, ZIP1A_W07 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. ZIP1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. + - - - - - - - + - -
M_W002 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to acquire knowledge by oneself. Student is able to identify the type of VRP and Supply Chain optimization models. Student is able to identify and explain mathematical formulation of VRP and Supply Chain optimization models. Student is familiar with VRP and Supply Chain optimization models. Student knows VRP and Supply Chain optimization models. + - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Inne 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

This course will consist of two parts.
The first part includes introduction to optimization models for transportation: classification and different types of Vehicle Routing Problems (VRP): Green VRP (G-VRP), H-VRP, VRP with time window (VRPTW), the capacitated VRP (CVRP), the multi-depot VRP (MDVRP), the site-dependent VRP (SDVRP), the open routing problem (OVRP) and more. Presentation of typical applications for Vehicle Routing Problems, such as: Distribution plan for a Wholesale dealer, Garbage Disposal, Mail delivery, Mailbox collection, Security company’s rounds, Elevator maintenance, School bus routing, Airline Schedules, Snow Plows and more.
In the second part includes introduction to optimization models for supply chain: classification and different types of models with considering disruptions risk: risk-neutral models, risk-averse models, mean-risk models. Optimal supplier selection problems. Selection of resilient supply portfolio under disruption risk. Disruption-driven supply chain (re)-planning and performance impact assessment with consideration of pro-active and recovery policies.

Zajęcia warsztatowe (14h):

This course will consist of two parts.
The first part includes introduction to optimization models for transportation: classification and different types of Vehicle Routing Problems (VRP): Green VRP (G-VRP), H-VRP, VRP with time window (VRPTW), the capacitated VRP (CVRP), the multi-depot VRP (MDVRP), the site-dependent VRP (SDVRP), the open routing problem (OVRP) and more. Presentation of typical applications for Vehicle Routing Problems, such as: Distribution plan for a Wholesale dealer, Garbage Disposal, Mail delivery, Mailbox collection, Security company’s rounds, Elevator maintenance, School bus routing, Airline Schedules, Snow Plows and more.
In the second part includes introduction to optimization models for supply chain: classification and different types of models with considering disruptions risk: risk-neutral models, risk-averse models, mean-risk models. Optimal supplier selection problems. Selection of resilient supply portfolio under disruption risk. Disruption-driven supply chain (re)-planning and performance impact assessment with consideration of pro-active and recovery policies.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Nie określono
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Exercises 35%, project (case study) 35%, written tests 30%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

This course is addressed to students of management, engineering and computer science.
Knowledge of English on communicative level.
Basics of mathematics including logic and algebra are required to participate.

Udział w wykładach nieobowiązkowy.
Udział w zajęciach obowiązkowy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

ANBUUDAYASANKAR S. P., GANESH ‎K., MOHAPATRA S. (2014). Models for Practical Routing Problems in Logistics: Design and Practices, Springer, London, UK.
SAWIK B. (2018). Weighted-Sum Approach for Bi-Objective Optimization of Fleet Size with Environmental Aspects. chapter in: Lawrence K.D., Kleinman G. (Eds.) Applications of Management Science (Vol. 19) Applications of Management Science. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK, pp. 101-116
SAWIK B., FAULIN J., PÉREZ-BERNABEU E. (2017). Multi-Criteria Optimization for Fleet Size with Environmental Aspects, Transportation Research Procedia, Vol. 27: 61-68
SAWIK B., FAULIN J., PÉREZ-BERNABEU E. (2017). A Multicriteria Analysis for the Green VRP: A Case Discussion for the Distribution Problem of a Spanish Retailer, Transportation Research Procedia, Vol. 22: 305-313
SAWIK B., FAULIN J., PÉREZ-BERNABEU E. (2017). Multi-Objective Traveling Salesman and Transportation Problem with Environmental Aspects. chapter in: Lawrence K.D., Kleinman G. (Eds.) Applications of Management Science (Vol. 18) Applications of Management Science. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK, pp. 21-56
SAWIK B., FAULIN J., PÉREZ-BERNABEU E. (2017). Selected Multi-Criteria Green Vehicle Routing Problems, chapter in: Lawrence K.D., Kleinman G. (Eds.) Applications of Management Science (Vol. 18) Applications of Management Science. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK, pp. 57-84
SAWIK T. (2018). Supply Chain Disruption Management Using Stochastic Mixed Integer Programming, Springer, New York, USA.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

ANBUUDAYASANKAR S. P., GANESH ‎K., MOHAPATRA S. (2014). Models for Practical Routing Problems in Logistics: Design and Practices, Springer, London, UK.
SAWIK B. (2018). Weighted-Sum Approach for Bi-Objective Optimization of Fleet Size with Environmental Aspects. chapter in: Lawrence K.D., Kleinman G. (Eds.) Applications of Management Science (Vol. 19) Applications of Management Science. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK, pp. 101-116
SAWIK B., FAULIN J., PÉREZ-BERNABEU E. (2017). Multi-Criteria Optimization for Fleet Size with Environmental Aspects, Transportation Research Procedia, Vol. 27: 61-68
SAWIK B., FAULIN J., PÉREZ-BERNABEU E. (2017). A Multicriteria Analysis for the Green VRP: A Case Discussion for the Distribution Problem of a Spanish Retailer, Transportation Research Procedia, Vol. 22: 305-313
SAWIK B., FAULIN J., PÉREZ-BERNABEU E. (2017). Multi-Objective Traveling Salesman and Transportation Problem with Environmental Aspects. chapter in: Lawrence K.D., Kleinman G. (Eds.) Applications of Management Science (Vol. 18) Applications of Management Science. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK, pp. 21-56
SAWIK B., FAULIN J., PÉREZ-BERNABEU E. (2017). Selected Multi-Criteria Green Vehicle Routing Problems, chapter in: Lawrence K.D., Kleinman G. (Eds.) Applications of Management Science (Vol. 18) Applications of Management Science. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK, pp. 57-84
SAWIK T. (2018). Supply Chain Disruption Management Using Stochastic Mixed Integer Programming, Springer, New York, USA.

Informacje dodatkowe:

Brak