Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne narzędzia informatyczne w inżynierii produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-624-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Cel główny:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie modelowania i symulacji procesów logistycznych.
Cel szczegółowy:
Nabycie umiejętności obsługi wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w modelowaniu i symulacji procesów logistycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady modelowania i symulacji procesów logistycznych ZIP1A_W01 Kolokwium
M_W002 zna i rozumie wybrane narzędzia wykorzystywane do modelowania i automatyzacji w zakresie inżynierii systemów oraz modelowaniu i symulacji procesów logistycznych ZIP1A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do modelowania i symulacji procesów logistycznych ZIP1A_U03 Projekt
M_U002 potrafi projektować proste systemy w oparciu o wiedzę z modelowania i symulacji procesów logistycznych ZIP1A_U07 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady modelowania i symulacji procesów logistycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie wybrane narzędzia wykorzystywane do modelowania i automatyzacji w zakresie inżynierii systemów oraz modelowaniu i symulacji procesów logistycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do modelowania i symulacji procesów logistycznych - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi projektować proste systemy w oparciu o wiedzę z modelowania i symulacji procesów logistycznych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Tematy wykładów:

Wykład 1 – Wprowadzenie
Wykład 2 – Metodologia badań symulacyjnych
Wykład 3 – Modele koncepcyjne
Wykład 4 – Dane wejściowe do modeli symulacyjnych
Wykład 5 – Generatory liczb pseudolosowych
Wykład 6 – Weryfikacja i walidacja modeli symulacyjnych
Wykład 7 – Dane wyjściowe i metody ich analizy

Ćwiczenia projektowe (8h):

Tematy:

1. Model symulacyjny – FlexSim
2. Tworzenie nowego modelu
3. FlexSim – nawigacja
4. Zasoby stałe (Fixed Resources)
5. Realizatorzy zadań (Task Executers)
6. Elementy przepływu (flowitems)
7. Rodzaje portów
8. FlexSim – przykładowe modele

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: W trakcie zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie projektu i kolokwium weryfikującego nabyte umiejętności praktyczne oraz weryfikującym wiedzę nabytą w trakcie wykładów.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu w formie projektu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena z zaliczenia ćwiczeń.
Ocena z zaliczenia uwzględnia oceny: z zrealizowanego projektu oraz kolokwium w części praktycznej i teoretycznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Beaverstock M., Greenwood A., Lavery E., Nordgen W.: „Symulacja stosowana: modelowanie i analiza przy wykorzystaniu FlexSim”, przekład na j. polski: G. Wróbel, CempelConsulting, Kraków, Rzeszów, 2012.
Karkula M.:
„Modelowanie i symulacja procesów logistycznych”, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
Andrzejczyk P., Zając J.:
„Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia”, ILiM, Poznań, 2011.
Majewski J.: „Informatyka dla logistyki”, ILiM, Poznań, 2006.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:
Chung Ch.A.:
„Simulation modeling handbook: a practical approach”, CRC Press, Boca Raton, 2004.
Hopp W.J., Spearman M.L.:
„Factory Physics”,
Waveland Press, Inc., Long Grove, Illinois, 2011.
Sarjusz-Wolski Z.:
„Strategia zarządzania zaopatrzeniem”,
Agencja wydawniczo-poligraficzna „PLACET”, Warszawa, 1998.
Krawczyk S.:
„Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa)”, Tom II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2001.

Inteligentne budynki : nowe możliwości działania — [Intelligent buildings : innovative developments] / pod red. Jerzego MIKULIKA ; aut.: Derek Clements-Croome, DŁUGOSZ Marek, SKRUCH Paweł, PAWLIK Marcin, SOLIŃSKI Ireneusz, TUROŃ Kinga, Jurasz Jakub, Krzywda Magdalena, MIKULIK Jerzy, MATUSIK Mateusz, [et al.], AUGUSTYN Grzegorz, Celewicz Piotr, GRELA Jakub, OŻADOWICZ Andrzej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner

Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo — [Intelligent buildings – information, safety and security] / AUGUSTYN Grzegorz, [et al.], JURCZYK Krzysztof, KRZYWDA Magdalena, MATUSIK Mateusz, MIKULIK Jerzy, [et al.], PAWLIK Marcin, RUMIN Rafał, [et al.], SOLIŃSKI Ireneusz, SOLIŃSKI Bartłomiej, TUROŃ Kinga, WOŹNIAK Wojciech ; pod red. Jerzego MIKULIKA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Praca z oprogramowaniem Flexsim.