Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zrównoważona, czystsza produkcja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-629-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Wojciechowski Andrzej (awojciech@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęcia z zakresu zrównoważonej gospodarki i czystszej produkcji oraz zdobędzie umiejętność po dokonanej analizie wskazania możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku produktowego, materiałowego bądź energetycznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 pojęcia związane z problematyką recyklingu i odzysku oraz analizy cyklu życia produktu ZIP1A_W05, ZIP1A_W03, ZIP1A_W04 Prezentacja
M_W002 podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych ZIP1A_W05, ZIP1A_W03, ZIP1A_W04 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 dobrać odpowiednią technologię do recyclingu ZIP1A_U04 Kolokwium
M_U002 przygotować dokumentację związaną z recyclingiem ZIP1A_U04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 pojęcia związane z problematyką recyklingu i odzysku oraz analizy cyklu życia produktu + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dobrać odpowiednią technologię do recyclingu - - - - - - - - + - -
M_U002 przygotować dokumentację związaną z recyclingiem - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
 1. GOZ

  Zaprezentowanie opracowania projektu czystej produkcji dla wybranego wyrobu pod względem specyfikacji materiałów użytych do jego wykonywania oraz zastosowanych technologii produkcji.

 2. Recykling odpadów

  Opracowanie po dokonanej analizie możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku produktowego, materiałowego bądź w ostateczności energetycznego.

 3. Edukacja

  Wpływ przetwarzanych odpadów na ślad środowiskowy
  oraz wskazanie potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa

 4. Gospodarka obiegu zamkniętego

  posiada umiejętności wskazania sposobu realizacji tzw. Czystszej Produkcji

 5. GOZ

  Zaprezentowanie opracowania projektu czystej produkcji dla wybranego wyrobu pod względem specyfikacji materiałów użytych do jego wykonywania oraz zastosowanych technologii produkcji.

 6. Recykling odpadów

  zna podstawowe technologie unieszkodliwiania/utylizacji oraz przetwarzania odpadów poeksploatacyjnych i poprodukcyjnych

 7. Recykling odpadów

  Opracowanie po dokonanej analizie możliwości i zasadności zastosowania procesu recyklingu i odzysku produktowego, materiałowego bądź w ostateczności energetycznego.

 8. Recykling i odzysk

  zna optymalne metody recyklingu:
  • pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWzE),
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),
  • odpadów opakowaniowych w tym polimery, celuloza, puszki metalowe itd.,
  • odpadów wielowarstwowych i wielomateriałowych,
  • akumulatorów i baterii,
  • elastomerów (opony, uszczelki itp.)
  • odpady komunalne (segregowane i niesegregowane),
  • odpady zielone,
  • odpady budowlane itd.

 9. Edukacja

  Wpływ przetwarzanych odpadów na ślad środowiskowy
  oraz wskazanie potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa

Zajęcia warsztatowe (8h):
 1. Recykling

  Określenia sposobu wykorzystania (ponownego zagospodarowania) pozyskanych produktów z wybranego procesu recyklingu i odzysku

 2. Ekologia

  W przypadku wystąpienia możliwości zaproponowania bardziej proekologicznej technologii produkcji (recyklingu i odzysku) w celu uzyskania produktów o oczekiwanej jakości rynkowej

 3. GOZ

  Opracowanie procesów zagospodarowania pozyskanych produktów zgodnie z zasadami GOZ

 4. GOZ

  Opracowanie procesów zagospodarowania pozyskanych produktów zgodnie z zasadami GOZ

 5. Recykling

  Określenia sposobu wykorzystania (ponownego zagospodarowania) pozyskanych produktów z wybranego procesu recyklingu i odzysku

 6. Ochrona środowiska

  Wpływ przetwarzanych odpadów na ślad środowiskowy

 7. Ekologia

  W przypadku wystąpienia możliwości zaproponowania bardziej proekologicznej technologii produkcji (recyklingu i odzysku) w celu uzyskania produktów o oczekiwanej jakości rynkowej

 8. Recykling odpadów

  Określenia sposobu wykorzystania (ponownego zagospodarowania) pozyskanych produktów z wybranego procesu recyklingu i odzysku

 9. GOZ

  Opracowanie procesów zagospodarowania pozyskanych produktów zgodnie z zasadami GOZ

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- podejście do zaliczenia w formie prezentacji wymaga pozytywnej oceny z aktywności i/lub kolokwium
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko raz
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana
jako średnia artmetyczna.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń (60%) i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (40%).
Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie projektu i aktywności w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zaległości jest możliwe na konsultacjach, zajęciach innych grup lub w postaci odpowied

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Inżynieria produkcji: Kompendium wiedzy. Pod redakcją naukową Ryszarda Knosala; autorzy Krzysztof Santarek i 20 pozostałych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017.
2. Nowoczesne metody zarządzania produkcją. Pod red. Zbigniew Martyniak; Elżbieta Kądziołka-Martyniak [et al.]; Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 1996.
. Inżynieria procesów produkcyjnych: wybrana tematyka prac naukowo-badawczych Katedry Inżynierii 3.Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: Monografia pod red. Józefa Matuszka. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013.
4. Karpiński Tadeusz. Inżynieria produkcji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
5. Kawecka-Endler Aleksandra. Organizacja technicznego przygotowania produkcji prac rozwojowych. Poznań. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 2004.
6. Gawlik Józef, Plichta Jarosław, Świć Antoni. Procesy produkcyjne. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2013. (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Wojciechowski Andrzej. Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku. 2012. ISBN 987-83-60965-14-6 ITS, ISBN 987-83-88770-90-6 Instytut Odlewnictwa.
2. Wojciechowski Andrzej, Żmuda W., Doliński A., Krzak M. Unieszkodliwianie wielomateriałowych odpadów poeksploatacyjnych metodą rozkładu termicznego. Wyd. Logistyka 3/2015.
3. Wojciechowski Andrzej, Pietrzak K., Babul T., Doliński A., Wołosiak M. Odzysk materiałowy z odpadów wieloskładnikowych metodą termolizy. Inżynieria Powierzchni/Surface Engineering, 2016, nr 2, s. 48-59. ISSN 1426-1723.
4. Wojciechowski Andrzej, Doliński Adam; Obieg Zamknięty. Odzysk produktów z odpadów tworzyw polimerowych. Chemia Przemysłowa. 4-5/2016 (642), s. 68 – 74. ISSN 1734-8013.

Informacje dodatkowe:

Brak