Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy informatyczne zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-615-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Petryshyn Lubomyr (lpetrysh@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami oraz narzędziami analizy i projektowania informatycznych systemów zarządzania. W szczególności moduł prezentuje metody formalizacji wymagań użytkowników oraz efektów ekonomicznych wdrażania IT, analizy oraz modelowania informacyjnego procesów biznesowych oraz informacyjnych. Zapoznanie się z narzędziami modelowania i zarządzania procesami informacyjnymi w przedsiębiorstwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe założenia teoretyczne niezbędne do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach ZIP1A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W002 zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczące bezpieczeństwa, jakości, ekonomiki i cyklu życia systemów informatycznych ZIP1A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi projektować i tworzyć systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych dla potrzeb procesów decyzyjnych ZIP1A_U07 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest gotów do myślenia i działania w sposób twórczy i przedsiębiorczy ZIP1A_K01 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe założenia teoretyczne niezbędne do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania systemów informatycznych w organizacjach + + - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczące bezpieczeństwa, jakości, ekonomiki i cyklu życia systemów informatycznych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi projektować i tworzyć systemy informatyczne przy użyciu zaawansowanych metod projektowych dla potrzeb procesów decyzyjnych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest gotów do myślenia i działania w sposób twórczy i przedsiębiorczy + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Wykłady

Ujęcie systemowe. System. System gospodarczy. System informacyjny. System informatyczny. Systemy statyczne i dynamiczne.
Otoczenie procesowe przedsiębiorstwa, w tym informacyjne. Procesy informacyjne jako obrazy rzeczywistych zdarzeń systemowych. Cele i efekty zarządzania procesami biznesowymi oraz informacyjnymi w przedsiębiorstwie.
Innowacje a technologia informacyjna. Technologia informacyjna a zmiany organizacyjne, ewolucyjne i rewolucyjne wywołane IT.
Aktualna i niezbędna wiedza dla analizy i organizacji przepływu procesów informacyjnych w celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw na skutek wdrażania systemów informacyjnych i informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.
Analiza systemów zarządzania. Procesy informacyjne w systemach zarządzania. Statyczny obraz oraz dynamiczny model informacyjny systemów zarządzania. Źródła efektywności techniczno-ekonomicznej wdrażania ISZ. Analiza budowy i struktury systemów. Podstawy projektowania systemów informatycznych.
System informacyjny zarządzania. Podstawowe elementy systemu informacyjnego. Zasoby materialne i niematerialne systemu, rozwój oraz klasy systemów informatycznych zarządzania, zastosowania systemów informatycznych w praktyce funkcjonowania organizacji.
Podstawy i zagadnienia analizy funkcji systemowych formowania, przebiegu, przetwarzania oraz przechowywania procesów informatycznych w systemach zarządzania. Modelowanie procesów informatycznych. Modele cyklu życia systemu oraz dynamiki przetwarzania procesów. Prototypowanie. Charakterystyczne parametry formalne.
Modelowanie procesów informacyjnych organizacji oraz pojęć strukturalnych, obiektowych i społecznych metod i technik analizy i projektowania systemów. Metody i techniki strukturalnej analizy i projektowania systemów. Metody zbierania informacji, modele związków encji, diagramy przepływu danych, słowniki danych, techniki decyzyjne, zadania projektowania.
Metody obiektowe w analizie i projektowaniu ISZ. Obiektowość w projektowaniu systemów, podstawowe pojęcia związane z obiektowością.
Tworzenie systemu informatycznego. Wymagania stawiane przed ISZ, metodyka tworzenia ISZ, etapy tworzenia, wdrożenia i stabilizacji, strategia gospodarcza a informatyczna organizacji.
Rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne procesów informacyjnych w systemach zarządzania. Kryteria efektywności systemu. Doskonalenie i rozwój ISZ.
Składowe systemu komputerowego. Zasoby sprzętowe. Zasoby programowe. Systemy operacyjne. Architektury systemów informatycznych zarządzania. Przykłady narzędzi informatycznych wspomagających projektowanie systemów.
Integracja systemów. Zintegrowane ISZ. Ewolucja i charakterystyka standardowych systemów zintegrowanych, ich charakterystyka i rola w organizacji oraz stosowanie w organizacji i tworzeniu łańcucha wartości.
Aplikacje biznesowe w dobie Internetu. E-biznes, modele handlu elektronicznego, przedsiębiorczość wirtualna.
Przykłady wdrożeń systemów, rynek systemów informatycznych w Polsce

Ćwiczenia audytoryjne (8h):
Ćwiczenia audytoryjne

Zapoznanie się z metodyką analizy, szeregowania i uporządkowania procesów informacyjnych w skali czasu.
Definicje, notacje, techniki i narzędzia modelowania:
Diagram Hierarchii Funkcji (Function Hierarchy Diagram),
Diagram Związków Encji (Entity Relationship Diagram),
Diagram Przepływu Danych (Data Flow Diagram),
WFD (Workflow Diagram),
ARIS,
Diagram eEPC (event-driven Process Chain).
Zapoznanie się z podstawami modelowania:
strukturalnego,
działalności (Activity),
przepływów informacji oraz struktur danych,
modelowania dynamicznego – zależności czasowych pomiędzy funkcjami,
projektowania obiektowego,
rozwiązań algorytmicznych oraz BPMN (UML)-implementacji,
wg metodyki ARIS.
Zapoznanie się z metodąmi oraz narzędziami weryfikacji poprawności schematów blokowych algorytmów przetwarzania procesów w systemach informatycznych oraz ich BPMN- (UML-) symulacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie w wymaganych terminach (do końca semestru, lecz nie sesji egzaminacyjnej) zaliczeń z części teoretycznej oraz zajęć projektowych i ćwiczeniowych.

Zaliczenie z części teoretycznej wymaga pozytywnego zaliczenia kolokwiów, przeprowadzanych na wykładach w toku semestru. Poprawa oceny negatywnej z kolokwium jest możliwa po ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia.
Zaliczenie z części praktycznej (zajęć projektowych oraz ćwiczeniowych) wymaga poprawnego wykonania projektu oraz jego zaprezentowania.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia z jakiejkolwiek formy zajęć w wymaganym terminie (do końca semestru, lecz nie sesji egzaminacyjnej), każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa: Nie Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa: Tak Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie liczby punktów, uzyskanych z kolokwiów na wykładach w toku semestru, podaną na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, lecz koniecznym jest zaliczenie kolokwiów teoretycznych.
Minimalna suma punktów Smin, uzyskanych z kolokwiów z części teoretycznej w toku semestru Skol, podana na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot jest warunkiem Skol ≥ Smin zaliczenia przedmiotu ze średnią oceną Sprakt uzyskaną z części ćwiczeniowo-projektowej, inaczej zobowiązuje test końcowy pisemny/ustny z części teoretycznej w celu uzyskania Skol ≥ Smin.
Wyrównywanie w toku semestru zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na kolokwiach ustala wykładowca w trybie indywidualnym.
Podstawą zaliczenia części ćwiczeniowo-projektowej jest obrona z pozytywnym wynikiem projektu w toku semestru.
Podstawą zaliczenia części ćwiczeniowej jest aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych oraz projektowych, referowanie wyników opracowania poszczególnych etapów wykonania projektu.
Obecność na zajęciach ćwiczeniowych jest obowiązkowa.
Wyrównywanie w toku semestru zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na ćwiczeniach ustala prowadzący w trybie indywidualnym.
Podstawą zaliczenia części projektowej jest aktywny udział w zajęciach projektowych, wykonanie poszczególnych etapów projektu przy komputerach, obrona projektu w toku semestru.
Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa.
Wyrównywanie w toku semestru zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na ćwiczeniach projektowych ustala prowadzący w trybie indywidualnym.
Nieobecność nieusprawiedliwiona NIE jest dopuszczalna.
Zaliczenie części projektowo-ćwiczeniowej następuje z dniem zakończenia semestru, wyłącznie w terminie semestru, lecz NIE sesji.
Niezaliczenie projektu w w.w. terminie powoduję powtarzanie przedmiotu.
Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia części ćwiczeniowo-projektowej w toku semestru skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest oddanie projektu w wersji elektronicznej: Nazwisko_Imię.doc + Nazwisko_Imię.pdf + prezentacja Nazwisko_Imię.ppt oraz wersja wydrukowana, w końcu obrona z pozytywnym wynikiem projektu.

Ocena końcowa jest obliczana ze średniej ważonej oceny Sprakt w następujących proporcjach:
2,76 – 3,25 = 3 3,26 – 3,75 = 3,5 3,76 – 4,25 = 4 4,26 – 4,75 = 4,5 4,76 – 5,00 = 5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.
Wyrównywanie w toku semestru zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na kolokwiach ustala wykładowca w trybie indywidualnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Adamczewski P. Wdrożeniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998.
• Beynon-Davies P. Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, wyd III, W-wa, 1999.
• Flasiński M. Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych. WNT, 1997.
• Płodzień J., Stemposz E. Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Wyd. PJWSTK, W-wa, 2003.
• Roszkowski J. Analiza i projektowanie strukturalne. Helion, wyd.II
• Wrycza S. Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. PWN, Warszawa, 1999.
• Yourdon E. Współczesna analiza strukturalna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.

• „Vademecum teleinformatyka” IDG Poland S.A. 2000.
• Banachowski L. Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, W-wa, 1998.
• Dziuba D.T. Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej. Nowy Dziennik Sp. z o.o., seria: Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa, 2001.
• Górski J. (red.) Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. wyd. II, Mikom, 2000.
• Jaszkiewicz A. Inżynieria oprogramowania. Helion
• Kisielnicki J., Sroka H. Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1999.
• Lech P. Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Difin, Warszawa, 2003.
• Nowicki A. (red.) Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.
• Pomykała J.M., Pomykała J.A. Systemy informacyjne. MIKOM, W-wa, 1999.
• Riordan R.M. Projektowanie systemów relacyjnych baz danych. RM, W-wa, 2000.
• Stefanowicz B. (red.) Wstęp do informatyki. Wydawnictwo SGH, Warszawa,1999.
• Stefanowicz B. (red.), Wstęp do informatyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

ПЕТРИШИН Л. (PETRYSHYN L.) Оптимизация многопроцессорных информационных систем управления с отказами. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków : — [Kraków : s. n.], 2015. –С. 12.
Petryshyn L.B. Theory of digital data processing in the ICT. In monography Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer International Publishing Switzerland. 2015. –pp. 157-170.
Arhitektonika mnogoprocessornyh komp’ûterizovannyh sistem upravleniâ — Architecture of the multiprocessor computerized management systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 185–199.
PETRYSHYN Lubomyr (ПЕТРИШИН Любомир) Математические модели обслуживания информационных процессов в многопроцессорных компьютеризованных системах управления. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : — [Kraków : s. n.], 2014. –С. 20.
Topologičeskij sintez bazovyh informacionnyh setej — Topological synthesis of basic information networks / Lubomyr PETRYSHYN, Oleksiy Borysenko // W: Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji = The methodical and instrumental aspects of production engineering / red. nauk. Marek Dudek, Aneta Madyda, Dariusz Sala, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — ISBN: 978-83-7464-705-2. — S. 208–222.
Automated routing system for massive servicing distantly located objects — Automatyzowany system routingu dla celów obsługi masowej lokalnie odległych obiektów / Pavlo Chernovolenko, Taras Chuchvara, Anastasiia Davydok, Lubomyr PETRYSHYN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 49–53.
Architektonika wieloprocesorowych komputeryzowanych systemów zarządzania — Architectonics of the multiprocessor computerized control systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — Dysk Flash.
Optimizaciâ racpredelennyh komp’ûterizirovannyh sistem upravleniâ — Optimization of the distributed computerized control systems / Lûbomir PETRYSHYN // W: Informacje i marketing w działalności organizacji :monografia = Information and marketing in activities of organization : [monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-42-3. — S. 9–21.
200. Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN, A new recurrence data encode method in information systems of management — Nowa rekurencyjna metoda kodowania danych w informatycznych systemach zarządzania / Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–5].
Teoretičeskie osnovy rasčeta mnogoprocessornyh informacionnyh sistem upravleniâ — Theoretical design bases of multiprocessors information systems of management / Lubomyr PETRYSHYN, Lûbmir Petrišin // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18].

Informacje dodatkowe:

Brak