Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i narzędzia inżynierii produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-621-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł poświęcony dostępnym narzędziom zarządzania i inżynierii produkcji oraz ich doborowi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji oraz uwarunkowań ich stosowania, ZIP1A_W05, ZIP1A_W04 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji. ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać i ocenić użyteczność oraz adaptować dostępne narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji do konkretnych potrzeb, ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję, zarówno w grupie, jak i z prowadzącym zajęcia. Potrafi umiejętnie formułować argumenty. ZIP1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi twórczo działać w ramach zespołu dokonującego doboru i wykorzystującego narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji, ZIP1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji oraz uwarunkowań ich stosowania, + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i ocenić użyteczność oraz adaptować dostępne narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji do konkretnych potrzeb, - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję, zarówno w grupie, jak i z prowadzącym zajęcia. Potrafi umiejętnie formułować argumenty. - - - - - - - - + - -
M_K002 Potrafi twórczo działać w ramach zespołu dokonującego doboru i wykorzystującego narzędzia zarządzania i inżynierii produkcji, - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu.

  Zajęcia wprowadzające.

 2. Ogólne wspomaganie procesów produkcyjnych

  Prezentacja metod zarządzania i inżynierii produkcji do ogólnego wspomagania procesów produkcyjnych.

 3. Wspomaganie funkcjonowania organizacji

  Zaprezentowanie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagającychfunkcjonowanie organizacji.

 4. Wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji, służących do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi w produkcji.

 5. Proekologiczne wspomaganie produkcji

  Zaprezentowanie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji do proekologicznego wspomagania produkcji.

 6. Ocena przydatności metod

  Omówienie przykładowych zasad klasyfikacji i oceny metod zarządzania i inżynierii produkcji.

 7. Dobór metod

  Metody doboru metod zarządzania i inżynierii produkcji.

 8. Rynkowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji uwzględniające kontekst rynkowy produkcji.

 9. Zaawansowane organizacyjne wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji służących do zaawansowanego organizacyjnie wspomagania produkcji.

 10. Wspomaganie projektowania produktu

  Zaprezentowanie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających projektowanie produktu.

 11. Jakościowe i kosztowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji do jakościowego i kosztowego wspomagania produkcji.

 12. Charakterystyka i rodzaje metod zarządzania i inżynierii produkcji

  Ogólna charakterystyka i klasyfikacja metod zarządzania i inżynierii produkcji

 13. Sprzętowe wspomaganie produkcji

  Prezentacja grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających zastosowanie sprzętu w produkcji.

 14. Programowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji służących do programowego wspomagania produkcji.

 15. Planowanie i sterowanie produkcją

  Zaprezentowanie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją.

 16. Zarządzania systemami produkcyjnymi następnej generacji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających zarządzanie systemami produkcyjnymi następnej generacji.

 17. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu.

  Zajęcia wprowadzające.

 18. Ogólne wspomaganie procesów produkcyjnych

  Prezentacja metod zarządzania i inżynierii produkcji do ogólnego wspomagania procesów produkcyjnych.

 19. Wspomaganie funkcjonowania organizacji

  Zaprezentowanie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagającychfunkcjonowanie organizacji.

 20. Wspomaganie zarządzania zasobami ludzkimi w produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji, służących do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi w produkcji.

 21. Proekologiczne wspomaganie produkcji

  Zaprezentowanie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji do proekologicznego wspomagania produkcji.

 22. Ocena przydatności metod

  Omówienie przykładowych zasad klasyfikacji i oceny metod zarządzania i inżynierii produkcji.

 23. Dobór metod

  Metody doboru metod zarządzania i inżynierii produkcji.

 24. Rynkowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji uwzględniające kontekst rynkowy produkcji.

 25. Zaawansowane organizacyjne wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji służących do zaawansowanego organizacyjnie wspomagania produkcji.

 26. Wspomaganie projektowania produktu

  Zaprezentowanie grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających projektowanie produktu.

 27. Jakościowe i kosztowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji do jakościowego i kosztowego wspomagania produkcji.

 28. Charakterystyka i rodzaje metod zarządzania i inżynierii produkcji

  Ogólna charakterystyka i klasyfikacja metod zarządzania i inżynierii produkcji

 29. Sprzętowe wspomaganie produkcji

  Prezentacja grupy metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających zastosowanie sprzętu w produkcji.

 30. Programowe wspomaganie produkcji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji służących do programowego wspomagania produkcji.

 31. Planowanie i sterowanie produkcją

  Zaprezentowanie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją.

 32. Zarządzania systemami produkcyjnymi następnej generacji

  Przedstawienie metod zarządzania i inżynierii produkcji wspomagających zarządzanie systemami produkcyjnymi następnej generacji.

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wprowadzające

 2. Ocena i dobór metod

  Przydzielenie tematów ćwiczeń projektowych. Systematyczna opracowywanie tematów ćwiczeń projektowych.

 3. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wprowadzające

 4. Ocena i dobór metod

  Przydzielenie tematów ćwiczeń projektowych. Systematyczna opracowywanie tematów ćwiczeń projektowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń warsztatowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i
opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń warsztatowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń warsztatowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w
terminie poprawkowym

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią z pozytywnych ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń
warsztatowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gideon Halevi: Handbook of Production Management Methods, Butterworth Heinemann, Oxford – Auckland – Boston – Johannesburg – Melbourne – New Delhi, 2001.

Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.I. Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2007.
Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania, cz.II. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, 2005.

Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk: Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Production engineering tools for civil engineering practice – the case
of QFD, Technical Transactions vol.10(114), s.79-84.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Production engineering tools for civil engineering practice – the case
of FMEA, Technical Transactions vol.10(114), s.85-92.

Informacje dodatkowe:

Brak