Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie nieruchomościami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-619-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student poznaje podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z
zarządzaniem nieruchomościami.
Treści programowe modułu obejmują prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami oraz
narzędzia i techniki wykorzystywane w tworzeniu planu zarządzania nieruchomością.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe zagadnienia teoretyczne z obszaru zarządzania nieruchomościami ZIP1A_W07 Kolokwium
M_W002 etapy planu zarządzania nieruchomością ZIP1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 konstruować warianty zarządzania nieruchomością ZIP1A_U03 Projekt
M_U002 rozwiązywać proste problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami ZIP1A_U03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe zagadnienia teoretyczne z obszaru zarządzania nieruchomościami + - - - - - - - - - -
M_W002 etapy planu zarządzania nieruchomością + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 konstruować warianty zarządzania nieruchomością - + - - - - - - - - -
M_U002 rozwiązywać proste problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Podstawowe pojęcia.
2. Elementy zarządzania nieruchomościami.
3. Istota i funkcje zarządzania nieruchomościami.
4. Konstrukcja plan zarządzania nieruchomościami.
5. Cele opracowania planu zarządzania.
6. Podstawowe informacje o nieruchomości.
7. Gospodarowania i wykorzystanie nieruchomości.
8. Określanie potrzeb remontowych.
9. Analiza nieruchomości.
10. Bieżąca analiza finansowa.
11. Analiza strategiczna.
12. Analiza marketingowa.
13. Określanie możliwości efektywnego wykorzystania nieruchomości.
14. Warianty zarządzania i ocena wariantów postępowania.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. Podstawowe rodzaje nieruchomości
2. Prawne aspekty zarządzania nieruchomościami
3. Praktyczne wykorzystanie planu zarządzania
4. Wybór przedmiotu planu zarządzania.
5. Przygotowanie informacji o nieruchomościach.
6. Cele właścicieli nieruchomości a warianty planu zarządzania
7. Sposoby podejmowania decyzji przez właścicieli.
8. Praktyczne zastosowanie informacji o nieruchomości.
9. Konstrukcja wariantów postępowania .
10. Analiza finansowa wariantów postępowania.
11. Plan realizacji wybranego wariantu postępowania.
12. Marketing na rynku nieruchomości.
13. Elementy umowy o zarządzanie nieruchomością.
14. Prezentacja wyników planu zarządzania i omówienie wyników planów zarządzania

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas ćwiczeń studenci opracowują plan zarządzania nieruchomością (realizują kolejne etapy projektu). Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest przygotowanie projektu (planu zarządzania nieruchomością)
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych oraz pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści wykładów.
Ocena z ćwiczeń projektowych to ocena z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie” W. J. Brzeski, Dariusz Cichoń, Kazimierz Jurek, Bogdan Rogatko, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008.
„Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia”, A. Nalepka, Wydawnictwa Akademii Ekonomiczne w Krakowie, Kraków 2006.
„Plany zarządzania nieruchomościami”, A. Sobczak, Poltext, Warszawa 2008.
„Podstawy zarządzania nieruchomościami” M. Bryx, Poltext, Warszawa 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie” W. J. Brzeski, Dariusz Cichoń, Kazimierz Jurek, Bogdan Rogatko, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008.
D. Cichoń [red.], Rynek Nieruchomości. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Wydanie III, Europejski Instytut Nieruchomości, Kraków – Warszawa 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak