Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of Computer Aided Design
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-614-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students learn how to visualize conceptual objects and make them a reality using CAD and 3D printing software.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 3D printing process and how it works ZIP1A_W01 Kolokwium
M_W002 know how to visualize and plan 3D projects. ZIP1A_W01 Kolokwium
M_W003 how to design and 3D print prototypes for design challenges. ZIP1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 design and print object ZIP1A_U07 Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 3D printing process and how it works + - - - - - - - - - -
M_W002 know how to visualize and plan 3D projects. + - - - - - - - - - -
M_W003 how to design and 3D print prototypes for design challenges. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 design and print object - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Role of CAD in mechanical design and rapid prototyping
2. Sketching
3. Solid modeling
4. Engineering drawings
5. Assembly modeling
6. Introductory Topics about 3D Printing
7. Pros and Cons of 3D Printing
8. 3D Printing Background
9. Export files to the 3D printer.

Zajęcia warsztatowe (14h):

1. CAD modeling and rapid prototyping
2. Sketching
3. Solid modeling
4. Engineering drawings
5. Assembly modeling
6. Introductory Topics about 3D Printing
7. Export files to the 3D printer.
8. Printing of selected design

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: During the classes, the students solve different problems and work on a project related to the topic. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem. A part of the course is conducted online (blended learning)
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The final grade is calculated as a weighted sum of the grade obtained from the final test and the grade
obtained from preparing project.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students are obliged to come prepared to the class, read all the required materials and cases indicated each time by the teacher, upload the required tasks. The student’s work assessment can be based on oral or written statements in the form of a colloquium, which according to the AGH study regulations translates into a final grade in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as:

if gradeA=2.0 then FINAL GRADE = 2.0,
otherwise FINAL GRADE =0.5• gradeA+ 0.5• gradeB

where the two components are as follows:
-gradeA – a grade gained on the basis of the final test,
-gradeB – a grade gained after preparing project

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Catching-up after the absence of a student during classes takes place during office hours.
Every unjustified absence may impact the student’s level of individual engagement as an element of calculating the final grade.
In case of longer – justified absence student is obliged to discuss with the teacher the individual condition of passing the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Branowski B., Wprowadzenie do projektowania. PWN. Warszawa 1998.
Dobrzański T. Rysunek techniczny maszynowy WNT, Warszawa 2007.
Gasparski W. i in., Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu. WNT Warszawa 1988.
Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej. WNT, Warszawa 2000.
A. France, Świat druku 3D. Przewodnik, Wyd. Helion, 2014 ISBN 978-83-246-9114-2,
P. Siemiński, G.Budzik, Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D, OWPW, Warszawa, 2015,
E. Canessa, C. Fonda, M. Zennaro, Low-cost 3D Printing for Science, Education & Sustainable Development, ICTP 2013 (ebook)
C. Barnatt, 3D Printing: Second Edition, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014
Pikoń A AutoCAD 2002. Pierwsze kroki Helion 2001.
Suseł M Komputerowa grafika inżynierska – zbiór zadań Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego. WSI w Koszalinie, Koszalin 1989.
Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. PWN. Warszawa 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

CAD and 3D Printing